Polska pomoc

 

Rozbudowa pracowni komputerowej w Uhuru Academy oraz ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z obozów dla uchodźców wewnętrznych

Również w krajach słabiej rozwiniętych, takich jak Kenia, o sukcesie na rynku pracy w coraz większym stopniu decyduje umiejętność obsługi komputera, w tym wyszukiwania i selekcji informacji, a także znajomość podstawowych programów. W 2013 w ramach projektu małych grantów Uhuru Academy, w Tigoni wyposażyła pracownię komputerową i stworzyła laboratorium naukowe. Szkoła przez ostatnie lata bardzo szybko się rozwijała, zwiększając o połowę liczbę uczennic. Aby zapewnić im możliwość korzystania z komputerów w czasie zajęć i w ramach samodzielnej nauki konieczne stało się rozbudowanie pracowni komputerowej. Z uwagi na zwiększającą się z roku na rok liczbę podopiecznych Uhuru Academy zasób komputerów posiadanych przez szkołę stał się zbyt mały w stosunku do potrzeb.

60% uczennic szkoły pobiera naukę dzięki stypendiom. Są to najzdolniejsze dzieci z obozów dla uchodźców, które znajdują się w okolicy. Nauka w Uhuru Academy jest dla nich wyjątkową szansą na poprawę bytu i opuszczenie obozów. Placówka przyznała 3 stypendia w 2013 r., przyznanie kolejnych 3 planowane jest w ramach bieżącego projektu. 

Rozbudowa pracowni komputerowej w Uhuru Academy oraz ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z obozów dla uchodźców wewnętrznych

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 września do 15 października 2016. Wykonawcą projektu jest Ambasada RP w Nairobi we współpracy z lokalnym partnerem – organizacją pozarządową Uhuru Child Kenya. Beneficjentami projektu będą obecne i przyszłe uczennice Uhuru Academy, a także kenijscy nauczyciele placówki.

Pierwszym celem jest zwiększenie poziomu nauczania w szkole średniej Uhuru Academy poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do pracowni komputerowej. Beneficjentami będą dziewczęta, uczennice szkoły, pochodzące głownie z okolicznych obozów dla uchodźców, a także nauczyciele kenijscy, którzy uzyskają możliwość lepszego monitorowania postępów swoich podopiecznych. Drugim celem jest zwiększenie dostępu do edukacji ponadpodstawowej młodzieży ze zmarginalizowanych środowisk, poprzez ufundowanie 3 stypendiów dla najzdolniejszych dziewcząt z obozów dla uchodźców w okolicach Tigoni. Stypendystki zostaną wybrane przez Uhuru Academy.

W ramach projektu zakupionych zostanie 20 laptopów, program Microsoft Word, stoły i krzesła do pracowni, oraz 30 zestawów słuchawek. Ponadto zostaną ufundowane 3 roczne stypendia.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Rozbudowa pracowni komputerowej w Uhuru Academy oraz ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z obozów dla uchodźców wewnętrznych

Projekt realizowano od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016. Doposażono pracownię komputerową Uhuru Academy: zakupiono m.in. 28 tabletów, projektor, punkt dostępowy do internetu wraz z abonamentem oraz oprogramowanie służące do administrowania szkołą i zajęciami. Dokonano wyboru 3 dziewczynek z obozów dla uchodźców wewnętrznych, które otrzymały roczne stypendia. Po ponownej analizie potrzeb szkoła dokonała zmian na liście zakupów, bez zmiany w ogólnej kwocie przeznaczonej na ten cel.

Beneficjentami projektu są obecne i przyszłe uczennice Uhuru Academy, których liczba wzrasta z roku na rok (w 2016 roku w szkole uczyło się ok. 100 osób), oraz 3 uczennice, które otrzymały roczne stypendia. Beneficjentami jest również około 20 kenijskich nauczycieli.

Wartość projektu wyniosła 16 171 euro, co zostało w całości pokryte ze środków Polskiej pomocy.