Polska pomoc

 

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu modułowego pt. „Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego – szkolenia dla strażaków z Mołdawii”. Projekt jest skierowany do kadry ratowniczej straży pożarnej z Mołdawii. Partnerem w projekcie jest Służba Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawskiej. Dzięki doborowi grupy docelowej wiedza nabyta przez uczestników w trakcie trwania projektu zostanie wdrożona w jednostkach, w których pełnią oni służbę. Dobór tematów w projekcie został określony na podstawie propozycji zgłaszanych przez partnera. Szczególnie istotne jest zapoznanie osób uczestniczących w szkoleniu ze sposobami rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w czasie pożarów oraz ratownictwa chemicznego i technicznego, zadaniami dowódców oraz przekazanie wiedzy z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu.

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 10 przedstawicieli mołdawskiej straży pożarnej. Szkolenia odbędą się od 24 września do 5 października 2012 roku oraz od 18 do 29 marca 2013 roku. W ramach I modułu projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach. W trakcie warsztatów strażacy z Polski i Mołdawii mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w ratownictwie w ich krajach.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi:

 • Rozpoznawanie zagrożeń - oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
 • Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania,
 • Taktyka w ratownictwie ekologicznym,
 • Rozpoznawanie zagrożeń - sprzęt kontrolno-pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • Podział środków gaśniczych i ich działanie,
 • Podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Gaszenie przykładowych pożarów: substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
 • Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
 • Temperatura pracy urządzeń elektrycznych,
 • Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych,
 • Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne,
 • Statystyki przyczyn pożarów w Polsce. Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
 • Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych,
 • Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych,
 • Analiza wybranych zdarzeń,
 • Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia.

Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem KM PSP w Dąbrowie Górniczej.

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

Szkolenia zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniły się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoliły na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. 20 ratowników z Mołdawii wróciło do swojego kraju z m.in.: ubraniami i obuwiem specjalnym, zestawami ratownictwa medycznego PSP R1, detektorem wielogazowym, zestawami do zabezpieczenia terenu akcji, ubraniami gazoszczelnymi i maskami z filtropochłaniaczami.