Polska pomoc

 

Razem dla lepszej przyszłości

W Gruzji w ostatnich latach, w efekcie aktywności międzynarodowych organizacji i funduszy, powstało wiele organizacji pozarządowych, których działalność łączy się z pozyskanym zagranicznym finansowaniem i słabnie lub kończy się, gdy tego finansowania zabraknie. Z tego powodu głównym założeniem projektu jest powstanie i rozwój lokalnych organizacji pozarządowych reprezentujących interesy mieszkańców poszczególnych osiedli gruzińskiego miasta Rustawi oraz podniesienie sprawności instytucjonalnej ich działania we współpracy z władzami miasta. W trzech osiedlach miasta dokonane zostaną oceny potrzeb lokalnych społeczności w celu wypracowania programów usług na rzecz mieszkańców osiedli, a następnie przeprowadzenia konkretnych inicjatyw lokalnych. Szczególny akcent w projekcie położony jest na angażowanie młodych mieszkańców Rustawi w lokalne inicjatywy społeczne.

Projekt ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy samorządów Rustawi i Gdyni przy wsparciu dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin (SRGG) oraz Gruzińskiego Stowarzyszenia Praktyków Samorządowych (SATMA). Doświadczenia Gdyni w rewitalizacji Chylonii, współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i aktywizacji społecznej młodych mieszkańców będą podstawą rozwiązań rekomendowanych przez polskich partnerów projektu.

Razem dla lepszej przyszłości

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 grudnia 2013 r. z następującymi partnerami: Miastem Rustawi, jednostką miejską Rustavi Corpusi (Wydział współpracy z mieszkańcami) oraz Gruzińskim Stowarzyszeniem Praktyków Samorządowych SATMA. W trakcie realizacji projektu włączono do bezpośredniej współpracy Osiedlowe Stowarzyszenie „Together for bright future”.

Celem projektu było wykorzystanie lokalnego kapitału społecznego dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz wypracowanie modelu współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi w celu odbudowy zinstytucjonalizowanych form aktywności społecznych, sportowych i kulturalnych. Projekt skierowany był do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Rustawi na poziomie osiedla oraz mieszkańców osiedla Internati.

Mieszkańcy osiedla Internati, to głównie osoby, które straciły miejsca pracy w efekcie transformacji gospodarczej i nie znalazły nowych możliwości zatrudnienia, a miejsce zamieszkania jest głównym wymiarem przestrzeni, w której przebywają. Aktywny udział mieszkańców to szansa nie tylko na poprawę jakości życia, ale także na nową aktywność dla ludzi pozbawionych stałej pracy. Nawet jeśli praca nie wiąże się z dochodami to jest to możliwość udziału w życiu społecznym i przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem z aktywności ekonomicznej i społecznej mieszkańców blokowisk. W efekcie tych przedsięwzięć poprawia się jakość życia, a ponadto podnosi się wartość mieszkań na takim terenie.