Polska pomoc

Projekty 2015 - Ukraina

Zestawienie projektów rozwojowych 2015 wdrażanych na rzecz Ukrainy, koordynowanych przez MSZ
Lp. Nr projektu Projektodawca Tytuł projektu Kwota   dofinansowania w zł
Projekty realizowane w ramach konkursu
1 54/2014/M Gmina   Busko-Zdrój Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE 182 989
2 133/2014/M FRDL Małopolski   Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej 464 800
3 50/2015 FRDL Małopolski   Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Młodzi z inicjatywą 3 – Praktyczne zastosowanie narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym 374 100
4 55/2015 Fundacja   Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc   Maltańska Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie 464 102
5 72/2015 Stowarzyszenie   Integracja Europa-Wschód Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym 299 900
6 100/2015 Stowarzyszenie   Inicjatywa Firm Rodzinnych Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych. 291 994
7 139/2015 Urząd   Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich. 107 908
8 158/2015 Fundacja -   Agencja Rozwoju Regionalnego Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - wsparcie programu Miasta Lwów 241 210
9 306/2015 Instytut   Energetyki Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań   komunalnych 252 640
10 307/2015 Fundacja   Polityki Rozwojowej Zaprojektuj zmianę: rewitalizacją przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy 242 080
11 317/2015 Szkoła Główna   Służby Pożarniczej Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim 255 834
12 328/2015 Fundacja   Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania 415 167
13 363/2015 Stowarzyszenie   na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim 200 532
14 462/2015 Instytut   Rozwoju Miast Utworzenie Youth Enterpreneurship Incubator we Lwowie 312 065
Projekty administracji rządowej
15 66/2014/M Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych CBRN - transgraniczne bezpieczństwo i współpraca 154 820
16 474/2015 Urząd Komisji   Nadzoru Finansowego Wsparcie i udoskonalenie rynku kapitałowego Ukrainy   300 000
17 477/2015 Ministerstwo   Zdrowia Budowanie potencjału Ukraińskiej Administracji Narodowej ds. Produktów Leczniczych w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania i dystrybucji produktów   leczniczych 300 000
18 485/2015 Kancelaria   Prezesa Rady Ministrów Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP 44 810
19 490/2015 Ministerstwo   Gospodarki Rozwój infrastruktury wspierania MSP na Ukrainie – przekazanie polskiego doświadczenia 99 914
20 520/2015 Ministerstwo   Edukacji Narodowej Szkolna Akademia Przedsiębiorczości - 3  300 000
21 521/2015 Ministerstwo   Edukacji Narodowej Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie 500 000
22 735/2015 Ministerstwo   Finansów Wzmocnienie ukraińskiego systemu finansów publicznych 77 070
Programy stypendialne
23   MSZ Stypendia dla obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie 525 723
24 524/2015 Ministerstwo   Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny im. Stefana Banacha 1 514 139
25 528/2015 Ministerstwo   Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno -   społecznych 722 310
26 531/2015 Ministerstwo   Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 343 961
Małe granty
27 692/2015 Ambasada RP w   Kijowie Wsparcie małego i średniego biznesu – instrumenty, instytucje, regulacje 113 060
28 697/2015 Ambasada RP w   Kijowie Efektywne zarządzanie energią - pierwszym krokiem ku Zielonemu Uniwersytetowi  124 383
29 705/2015 Ambasada RP w   Kijowie Pilotażowa inicjatywa innowacyjnych form zatrudnienia dla kobiet wewnętrznie przesiedlonych z dziećmi 85 428
30 707/2015 Ambasada RP w   Kijowie Realizacja innowacyjnych metod wykorzystania mienia komunalnego w Truskawcu - rekonstrukcja sieci elektrycznych i fasady budynku nr 3 przy ulicy   Sahajdaczego 112 560
31 708/2015 Ambasada RP w   Kijowie Ekologicznie czyste i energooszczędne systemy grzewcze w zakładach oświatowych na Ukrainie  83 240
32 710/2015 Ambasada RP w   Kijowie Promocja nowoczesnych rozwiązań grzewczych - nowa kotłownia dla Centrum Integracji w   Zamłyniu  61 740
33 693/2015 Ambasada RP w   Kijowie Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności miasta Lwów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej 124 804
34 950/2015 Ambasada RP w   Kijowie Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie 116 787
35 949/2015 Ambasada RP w   Kijowie Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Kamionce Bużańskiej 102 942
36 948/2015 Ambasada RP w   Kijowie Instalacja i uruchomienie systemu konferencji w edukacyjno - szkoleniowym Centrum Polityki   Młodziezowej na rzecz podwyższenia ukraińskich standardów w sferze ochrony praw dziecka i polityki młodziezowej do poziomu UE 336 000
37 932/2015 Ambasada RP w   Kijowie Zdalne nauczanie dla studentów Donbasu 126 000
38 963/2015 Ambasada RP w   Kijowie Projekt humanitarny na rzecz osób przesiedlonych w obwodzie odeskim 126 000

Projekty na rzecz Ukrainy dofinansowane w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2015” 

W konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2015” zostały przyznane dotacje na realizację 14 projektów na rzecz Ukrainy na łączną kwotę 4,1 mln zł. 

1.   "Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" 

Gmina Busko-Zdrój 

Celem projektu było przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących dokumentów, ocena stanu technicznego obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w Chmielniku oraz przygotowanie propozycji wstępnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta. Projekt zakładał również działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska skierowane zarówno do administracji, jak i mieszkańców. 

2.   "Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej”  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Projekt zakładał zdiagnozowanie oczekiwań funkcjonujących już inwestorów i zderzenia ich z barierami inwestycyjnymi w pięćdziesięciu wybranych małych miastach w Zachodniej Ukrainie. Celem projektu było także podniesienie kompetencji specjalistów ds. polityki inwestycyjnej w wybranych miastach, wymiana doświadczeń z polskimi miastami o podobnej wielkości, przygotowanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych dla miast i ich dystrybucja w postaci katalogów inwestycyjnych oraz zaplanowanie promocji inwestycyjnej.  

3.   "Młodzi z inicjatywą 3 – Praktyczne zastosowanie narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym” 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Celem projektu było uzupełnienie ukraińskiej metodologii kształcenia przedsiębiorczości w około dwudziestu szkołach I-III stopnia z ośmiu obwodów Ukrainy Zachodniej o narzędzia bezpośrednio angażujące młodzież do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu powołano Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, wdrożono portal edukacyjny dla nauczycieli, zorganizowano szkolenia z zakresu prowadzenia lekcji biznesowych oraz międzyregionalny konkurs Junior Biznesu dla szkół I-III stopnia. 

4.   „Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie” 

Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska 

Realizacja projektu służyła wzmocnieniu ukraińskiego systemu ratownictwa medycznego poprzez uruchomienie ochotniczych grup ratowników medycznych. Projekt zakładał przeszkolenie wolontariuszy z Kijowa, Lwowa i Iwano Frankiwska w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wyposażenie dziesięciu pierwszych patroli ratowników w sprzęt niezbędny do prowadzenie akcji ratownictwa medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych. Odbyły się też wspólne polsko-ukraińskie ćwiczenia ratowników medycznych. 

5.   "Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych” 

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych 

Efektem realizacji projektu było dostarczenie wiedzy i instrumentów pozwalających mikro i małym firmom z obwodu lwowskiego na optymalizację kosztów zakupów poprzez łączenie w grupy zakupowe. Projekt zakładał szereg narzędzi (stworzenie metodologii, szkolenia, konferencje, doradztwo), które doprowadzą do uruchomienia pilotażowej grupy zakupowej małych przedsiębiorstw. 

6.   "Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Projekt zakładał organizację warsztatów eksperckich z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) dla przedstawicieli administracji i przedsiębiorców z obwodu lwowskiego, tarnopolskiego, iwano-frankiwskiego i odeskiego. W ramach projektu zorganizowano wizytę studyjną, której celem był transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego do obwodów ukraińskich w zakresie wykorzystywania OZE. 

7.   "Utworzenie Youth Enterpreneurship Incubator we Lwowie”  

Instytut Rozwoju Miast 

Celem realizacji projektu było utworzenie we Lwowie inkubatora przedsiębiorczości dla młodych absolwentów działających w sektorze usług, w tym usług social economy. Projekt zakładał także nabór i wsparcie około dwudziestu siedmiu osób, które chciały założyć firmy w Youth Enterpreneurship Incubator. 

8.   „Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym” 

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód 

Realizacja projektu dotyczyła wzmocnienia pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych. W ramach projektu zostało otwarte i wyposażone Specjalistyczne Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. 

9.   „Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - wsparcie programu Miasta Lwów” 

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego z Koszalina 

Projekt zakładał wsparcie i wzmocnienie samorządów obwodu lwowskiego w zakresie rozwoju regionalnego poprzez realizację badań osadów i odcieków pod kątem produkcji biogazu w miejskiej oczyszczalni ścieków oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, aktywności i zintegrowanego podejścia do gospodarki komunalnej. W projekcie przeprowadzona została także analiza bieżącej sytuacji związanej z ochroną wód rzeki Bug. 

10.   „Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych” 

Instytut Energetyki 

Celem projektu było przekazanie administracji publicznej i samorządowej Ukrainy wiedzy i doświadczeń w racjonalnym zarządzaniu ciepłownictwem na szczeblu miasta, rejonu i obwodu oraz efektywnym wykorzystaniu OZE. Działania projektu koncentrowały się na problemach wdrażania przepisów prawa krajowego i unijnego oraz przygotowania procedur ułatwiających skuteczne planowanie zaopatrzenia w ciepło. 

11.   „Zaprojektuj zmianę: rewitalizacją przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy”

Fundacja Polityki Rozwojowej
 

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie wspólnot zarządzających budynkami, przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych miast na południu i wschodzie Ukrainy do zarządzania przestrzenią wspólną oraz wypracowanie mechanizmów ustanawiania kontraktu społecznego dotyczącego użytkowania tej przestrzeni. 

12.   „Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim” 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Projekt służył wzmocnieniu potencjału służb ratowniczych oraz doskonaleniu działań przy zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Przewidziane działania przyczyniły się przede wszystkim do wzmocnienia struktur i społeczności lokalnych do rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i awariami technicznymi oraz redukowania ryzyka ich wystąpienia na obszarach wodnych. 

13.   „Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania” 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie 

W ramach przewidzianych działań zaplanowano utworzenie w ukraińskich wioskach mikroprzedsiębiorstw oferujących turystom z miast produkty turystyczne oraz możliwość współtworzenia produktów materialnych w oparciu o lokalne dziedzictwo. Projekt zakładał także dostarczenie ukraińskim nauczycielom i organizatorom turystyki publikacji informującej o możliwości organizacji nowatorskich, interaktywnych wycieczek szkolnych do wiosek i gospodarstw tematycznych. 

14.   „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim” 

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" 

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego rejonu Tłumackiego poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do wdrażania energooszczędnych rozwiązań oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach realizacji działań projektowych zostało utworzone Rejonowe Energetyczne Centrum Doradcze w Tłumaczu oraz powstała demonstracyjno-pilotażowa instalacja wykorzystująca energię słoneczną.

w górę