Polska pomoc

Projekty administracji rządowej z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2006 r.

Informacja o projektach administracji rządowej z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2006 r.

W bieżącym roku do MSZ wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie lub sfinansowanie projektów organów administracji rządowej RP na realizację działań z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i współpracy międzynarodowej w łącznej kwocie ponad 14 000 000 PLN.

Wnioski do MSZ skierowały m.in. następujące instytucje:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Departament Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Urząd Służby Cywilnej
 • Komenda Główna Policji
 • Straż Graniczna
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Sądy Okręgowe
 •  i inne.

Projekty, których oczekiwało Ministerstwo Spraw Zagranicznych miały obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej w następujących krajach:

Afganistan, Angola, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina, Wietnam, Federacja Rosyjska, Państwa Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, Państwa Bałkańskie.

Ministerstwo przedstawiło także organom administracji publicznej priorytetowe sektory wsparcia w poszczególnych ww. krajach/regionach, zgodnie z priorytetami polskiej pomocy zagranicznej i współpracy międzynarodowej w 2006 r.

Po zaopiniowaniu wniosków projektowych w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ ostatecznie do realizacji przyjęto 45 projektów.

Zestawienie zbiorcze wniosków projektowych z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej złożonych przez organy administracji publicznej i wniosków zaakceptowanych do realizacji w 2006 r.

Kraj

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków zaakceptowanych

Ukraina

36

28

Mołdowa

4

4

Gruzja

4

4

Białoruś

5

1

Kazachstan

2

2

Irak

2

1

Bałkany

2

1

Kirgizja

1

1

Angola

1

1

Federacja Rosyjska

0

 

-

Wietnam

0

-

Afganistan

0

-

Obejmujące kilka krajów

6

 

2

RAZEM

63

45

Specyfikacja

 1. Ukraina

Wpłynęło 36 projektów na łączną kwotę ponad 7 600 000 PLN do realizacji na rzecz Ukrainy.

Do realizacji w 2006 r. zostało zaakceptowanych 28 projektów. Zaakceptowane projekty dotyczą wszystkich priorytetowych dla Ukrainy obszarów wsparcia, w szczególności działań na rzecz wsparcia zdolności instytucjonalnych administracji państwowej Ukrainy. Dotyczy to zarówno przekazywania polskich doświadczeń i rozwiązań instytucjonalnych w zakresie bieżącej działalności, jak i dostosowywania ukraińskiej administracji do standardów Unii Europejskiej. Projekty w tym zakresie realizowane są w szczególności na rzecz ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, służby cywilnej oraz służb mundurowych. Projekty w tym zakresie realizują m.in.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Sądy Okręgowe, Komenda Główna Policji, Straż Graniczna, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Państwowa Straż Pożarna. Jeden z projektów realizowany przez Departament Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem pracowników ukraińskiego MSZ.

Do realizacji w 2006 r. zaakceptowano także kilka projektów z zakresu wspólnego polsko - ukraińskiego bezpieczeństwa i zwalczania przestępczości zorganizowanej (projekty Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ, Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji), a także projekty z zakresu działań wspomagających transformację gospodarczą (projekty Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz projekt z dotyczący planowania i realizacji działań z zakresu rozwoju regionalnego (projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Cztery zaakceptowane projekty dotyczą wsparcia sektora rolnego na Ukrainie i dotyczą: restrukturyzacji rolnictwa, rozwoju rolniczych służb doradczych, rozwoju rolnictwa ekologicznego (projekty Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Starym Polu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Agencji Rynku Rolnego).

2. Mołdowa

Wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę ponad 360 000 PLN.

Do realizacji przyjęto wszystkie cztery projekty.

Projekty realizowane w 2006 r. na rzecz Mołdowy dotyczą przede wszystkim wsparcia zdolności instytucjonalnych administracji państwowej Mołdowy, w szczególności: pracowników mołdawskiego MSZ w zakresie zagadnień związanych z integracją ze strukturami UE (projekt Departamentu Unii Europejskiej MSZ), systemu więziennictwa Republiki Mołdowy (projekt Centralnego Zarządu Służby Więziennej), urzędników Ministerstwa Gospodarki i Handlu oraz Agencji Prywatyzacji Republiki Mołdowy w zakresie procesów prywatyzacji i zarządzania mieniem państwowym (projekt Ministerstwa Skarbu Państwa), urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy w zakresie funkcjonowania mechanizmów interwencyjnych na rynkach rolnych oraz dostosowania krajowych rozwiązań do prawa UE (Agencja Rynku Rolnego).

3. Gruzja.

Wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę około 120 000 PLN.

Do realizacji przyjęto wszystkie cztery projekty.

Projekty na rzecz Gruzji realizowane w 2006 r. swoim zakresem obejmują: wsparcie procesów modernizacji Policji Granicznej Gruzji (projekt Straży Granicznej RP), wsparcie systemu więziennictwa Gruzji przez polską Służbę Więzienną (projekt Centralnego Zarządu Służby Więziennej), wsparcie pracowników gruzińskiej administracji rządowej w szczególności pracowników MSZ w zakresie rozwoju współpracy z UE (Departament Unii Europejskiej MSZ) oraz wsparcie oficerów Ministerstwa Obrony Gruzji w zakresie zwiększenia interoperacyjności resortu obrony Gruzji z Sojuszem Północnoatlantyckim, zwiększenia zaufania dla integracji z NATO i wsparcia w przygotowaniach do integracji euroatlantyckiej.

4. Białoruś

Wpłynęło 5 projektów na łączną kwotę około 2 000 000 PLN.

Do sfinansowania przez MSZ został zaakceptowany jeden projekt dot. zagadnień transformacji ustrojowej i gospodarczej, realizowany m.in. w oparciu o program symulacji komputerowej. Projekt skierowany jest do przedstawicieli średniego i wyższego szczebla administracji rządowej, władzy ustawodawczej, przedstawicieli zrzeszeń biznesu i organizacji pozarządowych (projekt Studium Europy Wschodniej UW).

Pozostałe projekty nie były zgodne ze wskazanym regulaminowym obszarem tematycznym odnośnie działań pomocowych realizowanych na rzecz Białorusi. Natomiast projekt edukacyjny nie spełniał kryteriów działalności pomocowej określonych w polskim programie pomocy zagranicznej.

Na rzecz Białorusi zostanie zrealizowany także projekt z puli projektów realizowanych łącznie na rzecz kilku krajów (informacja na ten temat w pkt. 10 Projekty realizowane łącznie na rzecz kilku krajów).

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego. Celem Programu jest pomoc studentom z Białorusi relegowanym z własnych uczelni ze względu na zaangażowanie w działalność na rzecz demokrację. Program daje relegowanym studentom z Białorusi możliwość ukończenia studiów w Polsce lub studiowanie w Polsce do czasu, kiedy będą mogli wrócić na swoje uczelnie. Koordynatorem programu jest Studium Europy Wschodniej UW (Centre for East European Studies) Uniwestytetu Warszawaskiego.

5. Państwa Azji Środkowej i Kaukazu Południowego - Kazachstan

Wpłynęły 2 projekty na łączną kwotę około 300 000 PLN. Oba projekty mają na celu także dostosowanie ww. obszarów do standardów europejskich.

Do realizacji przyjęto oba projekty.

Pierwszy z projektów dotyczy wsparcia restrukturyzacji rolnictwa w Republice Kazachstanu (realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie). Drugi projekt dotyczy rozwoju sektora lotnictwa cywilnego w Kazachstanie oraz dostosowania nadzoru lotniczego w tym kraju do międzynarodowych standardów (projekt realizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego).

6. Państwa Azji Środkowej i Kaukazu Południowego - Kirgizja

Wpłynął jeden projekt na kwotę ponad 400 000 PLN z zakresu wsparcia sektora ochrony środowiska.

Ww. projekt został przyjęty do realizacji w 2006 r.. Powyższy projekt realizowany jest przez polskie Ministerstwo Środowiska i dotyczy wsparcia Państwowej Służby Leśnej Republiki Kirgizji w zakresie wdrożenia programu zalesień oraz implementacji Konwencji Ochrony Klimatu - Clean Development Mechanism). Projekt odpowiada na problemy wylesienia, degradacji gleb i pustynnienia na obszarze Kirgizji.

7. Irak

Wpłynęły 2 projekty na łączną kwotę 500 000 PLN.

Do realizacji w 2006 r. został zaakceptowany projekt dot. wsparcia wybranych grup zawodowych, w tym przypadku irackich archeologów. Powyższy projekt dotyczy utworzenia zbioru fachowej literatury z dziedziny archeologii, do tej pory z różnych względów trudno dostępnej w Iraku (literatura najnowsza oraz kanon literatury archeologicznej dla regionu Bliskiego Wschodu. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drugi złożony do MSZ projekt nie został zaakceptowany do sfinansowania ponieważ nie był zgodny z regulaminowym obszarem tematycznym dot. pomocy zagranicznej dla Iraku oraz nie spełniał kryteriów działalności pomocowej określonych w polskim programie pomocy zagranicznej.

8. Angola

Wpłynął jeden projekt na kwotę ponad 300 000 PLN z zakresu wsparcia sektora geologicznego w Angoli.

Ww. projekt został zaakceptowany do realizacji w 2006 r. Realizacja powyższego projektu jest kontynuacją działań projektodawcy - Państwowego Instytutu Geologicznego, rozpoczętych w ramach programu pomocy zagranicznej w 2005 roku. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników służby geologicznej Angoli w zakresie nowoczesnych technologii i narzędzi pracy oraz efektywnej gospodarki surowcami mineralnymi.

9. Bałkany

Wpłynęły dwa projekty do realizacji na rzecz krajów bałkańskich na łączną kwotę ponad 400 000 PLN.

W 2006 r. realizowany jest projekt na rzecz Bałkanów Zachodnich, zgłoszony przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej dotyczący wsparcia procesów integracji europejskiej w krajach bałkańskich. Podczas realizacji projektu zostaną przekazane polskie doświadczenia w zakresie wykorzystywania środków pomocowych pochodzących z budżetu UE.

Drugi projekt został wycofany przez wnioskodawcę.

10. Projekty realizowane łącznie na rzecz kilku krajów

Wpłynęło 6 projektów w kwocie ponad 2 000 000 PLN do realizacji łącznie na rzecz kilku krajów. Powyższe projekty dotyczyły działań na rzecz krajów takich jak: Ukraina, Białoruś i Mołdowa.

Do realizacji w 2006 r. zostały zaakceptowane dwa projekty: pierwszy - wspierający procesy transformacji gospodarczej i ustrojowej w Mołdowie i Ukrainie (projektodawca: Studium Europy Wschodniej UW) oraz drugi - na rzecz Białorusi i Ukrainy, przekazujący polskie doświadczenia z zakresu reformy szkolnictwa wyższego, w tym funkcjonowania autonomii akademickiej, zgodnie ze standardami europejskimi (projekt Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW).

Pozostałe projekty nie zostały zaakceptowane, ponieważ nie spełniały kryteriów działalności pomocowej określonych w polskim programie pomocy zagranicznej.

w górę

Tagi