Polska pomoc

Raport OECD - States of Fragility 2018

OECD opublikowało tegoroczną edycję raportu na temat zagrożeń politycznych, administracyjnych i związanych z bezpieczeństwem, które prowadzą do niestabilności państw rozwijających się. Dokument prezentuje również sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.         

Pojęciem Fragile States (PL: państwa wrażliwe) określa się państwa zagrożone niestabilnością, czyli te, w których występuje wysokie ryzyko załamania struktur państwowości lub których rządy centralne mają znikomą kontrolę nad terytorium kraju. Niestabilność ta może wynikać z przyczyn gospodarczych, politycznych, zagrożenia bezpieczeństwa czy też administracyjno-instytucjonalnych. Jako zjawiska mogące prowadzić do niestabilności państw wskazuje się: tendencje transgranicznego przepływu zagrożeń, problem nierówności społecznych, wyzysk i poczucie krzywdy w państwach dotkniętych kryzysami.

Raport States of Fragility 2018 jest obszernym źródłem wiedzy na temat bieżącej sytuacji w krajach niestabilnych. Przedstawia 12 głównych powodów, skutkujących niestabilnością państw oraz wielopoziomowe podejście, dzięki któremu kraje nią dotknięte mogą wyjść z kryzysu. Warto zaznaczyć, że OECD w swoim raporcie prezentuje zalecenia zarówno dla państw-donatorów pomocy rozwojowej, jak i krajów zagrożonych.

Raport OECD States of Fragility 2018 - okładka

Pierwszy raport States of Fragility, opracowany przez Dyrektoriat Współpracy Rozwojowej (Development Co-operation Directorate – DCD) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), opublikowany został w 2005 r.  Nie bez znaczenia od początku była jego nazwa: tytułowe States (ang.) można rozumieć zarówno jako ‘państwa’, które są przedmiotem zawartej w dokumencie analizy, jak i ‘stany’, a więc poziomy omawianej niestabilności. Celem corocznych publikacji jest przedstawienie aktualnych danych na temat postępujących na świecie zmian oraz działań podejmowanych w celu stabilizowania państwowości tam, gdzie doszło do jej zachwiania. Szczególną uwagę zwraca się na kwestię przepływu środków finansowych w krajach niestabilnych i gospodarkach dotkniętych konfliktami.

Raporty OECD odpowiadają też na rosnące obawy o implikacje niestabilności w poszczególnych państwach na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie stabilności funkcjonowania wszystkich uczestników systemu międzynarodowego jest bowiem niezbędnym warunkiem realizacji założeń Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, które przewidują m.in. eliminację ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie i zmniejszenie nierówności w krajach i między nimi.

Raport States of Fragility 2018 jest dostępny na stronie OECDw wersji angielskiej.

 

w górę

Tagi