Polska pomoc

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w stosunku do Pani/Pana danych, jest Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.

W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

adres e-mail: iod@msz.gov.pl.

Dane przetwarzane są, na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu założenia konta w portalu,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu stworzenia bazy organizacji zainteresowanych realizacją projektów dot. współpracy rozwojowej oraz wolontariuszy zainteresowanych udziałem w tych projektach oraz ułatwienia kontaktów między nimi na zasadach określonych w Regulaminie portalu polska pomoc,
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne dot. współpracy rozwojowej, monitoringu lub kontroli tych zadań, opracowywania materiałów informacyjnych i przeprowadzanych na zlecenie MSZ ewaluacji zrealizowanego na podstawie umowy dotacji zadania publicznego.

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do założenia konta w portalu.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed wzięciem udziału w konkursie dotacyjnym, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres portal.polskapomoc@msz.gov.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem konta w portalu.

Dostęp do danych osobowych posiadają uprawnieni pracownicy MSZ. Dane są udostępniane użytkownikom aplikacji, na zasadach określonych w Regulaminie portalu. Dane mogą być ponadto przekazane innym podmiotom trzecim, w szczególności:

  • upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym sądom i innym organom państwowym,
  • świadczącym, na podstawie zawartej z MSZ umowy, usługi informatyczne, komunikacyjne, audytorskie, ewaluacyjne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej

Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

  

 

 

w górę