Polska pomoc

 

Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014-2015 - etap III


W centrum Lwowa, jak i na całej Ukrainie, prowadzono w latach 90 tych XX w. prywatyzację zasobów mieszkaniowych, co spowodowało, że praktycznie wszystkie wielorodzinne budynki mieszkalne znalazły się w posiadaniu wielu właścicieli. Za tą reformą nie poszły jednak dalsze zmiany prawne, które umożliwiłyby efektywne zarządzanie i utrzymanie wspólnych części nieruchomości jak np. podwórka, będące już przestrzenią pół-publiczną.

Miasto Lwów uznało za priorytet zmianę tego odziedziczonego sposobu zarządzania wspólną częścią budynków wielorodzinnych poprzez upodmiotowienie mieszkańców i przekazanie im pełnej kontroli nad całością zamieszkiwanej nieruchomości poprzez zakładanie wspólnot mieszkaniowych (OSBB).

Podczas ogólnoukraińskiego Forum OSBB, której miało miejsce w październiku 2013 r., za jeden z głównych problemów związanych z procesem transformacji gospodarki komunalnej obok zbyt skomplikowanej procedury prawnej uznano mentalne opory mieszkańców, którzy boją się przejąć pełną odpowiedzialność za wspólne nieruchomości, co w dużej mierze wynika z braku informacji o sposobie funkcjonowania i zaletach, jakie wynikają z ustanowienia OSBB.

Doświadczenia prezentowane podczas Forum przez liderów OSBB z całej Ukrainy, jak również badania przeprowadzone w ramach wcześniejszego projektu Instytutu Rozwoju Miast (IRM), jednoznacznie w skazują na większą efektywność gospodarowania nieruchomościami w ramach OSBB, niż ma to miejsce w przypadku nieruchomości zarządzanych przez LKP – Lwowskie Przedsiębiorstwa Komunalne.

W obszarze rewitalizacji Podzamcza znajduje się ok. 320 budynków wielorodzinnych, przy czym zidentyfikowano jedynie dwa, w których założone zostały wspólnoty mieszkaniowe (OSBB). Zdecydowana większość nieruchomości zarządzana jest dotąd przez miejskie przedsiębiorstwa komunalne.

Palącą potrzebą jest również budowanie dialogu i zaufania pomiędzy władzą lokalną a mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Doświadczenia z wcześniejszego projektu wskazują ewidentnie, że dialog ten jest prowadzony jedynie w bardzo ograniczonym zakresie i zbyt sformalizowany. Nadzieję na powodzenie programu daje tylko szersze włączenie w ten proces mieszkańców obszaru oraz sektora prywatnego – lokalnych przedsiębiorców oraz zewnętrznych inwestorów.

Zasób komunalny Lwowa (przedwojenne kamienice mieszkaniowe) znajduje się w złym stanie. Ani mieszkańcy ani miasto nie mają znaczących środków na remonty. Koncepcja wykonywania drobnych prac, mających na celu aktywizację mieszkańców i uświadomienie im, że stosunkowo niewielkimi nakładami, wykorzystując własny potencjał da się podnosić jakość budynków mieszkaniowych została zarysowana w 2011 r. w Programie rewitalizacji Lwów - Podzamcze 2012-2025.

Od tego czasu zrealizowano we Lwowie dwa pilotażowe projekty i Urząd Miasta Lwowa (Instytut Miasta) zwrócił się do IRM z prośbą o przeprowadzenie takiego szerszego, pilotażowego projektu wraz z odpowiednim zabezpieczeniem szkoleniowym oraz odpowiednią promocją wyników projektu. Władze miasta Lwowa są chętne by kontynuować projekt w kolejnych latach. Potrzebują jednak wsparcia zarówno merytorycznego, jak i praktycznego, które umożliwi rozpoczęcie realizacji takich zadań.

Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014-2015 - etap III


Zasadniczym celem projektu była poprawa jakości zarządzania nieruchomościami komunalnymi we Lwowie poprzez szersze włączenie się mieszkańców w ten proces oraz poprawa atrakcyjności mieszkaniowej i turystycznej dzielnicy Podzamcze. Ten cel starano się osiągnąć poprzez następujące działania rewitalizacyjne:

  • Rewitalizacja dwóch podwórek oraz trzech przestrzeni publicznych (place, skwerki z zielenią publiczną, place zabaw i in.);
  • Promocja dziedzictwa materialnego i duchowego dzielnicy Podzamcze;
  • Kontynuowanie procesu szkolenia osób zaangażowanych w proces rewitalizacji Podzamcza;
  • Rewitalizacja 3 XIX-to wiecznych bram w kamienicach w Podzamczu. 

Beneficjentem ostatecznym projektu byli mieszkańcy Lwowa, zwłaszcza mieszkańcy dzielnicy Podzamcze objętej strefą UNESCO (kilka tys. osób), ale także inni mieszkańcy, którzy odwiedzają dzielnicę.

Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014-2015 - etap III


W ramach projektu zrewitalizowano 2 podwórka i 3 przestrzenie publiczne, a ponadto doposażono trzy ogródki przedszkolne w urządzenia do zabawy dla dzieci. Przy finansowym i organizacyjnym udziale mieszkańców odrestaurowano 3 zabytkowe bramy.

Powstał portal internetowy dzielnicy (http://www.pidzamche.org.ua/index.php/uk/), dostępny zarówno w wersji ukraińsko- jak i anglojęzycznej, który był na bieżąco aktualizowany o informacje nt. bieżących wydarzeń. Na portalu zamieszczono ponadto rozbudowaną sekcję dotyczącą historii Podzamcza oraz jego dziedzictwa kulturowego. Znajduje się na nim interaktywna mapa z miejscami, do których przypisano pliki audio z mówioną historią, oraz charakterystycznymi dźwiękami.

Zainstalowano 12 tablic informacyjnych w języku ukraińskim i angielskim oraz przygotowano system graficznej identyfikacji zabytków Podzamcza. Każda tablica wyposażona została w kod QRC, który odsyła do rozbudowanego opisu oznaczonego obiektu zamieszczonego na portalu Podzamcza.

Dodatkowo w dzielnicy powstały dwa wielkopowierzchniowe murale artystyczne, których projekty wybrane zostały w drodze konkursu. Wydana została także publikacja promująca wyniki projektu w języku polskim i ukraińskim.