Polska pomoc

Projekty 2013 - Ukraina

Pobierz PDF

Pobierz XLS

Ukraina

Projekty realizowane w 2013 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

 232/2012 Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego 

Obwód Lwowski jako region nowoczesnego zarządzania gospodarką komunalną 

 274 955

2

105/2013 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Zakład Procesów Podstawowych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Budowa nowoczesnej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii w Politechnice Lwowskiej, jako bazy kształcenia dydaktycznego i praktycznego dla grupy MŚP z obszaru Ukrainy Zachodniej. Akronim OZE dla MŚP

345 000

3

137/2013/M FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym 

441 910

4

178/2013 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie Wsparcie rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Ukrainie 193 065

5

214/2013  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Racjonalizacja gospodarowania energią w typowych budynkach użyteczności publicznej miasta i Oblasti Iwano-Frankowsk 266 240

6

 228/2013 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Marka miasta magnesem dla inwestorów 345 762

7

 257/2013 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze Odpowiedzialna inwestycja - inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST-II edycja 282 140

8

259/2013  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze Współpraca się opłaca - wsparcie ukraińskich miast w rozwiązywaniu problemów sektora gospodarki komunalnej 236 820

9

315/2013  Ośrodek Współpracy Europejskiej Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego w Ukrainie. 249 940

10

 322/2013/M Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni 208 657

11

361/2013  Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja podwórek Podzamcza - profesjonalizacja zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Lwowa: 2013 241 640

12

 392/2013 Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy 138 650

13

420/2013 
Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" Światło dla wszystkich – II etap projektu „Miastu Kostopol współczesne oświetlenie 446 504

ŁĄCZNIE: 3 671 283 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Nr projektu 

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ (EUR)

1

608/2013  Ambasada RP w Kijowie Droga do niezależności i aktywnego życia – zakup sprzętu rolniczego i budowa boiska dla Domu Dziecka w Wierhnodnieprowsku   13 648

2

678/2013  Ambasada RP w Kijowie  Międzynarodowa Platforma Internetowa poświęcona problematyce gazu niekonwencjonalnego (wsparcie tworzenia Kijowskiego Instytutu Gazu Niekonwencjonalnego)   3 500

3

682/2013  Ambasada RP w Kijowie  Tworzenie struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na Ukrainie   30 281

4

703/2013  Ambasada RP w Kijowie   Promocja zawodu opiekuna paliatywnego i modernizacja usług socjalnych i medycznych, jako etap w rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet na Ukrainie  11 930

5

711/2013  Ambasada RP w Kijowie  Remont i modernizacja kuchni w Państwowym Przedszkolu nr 35 w Kijowie  13 068 

6

714/2013  Ambasada RP w Kijowie  "Tam u Dniestru, tam u wody..." Utworzenie wypożyczalni kajaków nad Dniestrem.  8 625 

7

731/2013  Ambasada RP w Kijowie  Wymiana dachu w budynku Centrum Integracji w Zamłyniu  10 000 

8

752/2013  Ambasada RP w Kijowie  Remont Domu Ludowego we wsi Peremoga. Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych  12 456
9 753/2013  Ambasada RP w Kijowie  Kampania na rzecz przejścia na nowy poziom zarządzania nieruchomościami i rozwoju rynku pracy  12 309 
10  777/2013  Ambasada RP w Kijowie   Polskie technologie OZE dla Ukrainy - Ukraińsko-Polskie Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej oraz transfer polskich technologii OZE na Ukrainę 47 919 
11  788/2013  Ambasada RP w Kijowie  Działania energooszczędne w Ośrodku Rehabilitacji Społeczno-Psychologicznej Dzieci w Dnieprodzierżyńsku   12 889
12  793/2013  Ambasada RP w Kijowie  Wsparcie czemeryskiej spółdzielni usług rolniczych "Prolisok"  11 100 
13  805/2013  Ambasada RP w Kijowie  Administracyjna obsługa programu Małych Grantów 2013   5 800

ŁĄCZNIE: 193 525 EUR

powrót

Opisy projektow realizowanych w 2013 r.

232/2012/M Obwód Lwowski jako region nowoczesnego zarządzania gospodarką komunalną

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego

Kontynuacja projektu realizowanego przez projektodawców w 2012 r. Celem projektu jest wsparcie samorządów Obwodu Lwowskiego na Ukrainie w zakresie modernizacji systemu zarządzania usługami komunalnymi. Na podstawie diagnozy stanu gospodarki komunalnej oraz stanu wód rzek w regionie opracowana zostanie nowoczesna koncepcja administrowania usługami komunalnymi, z którą pracownicy administracji regionu zapoznają się podczas szeregu szkoleń i paneli dyskusyjnych. Przewidziany został również wyjazd szkoleniowy do Polski, gdzie zorganizowane zostaną konferencje oraz wizyty w miejscach świadczenia usług z zakresu gospodarki komunalnej. Projekt uzyskał dotację w wysokości 207 765,00 PLN.

 

105/2013 Budowa nowoczesnej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii w Politechnice Lwowskiej, jako bazy kształcenia dydaktycznego i praktycznego dla grupy MŚP z obszaru Ukrainy Zachodniej. Akronim OZE dla MŚP

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

W ramach projektu zaproponowano zbudowanie na terenie Politechniki Lwowskiej instalacji grzewczej opartej o słoneczne kolektory próżniowe i pompę ciepła, która służyłaby jednocześnie dla celów demonstracyjnych, dydaktycznych i naukowych, a wytworzona energia cieplna byłaby wykorzystana w jednym z obiektów uczelni. Projekt instalacji oparty będzie na najnowszych osiągnięciach światowych i europejskich, szczególnie w aspekcie optymalizacji, sterowania i bilansowania energii. Projekt zakłada także przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli MŚP z zakresu projektowania, montażu i obsługi instalacji grzewczych z takimi odnawialnymi źródłami energii, jak: kolektory słoneczne i pompy ciepła.

 

137/2013/M Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu realizowanego przez projektodawców w 2012 r . Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych instrumentów edukacyjnych kształcenia młodzieży w szkołach I-III stopnia w zakresie przedsiębiorczości na terenie 6 obwodów Zachodniej Ukrainy. Instrumenty edukacyjne – gry symulacyjne podstawowe, gry symulacyjne decyzyjne, aplikacje komputerowe będą dostępne na specjalnie stworzonym portalu internetowym co  przyczyni się do wzrostu efektywności prowadzonych zajęć oraz atrakcyjności lekcji dla młodzieży ukraińskich szkół I-III stopnia. W ramach projektu przygotowana zostanie grupa 40 ukraińskich trenerów przedsiębiorczości z zakresu stosowania instrumentów w praktyce oraz upowszechniania ich w placówkach edukacyjnych nie biorących udziału w projekcie. Dla nowo wyszkolonych trenerów opracowany zostanie podręcznik, który pozwoli na samodzielną implementację poznanych instrumentów. Projekt uzyskał dotację w wysokości ponad 441 tys. PLN.

 

178/2013 Wsparcie rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Ukrainie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Projekt zakłada inaugurację, rozwój oraz promocję Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) w dwóch ukraińskich uczelniach: Dniepropietrowskim Regionalnym Instytucie Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy oraz Kijowskim Uniwersytecie Międzynarodowym. Działania przeprowadzone w ramach projektu obejmą stworzenie technicznego i merytorycznego zaplecza AIP w wymienionych uczelniach oraz wypromowanie ich działalności we Lwowskim i Odeskim Regionalnym Instytucie Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy oraz w mediach. Wyszkoleni podczas wizyt studyjnych w Polsce profesjonalni doradcy w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności autoprezentacji oraz określenia predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w kolejnym etapie projektu poprowadzą warsztaty grupowe dla studentów. Projekt uzyskał dotację w wysokości 193 065,00 PLN.

 

214/2013 Racjonalizacja gospodarowania energią w typowych budynkach użyteczności publicznej miasta i Oblasti Iwano-Frankowsk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica [komórka: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Celem projektu jest zaktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego w mieście Iwano-Frankowsk oraz w wybranych miejscowościach obwodu Iwano-Frankowsk do podjęcia działań zmierzających do racjonalizacji zużycia energii. Przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, oparte na standardach europejskich. Efektem działań prowadzonych w ramach projektu będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji władz lokalnych w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Zorganizowana zostanie wizyta studyjna w Polsce, podczas której uczestnicy zapoznają się  z polskimi rozwiązaniami w omawianej dziedzinie. W ramach projektu przygotowana zostanie oferta współpracy z polskimi instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi inwestorami.

 

228/2013 Marka miasta magnesem dla inwestorów

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Głównym celem projektu jest podjęcie aktywnych kroków w celu stworzenia i wdrożenia strategii promocji małych miast (10-50 tys. mieszkańców) na terenie 19 obwodów Ukrainy oraz wykreowania ich pozytywnego wizerunku jako atrakcyjnego terenu dla potencjalnych inwestorów zagranicznych. Służyć temu będzie podniesienie wiedzy i kwalifikacji  pracowników administracji, poprzez przeprowadzenie szkoleń e-learningowych, seminariów i doradztwa w zakresie tworzenia marki miasta, przygotowania ofert dla inwestorów i koncepcji współpracy z nimi. Dla 30 przedstawicieli miast ukraińskich przewidziany został wyjazd do Polski, podczas którego na Forum Inwestycyjnym zaprezentują oferty swoich miast dla inwestorów zagranicznych. Na terenie Polski odbędą się również wizyty studyjne oraz konferencje, w trakcie których uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję zapoznać się z polskimi i zagranicznymi sukcesami w zakresie budowy potencjału inwestycyjnego. Łączna kwota dotacji to 345 762,00 PLN.

 

257/2013 Odpowiedzialna inwestycja - inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST-II edycja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektów realizowanego przez projektodawców w 2011r. i 2012 r. Celem  projektu  będzie unowocześnienie metod zarządzania 4 ukraińskich samorządów oraz opracowywania kompleksowych analiz projektów inwestycyjnych opartych na racjonalnym planowaniu, dokładnej ocenie kosztów i ryzyka oraz efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Planowane działania projektowe przyczynią się do aktywizacji samorządów poprzez utworzenie i pracę zespołów zadaniowych, co przyczyni się do wypracowania modelu współpracy samorządu, przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowych. Przeprowadzone zostaną treningi dla konsultantów z sektora gospodarki komunalnej, warsztaty oraz sesje szkoleniowo-doradcze w zakresie analizy projektów inwestycyjnych. Ważnym elementem projektu będzie wizyta studyjna w Polsce, przedstawiająca polskie doświadczenia i rozwiązania stosowane w gospodarce komunalnej. Projekt uzyskał dotację w wysokości 282 140,00 PLN.

 

259/2013 Współpraca się opłaca - wsparcie ukraińskich miast w rozwiązywaniu problemów sektora gospodarki komunalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Istotą projektu jest aktywizacja ukraińskich samorządów i wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie poprawy usług komunalnych i efektywnego zarządzania nieruchomościami poprzez wykorzystanie doświadczeń i rozwiązań polskich miast i wodno-kanalizacyjnych przedsiębiorstw partnerskich. Dzięki planowanym wizytom szkoleniowo-doradczych w ukraińskich miastach Dubno i Kołomyja z udziałem przedstawicieli polskich miast Jelenia Góra oraz Legionowo, nastąpi zacieśnienie współpracy miedzy wymienionymi miastami partnerskimi w dziedzinie gospodarki komunalnej. Wypracowane zostaną rekomendacje dla problemów gospodarki komunalnej, zwłaszcza problemu śmieci oraz kwestii przyciągania dotacji. Ostateczne rozwiązania zaprezentowane zostaną na podsumowującej konferencji, która zostanie zorganizowana we Lwowie, a także będą zamieszczone na stronach partnerów i lidera projektu oraz portalu informacyjnym. Koszt dotacji to 236 820,00 PLN.

 

315/2013 Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego w Ukrainie.

Ośrodek Współpracy Europejskiej

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz profesjonalizację świadczenia usług informacyjno-promocyjnych dla inwestorów zagranicznych 5 małych miast (10-50 tys. mieszkańców) w obwodzie czernihowskim Ukrainy. Podczas dwóch wizyt studyjnych w woj. dolnośląskim w Polsce, osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą, promocję, i obsługę inwestorów w wybranych miastach ukraińskich zapoznają się z polskimi doświadczeniami w tej dziedzinie.  Dodatkowo dla najbardziej zaawansowanych ukraińskich uczestników projektu przeprowadzone zostaną staże udoskonalające w Polsce. Projekt uzyskał dotację w wysokości 249 940,00 PLN.

 

322/2013 M Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni.

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Projekt ma na celu zwiększenie szans samodzielnego zatrudnienia absolwentów Charkowskiej Narodowej Akademii Gospodarki Komunalnej na Ukrainie poprzez utworzenie przy uczelni Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do pracowników i studentów charkowskiej uczelni, natomiast przygotowaniem założeń przyszłego funkcjonowania Inkubatora zajmie się specjalnie w tym celu powołany Komitet Ekspercki, w którego skład wejdą eksperci polscy oraz ukraińscy. W ramach programu przeprowadzone zostaną seminaria i warsztaty w Charkowie oraz dwie wizyty studyjne w Krakowie dotyczące zasad działalności inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce, a także szkolenia dla studentów w zakresie tworzenia biznes planów i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Z grupy 150 studentów wyłonione zostanie 5 osób, które rozpoczną własną działalność gospodarczą w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekt uzyskał dotację w wysokości 208 657,00 PLN.

 

361/2013 Rewitalizacja podwórek Podzamcza - profesjonalizacja zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Lwowa: 2013

INSTYTUT ROZWOJU MIAST

Planowane do realizacji w 2013 r. działania Krakowskiego Instytutu Rozwoju Miast to wdrożenie części założeń opracowanego w 2011 r. projektu dotyczącego rewitalizacji turystycznej dzielnicy -Podzamcze. Projektodawca we współpracy z Urzędem Miasta Lwowa dąży nie tylko do poprawy wizerunku starego grodu, ale także do aktywizacji lokalnej społeczności. Celem projektu jest bowiem włączenie mieszkańców w proces zarządzania i odnowy starych, przedwojennych zasobów mieszkaniowych Lwowa poprzez zapoczątkowanie procesu rewitalizacji podwórek lwowskich kamienic. Projektodawca planuje maksymalne „oswojenie” przestrzeni pięciu podwórek i uczynienie z nich oryginalnych, niepowtarzalnych miejsc mogących jednoczyć mieszkańców danej kamienicy, czy kilku kamienic. Do opracowania poszczególnych projektów zaproszeni zostaną studenci architektury Politechniki Lwowskiej, a w ich realizację włączeni mieszkańcy budynków, przedstawiciele zarządów nieruchomościami oraz lokalni liderzy. Zamysłem projektodawcy jest uruchomienie procesu odnowy
i rewitalizacji podwórek starych kamienic we Lwowie. Dlatego też w projekcie zaplanował on przeszkolenie grupy ekspertów, którzy w przyszłości będą propagować i wdrażać podobnego typu przedsięwzięcia. Przewidziana jest także szeroka kampania promująca efekty projektu a także ideę włączania mieszkańców w proces zarządzania nieruchomościami komunalnymi oraz w prace na rzecz poprawy estetyki miasta.

 

392/2013 Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie nowoczesnych rozwiązań systemowych dla wyselekcjonowania jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych. Projekt skierowany jest do 5 małych przedsiębiorstw działających na terenie obwodu winnickiego Ukrainy, zajmujących selektywną zbiórką zużytych baterii, a także tych, które dopiero planują poszerzyć swoja działalność o takie usługi. W ramach projektu przewidziano organizację warsztatów, seminariów w Polsce (Kielce) i na Ukrainie (Winnica), podczas których uczestnicy zapoznają się z polskimi doświadczeniami w tej kwestii oraz  zbiórkę baterii w Winnicy i stworzenie interaktywnej mapy miejsc odbioru zużytych baterii w mieście. Projekt uzyskał dotację w wysokości 138 650,00 PLN.

 

420/2013 ŚWIATŁO DLA WSZYSTKICH – II etap projektu MIASTU KOSTOPOL WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu realizowanego przez projektodawców w 2012 r. Projekt ma na celu kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście Kostopol, zastąpienie przestarzałych, nie spełniających standardów ekologicznych technologii, nowoczesnymi urządzeniami oświetlenia publicznego o najwyższym stopniu energooszczędności w miejscach istotnych dla społeczności miasta. Podczas trwania projektu jego uczestnicy w trakcie spotkań warsztatowych i wizji lokalnych zapoznają się z modelami kompleksowego oświetlenia miast na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w Polsce. Projekt uzyskał dotacje w wysokości 446 504,00 PLN.

powrót

w górę

Tagi