Polska pomoc

 

Promocja zdrowia i podnoszenie jakości edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w domu dziecka w Tupizie w Boliwii

Boliwia jest jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki Południowej, w wielu dziedzinach rozwoju znajduje się na ostatnim miejscu wśród państw tego regionu. Region Potosí charakteryzuje się wysokim poziomem ubóstwa i analfabetyzmu i jest najbiedniejszym regionem kraju. Miejscowość Tupiza położona jest na południu Boliwii, na wysokości ponad 3 000 m. n.p.m.

Sytuacja życiowa i finansowa wielu rodzin sprawia, że dzieci często nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki, zmuszane są do pracy zarobkowej bez możliwości podjęcia edukacji. Do miejscowego domu dziecka trafiają dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, zaniedbane szczególnie w sferze emocjonalnej, a co za tym idzie wymagające specjalnej opieki oraz wyrównywania możliwości w stosunku do rówieśników.

Promocja zdrowia i podnoszenie jakości edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w domu dziecka w Tupizie w Boliwii

W okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej zrealizowało w miejscowości Tupiza projekt mający na celu promocję zdrowia i podnoszenie jakości edukacji opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z regionu Potosí w Boliwii. Wolontariuszki przebywały na placówce od 14 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. Projekt stanowił kontynuację oraz poszerzenie działań realizowanych w tej placówce wychowawczej od 2009 roku w ramach programu „Wolontariat polska pomoc”.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 28 wychowanków domu dziecka w wieku 5-18 lat. Działania wolontariuszek, zajmujących się jednocześnie administracją domu dziecka,  polegały na zapewnieniu  podopiecznym całodobowej opieki wychowawczej oraz przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych i edukacyjnych: plastycznych, sportowych, z biblioterapii, języka angielskiego z uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej, w tym kursu udzielania pierwszej pomocy. Wychowankowie dzięki projektowi uzupełnili braki w nauce, wzmocnili umiejętności twórczego myślenia oraz samodzielność. Ponadto zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej pomogły im wykształcić prawidłowe nawyki higieniczne.

Projekt przyczynił się do realizacji priorytetu tematycznego „kapitał  ludzki” oraz 3 i 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju, tj. zapewnienia wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowania dobrobytu oraz zapewnienia wszystkim edukacji wysokiej jakości.

Promocja zdrowia i podnoszenie jakości edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w domu dziecka w Tupizie w Boliwii

Dzięki realizacji projektu 28 wychowanków domu dziecka w Tupizie otrzymało wsparcie emocjonalne i odpowiednią opiekę wychowawczą, co wzmocniło ich poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze prowadzone przez wolontariuszki sprawiły, że dzieci uzyskały lepsze wyniki w nauce. Uczestnicząc w zajęciach plastycznych i biblioterapii podopieczni ośrodka rozwinęli zdolności manualne i umiejętność kreatywnego myślenia. Poszerzyli też znajomość języka angielskiego. Zajęcia sportowe przyczyniły się do poprawy koordynacji ruchowej i fizycznej dzieci. Ponadto dzięki uczestnictwu w warsztatach z edukacji zdrowotnej wychowankowie nabyli świadomość funkcjonowania organizmu człowieka i nauczyli się jak skutecznie zapobiegać chorobom. Na zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy najstarsi wychowankowie zdobyli wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Całodobowa opieka nad wychowankami i przykład wolontariuszy wywarły pozytywny wpływ na kształtowanie się osobowości dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Zaszczepione w wychowankach cechy, takie jak odpowiedzialność i uczciwość, pomogą im w przyszłości w  zakładaniu prawidłowych struktur rodzinnych.

Działania podjęte  przez wolontariuszki stanowiły adekwatną odpowiedź na realne potrzeby dzieci i młodzieży. Ich rezultaty  wskazują na konieczność i celowość udzielania podobnego wsparcia w przyszłości.