Polska pomoc

Przyjęcie Założeń do projektu ustawy o współpracy rozwojowej

W dniu 15 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu ustawy o współpracy rozwojowej. W toku konsultacji międzyresortowych uzgodniono następujące rozwiązania kluczowych z punktu widzenia realizacji współpracy rozwojowej zagadnień:

  • po pierwsze, środki przeznaczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej będą częściowo włączone do części budżetowej „45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej", pozostałe natomiast pozostaną w reżimie rezerwy celowej budżetu państwa;
  • po drugie, ze środków rezerwy celowej finansowane będą projekty realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz projekty placówek dyplomatycznych w formie tzw. „małych grantów" jak również projekty, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;
  • po trzecie, ze środków pozostających w budżecie ministerstwa finansowane będą m.in. konkursy organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na projekty posiadające charakter wieloletni;
  • po czwarte, obsługa działań dotyczących wspierania społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów, instytucji demokratycznych i rządów prawa oraz promowania ochrony praw i wolności człowieka zostanie zlecona zewnętrznemu podmiotowi - Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy i Rozwoju "Fundacja Wiedzieć Jak" - który będzie dokonywał regrantingu ww. środków. Środki przekazane Fundacji będą mogły być powiększane o środki pozyskane od polskich i zagranicznych podmiotów.

Założenia do projektu ustawy o współpracy rozwojowej w kształcie przyjętym przez Radę Ministrów przewidują rozwiązania oraz instrumentarium niezbędne dla skutecznej realizacji współpracy rozwojowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzyska większą elastyczność w dysponowaniu środkami na realizację współpracy rozwojowej niż w przypadku dotychczasowego systemu opartego  wyłącznie na reżimie rezerwy celowej. Utworzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej jako organu doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych umożliwi bieżącą koordynację działań prowadzonych w tym obszarze przez administrację państwową oraz partnerów społecznych. Z kolei pięcioletnie programy współpracy rozwojowej zagwarantują długofalowy charakter i spójność współpracy rozwojowej wyznaczając cele i priorytety geograficzne polskiej pomocy zagranicznej.

Na podstawie Założeń do projektu opracowany zostanie projekt ustawy o współpracy rozwojowej, który Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje przedłożyć Radzie Ministrów na początku kwietnia br. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu ustawy do parlamentu.  

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi przez Radę Ministrów Założeniami do projektu ustawy o współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi