Polska pomoc

 

Remont Przedszkola i Centrum Szkoleniowo-Dydaktycznego w Kunjingini w Papui Nowej Gwinei

Miejscowość Kunjingini w prowincji Sepik znajduje się w odległości ponad 120 km od stolicy prowincji Wewak. Sepik Wschodni jest jedną z najtrudniej dostępnych i najdalej oddalonych od stolicy kraju prowincji Papui Nowej Gwinei (PNG), gdzie pomoc edukacyjna jest najbardziej potrzebna. Na terenie Parafii Katolickiej w Kunjingini znajduje się państwowa szkoła podstawowa (780 uczniów), przedszkole (77 dzieci), ośrodek pierwszej pomocy medycznej (pielęgniarskiej), który może obsłużyć do 200 pacjentów dziennie oraz Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne (Human Development Centre).

Wszystkie budynki stanowią własność Diecezji Katolickiej w Wewak, szkoła podstawowa jest częściowo finansowana przez rząd PNG (głównie pensje nauczycieli). Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne Misji Katolickiej w Kunjingini organizuje kursy i szkolenia dla okolicznej ludności dystryktu Wosera Gawi w dziedzinie oświaty, służby zdrowia, rozwoju zawodowego oraz duszpasterstwa. Z budynków Centrum korzystał również ośrodek zdrowia (szkolenia dla pracowników i ochotników medycznych) jak również dyrekcja szkoły podstawowej (kursy podnoszenia kwalifikacji i staże nauczycielskie). Wszystkie te zajęcia przeprowadzane były w Centrum nieodpłatnie.

Od połowy 2013 r. warunki Centrum uległy tak daleko idącemu pogorszeniu, że nie było możliwości kontynuowania kursów i szkoleń. Po wymianie ścian (dykty) w jednym z pomieszczeń Centrum od stycznia 2015 r. działa przedszkole. Pomieszczenie wymaga wymiany instalacji elektrycznej oraz odmalowania, podobnie jak i całe Centrum, by nadal mogło służyć swoim celom. 

Obecny stan techniczny budynków wymaga pilnych remontów, głównie wymiany instalacji elektrycznej i prac wykończeniowych oraz renowacyjnych, tak by zajęcia w przedszkolu i przeprowadzane kursy i szkolenia mogły odbywać się w godziwych warunkach. Przedszkole oraz centrum szkoleniowo-dydaktyczne z założenia są projektami długofalowymi, a remont budynków pozwoli na ich dalsze funkcjonowanie. Poprzez różne kursy i szkolenia poprawi się jakość życia miejscowej ludności.

Projekt wpisuje się doskonale we wcześniejsze działania pomocowe placówki na PNG. Od 2012 r. wszystkie zrealizowane projekty były projektami edukacyjnymi realizowanymi w różnych prowincjach PNG z dala od centrów edukacyjnych i gospodarczych.

Remont Przedszkola i Centrum Szkoleniowo-Dydaktycznego w Kunjingini w Papui Nowej Gwinei

Rozpoczęcie projektu przewidziane jest na 1 września i potrwać ma do 31 grudnia 2016. Jest to projekt edukacyjno-społeczny, rozwijający możliwości kształcenia i rozwoju lokalnych społeczności, dzieci, młodzieży i dorosłych w dystrykcie Wosera Gawi. Bezpośrednim celem projektu jest umożliwienie okolicznym dzieciom w wieku przedszkolnym oraz mieszkańcom (dorosłym i młodzieży) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych oraz różnych kursach i szkoleniach w godziwych warunkach. Spodziewanym efektem będzie rozwój edukacyjny lokalnej społeczności i poprawa możliwości rozwoju osobistego jej członków, podniesienie ich poziomu życia, a także rozwój współpracy, pojednania i wzajemnego poszanowania ludzi różnych wyznań i z różnych plemion. Remont Centrum pozwoli zwalczać stereotypy o ludziach innych wyznań. Opieka nad Centrum pozwoli pogłębić poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro wśród ludzi z różnych plemion.

Podstawą oceny osiągnięcia rezultatów projektu będzie informacja diecezji o wynikach kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizowanych kursach i szkoleniach. Przedszkole oraz Centrum szkoleniowo-dydaktyczne z założenia są projektami długofalowym. Będą z niego korzystać dzieci, młodzież i dorośli przez długi czas, powiększając liczbę wykształconych i uświadomionych osób w lokalnej społeczności. Na późniejszym etapie życia osoby uświadomione społecznie oraz wykształcone będą miały ułatwiony dostęp do rynku pracy. Jako osoby pracujące będą wspierały rozwój swoich rodzimych wspólnot. Edukacja przyczyni się do uświadomienia potrzeby troski o środowisko naturalne. Pozytywne zachowania ukształtowane w czasie kursów będą przenoszone na inne miejsca pracy i zabaw.  

Inną korzyścią z wyremontowania Centrum będzie możliwość organizowania spotkań dużej liczby ludności w celu prowadzania szkoleń i profilaktyki z zakresu HIV/AIDS, higieny, prawa i sprawiedliwości, oraz wielu innych kursów ukierunkowanych głównie na dzieci, młodzież i kobiety (kursy muzyczne, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, rozwoju rodziny, kółka teatralne, itp.).

Wszystkie kursy i szkolenia będą odbywały się bezpłatnie. Wykładowcami (ochotnikami) będą nauczyciele szkolni oraz lokalni specjaliści z poszczególnych dziedzin, wytypowani przez proboszcza parafii w Kunjingani. Nadzór nad szkoleniami i kursami będzie sprawowała Parafia w Kunjingani.

Szacuje się, że po remoncie budynków przedszkola oraz centrum szkoleniowo-dydaktycznego naukę w przedszkolu oraz szkolenia i kursy obejmą ok. 750 – 900 osób rocznie. Oferta edukacyjna będzie skierowana  głównie do dzieci, kobiet i młodzieży z dystryktu Wosera Gawi w Prowincji Sepik Wschodni na Papui Nowej Gwinei.  

Dodatkowym zabezpieczeniem i kontrolą inwestycji jest nadzór Catholic Diocese of Wewak i Ordynarisza Diecezji. Ambasada RP w Canberrze nie ma możliwości bezpośredniej realizacji projektów na Papui Nowej Gwinei. Udzielenie pomocy wymaga przyjęcia przez miejscową Parafię/Misję katolicką roli partnera, koordynatora i faktycznego wykonawcy projektu pomocowego. Prace obejmą wymianę instalacji elektrycznej i odmalowanie czterech budynków przedszkola oraz Centrum, zakup materiałów wykończeniowych, nadzór i koordynację prac budowlanych, kontrolę finansów i rezultatów przedsięwzięcia. Parafia katolicka w Kunjingini pokryje wynagrodzenie pracowników oraz transport materiałów budowlanych.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 AUD = 3,0180 PLN

Remont Przedszkola i Centrum Szkoleniowo-Dydaktycznego w Kunjingini w Papui Nowej Gwinei

Projekt został zrealizowany w okresie od 9 września do 31 grudnia 2016 roku. Cel projektu został osiągnięty - stan techniczny przedszkola i budynków centrum dydaktycznego w Kunjingini po remoncie pozwala na przeprowadzanie zajęć i nauki w godziwych warunkach. Wymieniono całość instalacji elektrycznej, wyszlifowano i pomalowano ściany oraz dachy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 21 046 dolarów australijskich. Polska pomoc przekazała dotację w wysokości 15 000 dolarów australijskich.