Polska pomoc

 

Reintegracja społeczna matek dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo

Dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo w kulturze afrykańskiej są grupą, która jest narażona na społeczne wykluczenie, ze względu na to, w jaki sposób postrzegana jest ich niepełnosprawność. Niektóre społeczności dopuszczają małżeństwa osób spokrewnionych co pogłębia problem.

W wielu plemionach takie dzieci są postrzegane jako ciężar, bądź podkategoria człowieka, co skutkuje tym, że po narodzinach, wraz z matkami są często opuszczane przez ojców, a nawet przez resztę rodziny. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym dla wielu matek oznacza niemożność utrzymania się, co sprawia, że ich domem staje się ulica, a zajęciem żebractwo.

Dzieci w takich warunkach nie mają zapewnionej prawidłowej opieki, pustynny klimat, brak podstawowej higieny, wyżywienia oraz opieki medycznej zaprzepaszcza ich szansę na poprawę funkcjonowania. Matki postawione w krytycznej sytuacji są narażone na wyzysk, co w dłuższej perspektywie oznacza obniżenie ich samooceny i pogorszenie się ich kondycji psychicznej. Wiele z nich nie posiada wyuczonego zawodu, a także nie potrafi czytać i pisać.

Aby umożliwić matkom niepełnosprawnych dzieci społeczną integrację należy przywrócić im wiarę w siebie i godność poprzez pokazanie im ich możliwości i potencjału tworzenia. Uczestnictwo w różnorakich inicjatywach, podjęcie pracy i wsparcie osób w podobnej sytuacji pozwala im na poprawę swojego losu, naukę zawodu i zdobycie nowych umiejętności.

Reintegracja społeczna matek dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo

Celem projektu było usamodzielnienie się matek niepełnosprawnych dzieci pochodzących z Nawakszut i stworzenie im możliwości godnego życia poprzez ułatwienie im wejścia i utrzymania się na rynku pracy dzięki zdobyciu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, krawiectwa i haftu.

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 maja 2015 do 30 grudnia 2015 r. przez Ambasadę RP w Rabacie we współpracy z partnerem, ośrodkiem dla dzieci z upośledzeniem fizycznym i umysłowym oraz ich matek „Le Foyer de l’enfance”. Celem jego działalności jest zapewnienie dzieciom i ich matkom całodziennej opieki, możliwości rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz przywrócenie godności matkom tych dzieci, w dużej mierze analfabetkom. Ośrodek w ciągu tygodnia zapewnia opiekę 80 dzieciom w wieku od 8 miesięcy do 25 lat. 

Działania były skupione na podstawowej edukacji (alfabetyzacji) i szkoleniach z zakresu krawiectwa, haftu i przedsiębiorczości, a także wyposażeniu pracowni krawiectwa i haftu. Zdobycie praktycznych kompetencji daje szansę na poprawę warunków życia matek i ich niepełnosprawnych dzieci, ponieważ przyczynia się do stworzenia stabilnego źródła dochodu. Możliwość obserwowania efektów własnej pracy ma bezpośredni wpływ na poczucie wartości, godności i reintegrację społeczną.

Reintegracja społeczna matek dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo

W ramach projektu realizowanego od 1 maja do 12 grudnia 2015 r. osiągnięto następujące cele:

  1. Zakupiono materiały dydaktyczne, wyposażono pracownię krawiecką i haftu w podstawowy sprzęt (maszyny do szycia i haftu, stoły do kroju, tkaniny i materiały krawieckie, papier, zeszyty, tablice, kserokopiarka).
  2. Zorganizowano kurs alfabetyzacji dla 45 kobiet.
  3. Zorganizowano szkolenie zawodowe dla 45 kobiet w zakresie szycia i haftu.
  4. Przeprowadzono szkolenia z zakresu funkcjonowania i działalności na rynku pracy, a także tworzenia kooperatyw.

Efektem powyższych działań było przekazanie praktycznych kompetencji kobietom, które dzięki temu zdobyły szansę na poprawę warunków swojego życia. Dodatkowym efektem było zrozumienie na własnym przykładzie wagi edukacji, co wpłynęło na decyzję o posłaniu dzieci do szkół. Stabilne źródło dochodu i zauważalne efekty własnych działań zwiększyło u kobiet wiarę we własne możliwości. Wiedza udostępniona podczas szkoleń zostanie przekazana dalej innym matkom niepełnosprawnych dzieci przez beneficjentki.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 58 000 PLN (13 880 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,2249 PLN.