Polska pomoc

 

Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji

W Gruzji sytuacja osób uzależnionych, jak i instytucji próbujących nieść im pomoc, wymaga poprawy. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. trudna sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazła się Gruzja po upadku ZSRR oraz brak współdziałania pomiędzy instytucjami publicznymi zajmującymi się problemem narkotyków, a podmiotami tzw. trzeciego sektora działającymi w tym obszarze. Doświadczenia Polski, jak również innych państw Unii Europejskiej dowodzą, że łączenie potencjałów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w działaniach mających na celu ograniczanie problemu narkotyków i narkomanii przynosi wymierne efekty.

Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji

Projekt realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Wykonawcą było Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a partnerem lokalnym Centrum Zdrowia Psychicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Głównym celem było zapewnienie wsparcia osobom uzależnionym, w tym „problemowym” użytkownikom narkotyków, a także ich rodzinom i bliskim.

Zakładano, że w ramach projektu, w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w państwach UE, doskonalone będą kompetencje zawodowe specjalistów z gruzińskich instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych. Zaplanowano także utworzenie poradni internetowej dla osób używających narkotyki.

Podczas projektu zorganizowano szkolenie dla 5 gruzińskich specjalistów poradnictwa internetowego, wizytę studyjną dla 12 Gruzinów, którzy w sposób kompleksowy zapoznali się z systemem przeciwdziałania narkomanii w UE na przykładzie Polski, a także tygodniowy staż dla 2 gruzińskich ekspertów z zakresu profilaktyki i leczenia osób uzależnionych w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zorganizowano też tygodniowy staż dla 2 gruzińskich specjalistów poradnictwa internetowego w siedzibie Fundacji Merkury i stworzono pierwszą w Gruzji poradnię internetową dla osób używających narkotyki i szukających pomocy w tym zakresie.