Polska pomoc

 

Przygotowanie samorządów lokalnych Mołdowy do efektywnej absorpcji funduszy unijnych

Konsolidacja lokalnych organów władzy jest jednym z priorytetów Planu działań UE-MOŁDAWIA, który podkreśla konieczność kontynuacji reform administracyjnych i współpracy samorządów lokalnych zgodnie z europejskimi standardami, w szczególności wspomnianymi w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na doświadczenia i rekomendacje Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Głównym problemem mołdawskich władz lokalnych jest brak umiejętności i zaangażowania lokalnych samorządów i miejscowej ludności w poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu środków wspierających inwestycje infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia gospodarcze średniej i małej wielkości. Polska dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie rozwoju samorządności terytorialnej i jej roli w rozwoju obszarów wiejskich, którym dzieli się z partnerami mołdawskimi od 2007 roku. W związku z powyższym partner projektu oraz Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Mołdowy zwrócili się z prośbą o zorganizowanie szkolenia nt. przygotowania samorządów lokalnych Mołdowy do efektywnej absorpcji funduszy unijnych dla 30 osobowej grupy składającej się z przedstawicieli lokalnych organów władzy, przewodniczących rejonów i członków rad rejonowych, społeczności lokalnej, regionalnych i gminnych konsultantów ACSA.

Dotychczasowa współpraca Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku, Oddział w Starym Polu z Krajową Agencją Rozwoju Wsi (ACSA) w Kiszyniowie, dotyczy głównie wdrażania europejskiego systemu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym aktywizację społeczności lokalnych. PODR Oddział w Starym Polu jako partner Żuławskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa uczestniczyła w przeszkoleniu mołdawskich rolniczych kadr doradczych oraz przedstawicieli aktywnych jednostek samorządowych w zakresie opracowywania programów odnowy wsi, ochrony środowiska oraz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Rezultaty projektów są wykorzystywane w statutowej działalności ACSA.

Przygotowanie samorządów lokalnych Mołdowy do efektywnej absorpcji funduszy unijnych

Głównym zadaniem projektu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej opracowywania projektów umożliwiających pozyskiwanie pomocy finansowej na ich realizację, a ponadto wzmocnienie potencjału lokalnych organów władzy w zakresie planowania formowania budżetu, wdrożenia i monitoringu. W warsztatach w Starym Polu weźmie udział 30 osobowa grupa przedstawicieli mołdawskich samorządów lokalnych i administracji, służb doradczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na wsi. Ponadto projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnej mołdawskich wsi.

Program warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące roli i zadań jednostek i agencji we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i możliwości implementacji polskich doświadczeń, metodyki ogólnej opracowywania projektów i programów operacyjnych oraz oddolnych metod wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia z opracowywania przykładowych projektów dotyczących zwiększenia kapitału ludzkiego, inwestycji infrastrukturalnych, działań przedsiębiorczych i inwestycji w rolnictwie, a także zaangażowania mieszkańców w realizację projektów zmieniających miejsce ich życia.

Przygotowanie samorządów lokalnych Mołdowy do efektywnej absorpcji funduszy unijnych

Projekt pomoże udoskonalić jakość usług świadczonych przez lokalne organy władzy i rozwinąć ich potencjał funkcjonowania, a ponadto umocnić współpracę lokalnych organów władzy z członkami społeczności i konsultantami Krajowej Agencji Rozwoju Wsi w Kiszyniowie. Pomoże także w stworzeniu i wzmocnieniu potencjału lokalnych grup, sformowanych z członków społeczności, w celach sprecyzowania i korzystnego rozwiązania problemów nurtujących dane społeczności. Rezultatem tych działań będzie funkcjonowanie doradców z jednej strony jako ekspertów wykładowców, a z drugiej jako liderów przemian zachodzących na obszarach wiejskich.

Służby doradcze poszerzą zakres swego działania z typowo rolniczego na doradztwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, natomiast samorządy zostaną wyposażone w profesjonalną wiedzę pozwalającą na zastosowanie nowego, europejskiego podejścia w kwestii programowania rozwoju oraz projektowania przedsięwzięć wykorzystujących środki zewnętrzne, w tym z UE. Istotnym, rezultatem długofalowym będzie zwiększający się profesjonalizm mołdawskiej służby doradczej, jej wzmocnienie instytucjonalne i rosnący prestiż wśród ogółu mieszkańców wsi oraz, co bardzo ważne, wzmocnienie roli i wpływu lokalnych organów władzy na przemiany społeczno-gospodarcze.