Polska pomoc

 

Przygotowanie samorządów obwodu rówieńskiego do realizowania inwestycji і zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP


Projekt jest realizowany w obwodzie rówieńskim na Ukrainie i dotyczy sektora komunalnych usług wodno-kanalizacyjnych w pięciu miastach tego obwodu: Równe, Dubno, Korec, Młynów, Ostróg.

Sektor komunalny na Ukrainie charakteryzuje się wysokimi stratami, niedoskonałym systemem wykorzystania zasobów , wysokim zużyciem energii i niską efektywnością systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Powoduje to niezadowolenie mieszkańców z jakości świadczonych usług komunalnych. Rozwiązanie tych problemów nie jest aktualnie możliwe bez zaangażowania finansowego prywatnego sektora.

Projekt skierowany był do przedstawicieli rad miejskich i rady obwodowej oraz przedstawicieli 5 przedsiębiorstw komunalnych/wydziałów komunalnych z 5 miast obwodu rówieńskiego. Wśród przedstawicieli tych miast/przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zostały powołane zespoły zadaniowe (decydent, prawnik, ekonomista, technolog) odpowiedzialne za przygotowanie projektów inwestycyjnych.

Przygotowanie samorządów obwodu rówieńskiego do realizowania inwestycji і zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP


Projekt był realizowany od 1.04.2014 do 31.12.2014 roku w pięciu miastach obwodu rówieńskiego. W ramach projektu prowadzone były działania szkoleniowo-warsztatowo-doradcze. Uczestnicy projektu mogli również zapoznać się z polskimi doświadczeniami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) podczas wizyty studyjnej.

Projekt był realizowany przez Fundację Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, partnera Fundację Innovatis, partnera ukraińskiego Pozarządową Organizacją Agencja Europejskich Innowacji oraz Ukraińskie Centrum PPP przy aktywnym zaangażowaniu miast i przedsiębiorstw z Polski. Najbardziej zaangażowanym miastem w realizację projektu było miasto Sopot, które ma największe doświadczenia w Polsce w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto Sopot oddelegowało własnego specjalistę do współuczestniczenia w działaniach projektowych oraz przekazywania doświadczeń miasta uczestnikom z Ukrainy. Inne miasta i gminy zaangażowane w realizację projektu to Karczew (przekazanie doświadczeń w zakresie termomodernizacji w formule PPP), Smołdzino (doświadczenia w projekcie koncesyjnym w zakresie świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych) oraz Warszawa (projekty oświetleniowe realizowane w formule PPP).

Projekt odpowiadał na zapotrzebowanie miast ukraińskich w zakresie pozyskiwania kapitału prywatnego do realizacji inwestycji komunalnych w szczególności w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Celem projektu było upowszechnienie PPP/koncesji jako sposobu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i realizacji usług użyteczności publicznej na Ukrainie, zwłaszcza w sektorze wodno-kanalizacyjnym, jako kluczowym dla jakości życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju miast.

Powołane w ramach projektu zespoły zadaniowe przygotowały opisy projektów inwestycyjnych odpowiadające na konkretne problemy poszczególnych miast:

  • Równe: budowa systemu  zbiorowego doprowadzania ścieków rejonu miasta, zamieszkałego przez ponad 4000 mieszkańców
  • Dubno: rozbudowa oczyszczalni z przepustowości 4200 m3 do 8200 m3
  • Korec: specjalistyczna modernizacja oczyszczalni ścieków (oczyszczanie z nadmiaru żelaza w wodzie)
  • Młynów: zakończenie przebudowy oczyszczalni ścieków w tym m.in. remont studni arteryjnych oraz remont przepompowni, budowa nowej dyspozytorni
  • Ostróg: budowa nowej oczyszczalni – zastąpienie starej energochłonnej

Projekt służył realizacji priorytetu: Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej, aktywizacja samorządów i w spólnot mieszkaniowych w dziedzinie usług komunalnych i zarządzania nieruchomościami oraz priorytetów 6 - ochrona środowiska, 8 - rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej, 11 - profesjonalizacja i rozwój administracji publicznej, 15 - gospodarka wodno-sanitarna ustanowionych w ramach Milenijnych Celów Rozwojowych.

Przygotowanie samorządów obwodu rówieńskiego do realizowania inwestycji і zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP


W wyniku projektu zwiększony został poziom gotowości 5 miast obwodu rówieńskiego do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwiększona została zdolność do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w zakresie wykorzystania formuły PPP do realizacji usług komunalnych. Dodatkowo zwiększony został poziom wiedzy uczestników projektu na temat przygotowania i realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych w formule PPP oraz ich umiejętności w zakresie weryfikacji analiz wykonalności.