Polska pomoc

 

Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach.

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach” to inicjatywa Centrum Edukacji Obywatelskiej mająca na celu zachęcenie szkół i nauczycieli do prowadzenia zajęć z młodzieżą, umożliwiających rozmowę na temat uchodźców i szerzej - migracji, oraz ważnych wartości, które stoją za przyjmowanymi wobec tej tematyki postawami. Ma to ułatwić szkołom podjęcie wyzwania, jakim jest przygotowywanie młodych obywateli na globalne wyzwania - także związane z tematyką migracyjną. Projekt stanowi kontynuację działań podjętych przez CEO jesienią 2015 roku i realizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach” otwiera przestrzeń do dialogu, wyposaża nauczycieli w niezbędne umiejętności, kształtuje postawy i wzmacnia w prowadzeniu wartościowych zajęć w szkole.

Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach.

Projekt "Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach" ma charakter modułowy. Jego celem jest upowszechnienie i włączenie tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej do nauczania przedmiotowego na III poziomie edukacyjnym. Cel ten jest realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, zwiększenie wiedzy dyrektorów i doradców metodycznych oraz wzmocnienie rozumienia globalnych współzależności i wyzwań związanych z migracjami przez młodzież gimnazjalną. W ramach pierwszego modułu wydana zostanie publikacja dla nauczycieli z zakresu migracji w EG w nauczaniu przedmiotowym której towarzyszyć będzie kurs e-coachingowy dla nauczycieli wraz ze szkoleniami wprowadzającymi do korzystania z kursu. W Tygodniu Edukacji Globalnej (TEG) opublikowana zostanie również broszura dla szkół nt. migracji. Równolegle prowadzona będzie stała promocja działań projektowych na stronie internetowej fundacji oraz jej profilu na Facebooku.

W drugim module projektu, przewidzianym do realizacji w 2017 roku, odbędzie się kolejna edycja warsztatów dla nauczycieli z zakresu migracji w EG w nauczaniu przedmiotowym. Zorganizowane zostaną spotkania z dyrektorami szkół oraz metodykami, mające na celu prezentację koncepcji projektu i materiałów edukacyjnych. Zostanie przygotowana i wydana publikacja dla młodzieży z zakresu migracji w EG, której towarzyszyć będą warsztaty dla młodzieży realizującej projekty uczniowskie oraz finałowa Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych (OPPM). Drugi moduł projektu przewiduje również jesienną edycję kursu e-coachingowego dla nauczycieli. Dodatkowym elementem promocji koncepcji i materiałów edukacyjnych będą artykuły tematyczne publikowane na portalach branżowych dla nauczycieli i młodzieży.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Szkolenia wprowadzające do kursu e-coachingowego odbędą się w czterech różnych miastach Polski, aby umożliwić uczestnikom dogodny dojazd także z mniejszych miejscowości. Sam kurs e-coachingowy będzie prowadzony za pośrednictwem platformy internetowej www.nai.edu.pl, prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Dotacja ze środków Polskiej pomocy wyniosła 105 027,00  zł w 2016 r. i 104 778,00 zł w 2017 r., a wartość projektu osiągnęła odpowiednio 117 027,00  zł w 2016 r. i 117 514,00 zł w 2017 r.

Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach.

Projekt realizowany był od 11.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Przeprowadzono 12-tygodniowy kurs e-couchingowy, w którym wzięło udział 92 nauczycieli III poziomu edukacyjnego (gimnazjum). Zapoznali się oni z problematyką migracji w kontekście globalnym, w kontekście polskim a także z wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwami związanymi z migracjami oraz przykładami dobrych praktyk. Wszyscy uczestnicy byli objęci opieką mentorów, którzy na bieżąco wyjaśniali wątpliwości i motywowali do dalszej pracy i działań. Kurs został wysoko oceniony przez jego uczestników, jako dostarczający rzetelnych i aktualnych informacji na temat uchodźctwa i migracji do wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Wydano publikację pn. „Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”, zawierającą scenariusze na temat migracji do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych. Została ona rozdystrybuowana wśród 92 uczestników szkolenia e-coachingowego, 17 mentorów i mentorek oraz osób, które zgłosiły na nią zapotrzebowanie za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie projektu www.migracje.ceo.org.pl. Ponadto na wspomnianej stronie zamieszczono wersję elektroniczną publikacji. 

Wszyscy uczestnicy kursu zadeklarowali wolę przeprowadzenia w swoich szkołach zajęć z młodzieżą z zakresu poruszanej w jego ramach tematyki, co pozwala oszacować, że łącznie poprowadzono minimum 489 lekcji, w których wzięło udział około 9 780 uczniów.

Ponadto w ramach projektu wydano broszurę dla szkół „Rozmawiajmy o uchodźcach. #RazemDlaPokoju” na temat migracji w edukacji globalnej i przedstawiającą działania edukacyjne możliwe do zrealizowania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Otrzymało ją 1 756 nauczycieli i nauczycielek.

Projekt i poszczególne działania były na bieżąco promowane w internecie na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, na stronie projektu oraz na profilu organizacji na Facebook’u. Materiały edukacyjne zostały również zamieszczone na stronie Tygodnia Edukacji globalnej http://www.teg.edu.pl/ oraz na portalu globalna.ceo.org.pl.

Celem drugiego modułu projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli gimnazjum i metodyków w zakresie poruszania tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej. Działania projektowe skupiły się na szkoleniu nauczycieli, wydawaniu publikacji  i materiałów edukacyjnych, a także promocji w mediach (branżowych, ogólnoinformacyjnych, społecznościowych) jak również podczas ogólnopolskich konferencji edukacyjnych. Według szacunków w projekcie przeprowadzono min. 1205 zajęć dotyczących współzależności globalnych i tematyki migracji, w których wzięło udział ok. 24 100  uczniów.

W ramach projektu 2523 nauczycieli otrzymało publikację dla młodzieży „Rozmawiajmy o uchodźcach. Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy” wspierającą w realizacji projektów uczniowskich z zakresu migracji w edukacji globalnej (w wersji papierowej 1800 szt. i w wersji elektronicznej 723 szt.). Bezpośrednim efektem tych działań były 74 projekty realizowane przez uczniów w postaci Klubów Dobrej Rozmowy, które uczyły dzieci umiejętności wartościowej dyskusji na temat migracji i uchodźców.

Łącznie 1988 nauczycieli otrzymało narzędzia do prowadzenia z młodzieżą wysokiej jakości zajęć dotyczących globalnych współzależności i tematyki migracyjnej w wersji papierowej i elektronicznej. Na stronach internetowych globalna.ceo.org.pl oraz migracje.ceo.org.pl, gdzie publikowano treści związane z projektem, zanotowano 20 771 odsłon.