Polska pomoc

 

Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

Neurobiolodzy są zgodni - pierwsze lata to najbardziej istotny okres w życiu każdego z nas. Jakość dorosłego życia: stan zdrowia (psychicznego i fizycznego), poziom dobrobytu, wykształcenia, a także skłonność do przestępczych zachowań lub jej brak są w wielkim stopniu uzależnione od jakości opieki i bodźców rozwojowych, jakie otrzymujemy we wczesnym dzieciństwie.

Plastyczność mózgu dziecka w wieku 0-8 lat jest tak duża, że okres ten wiąże się z niezwykłymi możliwościami rozwoju. To wtedy przyswajamy większość uniwersalnych umiejętności, z których korzystamy przez całe życie. Równocześnie jest to czas podatności na krzywdę i wiąże się z ryzykiem trwałych bądź trudnych do pokonania deficytów w dorosłym życiu w przypadku braku odpowiedniej opieki w dzieciństwie. Szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom żyjącym w ubogich społecznościach. Dzieci te nie mają w swoich domach dostępu do bodźców stymulujących ich wielostronny rozwój - książeczek, twórczych zabaw, a często też opieki zdrowotnej i zbilansowanej diety.

Dzieci żyjące w ubóstwie i niemające dostępu do wysokiej jakości opieki wolniej się rozwijają, często mają problemy ze zdrowiem i osiągają gorsze wyniki w nauce. Dzieci, które otrzymały właściwą opiekę i przystosowaną do ich wieku edukację, statystycznie zarabiają więcej w dorosłym życiu, mają lepsze wykształcenie (więcej też inwestują w edukację swoich dzieci), są zdrowsze. Wysoka jakość przedszkolnej opieki przyczynia się do przeciwdziałania ubóstwu i głodowi, poprawy dostępu do edukacji na poziomie podstawowym, wyrównania życiowych szans dziewczynek, poprawy stanu zdrowia. Agencje rozwojowe apelują o włączenie wczesnego rozwoju dzieci do priorytetów globalnej współpracy rozwojowej po 2015 r.

Mimo tak kluczowej roli, jaką odgrywa opieka i edukacja przedszkolna, władze Kenii praktycznie nie inwestują we wczesny etap rozwoju dzieci. Większość nakładów państwa na naukę przeznaczana jest na program darmowej edukacji podstawowej. Mimo ogromnych wyzwań, z jakimi wciąż borykają się szkoły podstawowe, uczniowie uczą się zazwyczaj w murowanych budynkach i mają jako taki dostęp do ławek, krzeseł i tablic. Ich młodsi koledzy, na których życie i zdrowie otoczenie ma znacznie większy wpływ, stawiają pierwsze przedszkolne kroki w pomieszczeniach z blachy falistej bądź błota, bez mebli, na klepisku. Wiele dzieci uczy się pod drzewem. Sale lekcyjne, pomoce naukowe, zabawki nie są finansowane przez władze. Kasgunga Sublocation w okręgu Mbita, gdzie zrealizowano niniejszy projekt, jest jednym z najuboższych miejsc w Kenii. Te półpustynne obszary wiejskie widnieją na rządowej liście miejsc szczególnie dotkniętych biedą (ang. hardship area).

Inicjatywa stanowi kontynuację działań realizowanych w roku 2014 (projekt 232/2014 „Przedszkolak z klasą – zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki na półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w Kenii”), w ramach którego wybudowano 4 budynki przedszkolne dla łącznie 300 najuboższych dzieci z okręgu Mbita. Działaniami zostali objęci także nauczyciele i rodzice dzieci, co zaowocowało poprawą jakości edukacji oraz mobilizacją mieszkańców pod kątem zapewnienia dzieciom lepszej opieki.

 

Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

„Przedszkolak z klasą 2.0." skierowany był do najmłodszych dzieci zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie Kasgunga Sub-location w okręgu Mbita w zachodniej Kenii. Jego głównym celem była poprawa warunków infrastrukturalnych, w jakich przebywają i uczą się dzieci w wieku przedszkolnym oraz jakości oferowanej im opieki i edukacji.

W ramach projektu, stanowiącego kontynuację inicjatywy z 2014 roku, w ramach której Fundacja Partners Polska wybudowała cztery centra przedszkolne w Mbita, wybudowano trzy nowe centra przedszkolne i wyremontowano cztery istniejące już placówki.

Pierwotnie, na centra przedszkolne składały się budynki zbudowane ze starej blachy falistej i desek, często bez żadnych mebli i innego wyposażenia - dzieci siedziały więc na gołej ziemi. Brak było zabawek oraz innych pomocy stymulujących rozwój dzieci. Wykształcenie większości nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach to tylko sześciomiesięczny kurs zawodowy, niektórzy z nich mają tylko wykształcenie podstawowe. Z braku wiedzy i pomocy naukowych nauczyciele realizowali program nauczania wczesnych lat szkoły podstawowej, ucząc dzieci pisać i liczyć. Projekt przyczynił się do rozwiązania tych problemów poprzez trzy działania:

a) budowę trzech sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu budynków przedszkolnych oraz wyremontowanie i doposażenie czterech istniejących przedszkoli w zabawki i inne pomoce stymulujące wielowymiarowy rozwój dzieci

b) podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców w obszarze pedagogiki przystosowanej do wieku i potrzeb przedszkolaków oraz holistycznej opieki nad dziećmi

c) kampanii rzeczniczej skierowanej do kenijskich władz lokalnych, by zwiększały swoje wsparcie dla wysokiej jakości edukacji i opieki przedszkolnej.

Powyższymi działaniami, realizowanymi od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. w okręgu Mbita (region Nyanza, zachodnia Kenia) Fundacja Partners Polska, która na miejscu współpracowała z kenijską organizacją pozarządową Education Effect Affrica objęła 7 przedszkoli, do których uczęszcza w sumie ok. 450 dzieci. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo tych dzieci, projekt służył zapewnieniu właściwych warunków do nauki i zabawy. Dzięki jego realizacji będą one mogły przebywać w spełniających podstawowe standardy budynkach przedszkolnych, będą miały zapewniony dostęp do niezbędnego wyposażenia (meble, zabawki, pomoce naukowe) oraz do opieki ze strony lepiej przygotowanych do pracy nauczycieli i wychowawców.

Pośrednimi beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy wiejskich obszarów Mbita. Zapewnienie dostępu do przedszkoli pozwoli opiekunom dzieci na podjęcie pracy zarobkowej, bez obawy o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pociech. Ponadto zwiększenie kompetencji nauczycieli ułatwi przedszkolakom lepszy start, zarówno pod kątem późniejszej nauki w szkole, jak i ich wszechstronnego rozwoju.

Projekt służy realizacji priorytetu Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna ustanowionego w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, a w szczególności osiągnięciu celów dotyczących wyrównania szans edukacyjnych poprzez poprawę dostępu do edukacji oraz podniesieniu jakości nauczania, a zwłaszcza upowszechnianiu aktywizujących metod nauczania.

Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

 • Na terenach wiejskich Kasgunga Sublocation wybudowano trzy nowe centra przedszkolne, każde składające się z trzech sal lekcyjnych. Uczęszcza do nich 276 dzieci.
 • Na terenach wiejskich Kasgunga Sub-location wyremontowano i doposażono cztery istniejące centra przedszkolne. Uczęszcza do nich 278 dzieci.
 • Siedem przedszkoli zostało wyposażonych w zestawy materiałów dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój przedszkolaków.
 • 24 nauczycieli przedszkolnych oraz 7 dyrektorów ukończyło szkolenie z pedagogiki dostosowanej do potrzeb małych dzieci oraz holistycznej opieki. Przeszkoleni nauczyciele wzięli udział w trzech poszkoleniowych sesjach konsultacyjnych prowadzonych przez ekspertów oraz trzech spotkaniach refleksyjnych.
 • 741 rodziców i opiekunów wzięło udział w jednodniowych seminariach edukacyjnych na temat właściwej opieki nad małymi dziećmi i roli edukacji przedszkolnej.
 • Odwiedzono 194 gospodarstwa domowe w ramach kampanii promującej dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich Kasgunga.
 • Wydrukowano 1 000 ulotek na temat wczesnego rozwoju dzieci i edukacji przedszkolnej w języku angielskim i Dholuo. Z materiałem zetknęło się około 1 000 osób.
 • Frekwencja w siedmiu przedszkolach objętych projektem wzrosła o 59%.
 • Liczba przedszkolaków uczęszczających do 7 placówek objętych projektem wzrosła siedmiokrotnie.
 • Na terenie okręgów administracyjnych, gdzie znajdują się placówki objęte projektem wzrosła liczba zaszczepionych dzieci (na polio o 153%, na tężec o 83%).
 • Liczba porodów, które odbyły się w szpitalach wzrosła o 32%.