Polska pomoc

Projekty 2013 - Mołdawia

Pobierz PDF

Pobierz XLS

Mołdawia

Projekty realizowane w 2013 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

 74/2013 Sejmik Województwa Pomorskiego

Przygotowanie rolniczych służb doradczych Mołdowy do działań poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej. 

 508 750

2

131/2013 

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Rozwój przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i grup producenckich w Mołdawii 

1 230 200

3

132/2013  Fundacja "Wschód"

Eko oczyszczalnie ścieków szansą na ochronę źródeł wody pitnej mołdawskich wsi 

533 490

4

161/2013 

Żuławski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa z siedzibą w Starym Polu

Wzmocnienie potencjału administracji lokalnej i organizacji pozarządowych Mołdowy w zakresie programowania i absorpcji środków 457 580

5

185/2013 Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego "Zielona ekonomia" w rozwoju rolnictwa w Mołdawii 455 240

6

230/2013  Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Przygotowanie mołdawskich wspólnot lokalnych do efektywnej absorpcji funduszy z europejskiego programu współpracy transgranicznej. 298 875
7 13/2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji  jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 190 000

8

18/2013 Ministerstwo Zdrowia System zarządzania chemikaliami-zbliżenie legislacji krajowej Mołdawii oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych 204 994

9

19/2013  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii  500 000

10

 24/2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  Zarządzanie informacją w systemie zwalczania przestępczości transgranicznej - szkolenia na rzecz przedstawicieli Policji Granicznej Republiki Mołdawii  290 180

11

 43/2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych - kontynuacja projektu z 2012  299 931 

12

 47/2013 Ministerstwo Finansów Zwalczanie przemytu towarów, w tym wyrobów tytoniowych z zastosowaniem systemu analizy ryzyka 221 145

13

 753/2012/M Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii  35 600

ŁĄCZNIE: 5 225 985 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Nr projektu 

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ (EUR)

1

523/2013

Ambasada RP w Kiszyniowie

Remont Oddziału Reumatologii Dziecięcej w Instytucie Naukowo-Badawczym Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka 

30 000,00

2

585/2013 

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Zagospodarowanie budynku szkoły wsi Popenki

10 500,00

3

593/2013 

Ambasada RP w Kiszyniowie

Odnowa systemu ogrzewania w przedszkolu we wsi Kirjet-Lunga

10 000,00

4

596/2013 

Ambasada RP w Kiszyniowie

Poprawa warunków bytowych dla dzieci w 2 przedszkołach we wsi Ochiul Alb

9 067,50

5

598/2013 

Ambasada RP w Kiszyniowie

Wyposażenie Centrum społecznego w m. Hincesti 9 998,59

6

604/2013 

Ambasada RP w Kiszyniowie

Remont i zagospodarowanie terenu zabaw dla dzieci w dzielnice Bojole, miasta Calarasi 5 549,00

7

 623/2013

Ambasada RP w Kiszyniowie

Odnowa oddziału Neurochirurgii Instytutu Neurologii i Neurochirurgii 8 483,00

8

624/2013 

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Wyposażenie dla liceum sportowego miasta Komrat  5 000,00
9 646/2013 Ambasada RP w Kiszyniowie Prace remontowe w centrum rehabilitacji i spokojnej starości 5 745,52

10

724/2013

Ambasada RP w Kiszyniowie

Złoty Węgiel dla Republiki Mołdawii 16 220,00

11

757/2013

Ambasada RP w Kiszyniowie

Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji mołdawskich plantatorów buraka cukrowego (20 osób) – cykl specjalistycznych szkoleń oraz wizyta studyjna w Polsce 12 355,00

ŁĄCZNIE: 122 918,61 EUR

powrót

Opisy projektow realizowanych w 2013 r.

74/2013 Przygotowanie rolniczych służb doradczych Mołdowy do działań poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej

Sejmik Województwa Pomorskiego

Zadaniem niniejszego projektu jest praktyczna nauka opracowywania, analizy i oceny techniczno-technologicznej i ekonomicznej wniosków o dofinansowanie w ramach przygotowywanego dla Mołdawii przedakcesyjnego programu ENPARD (na wzór polskiego programu SAPARD), stanowiącego narzędzie przyspieszenia integracji z UE służące wspieraniu działań inwestycyjnych w rolnictwie oraz wsparcie dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzenie warsztatów w Starym Polu dla 30 osobowej grupy składającej się z konsultantów i doradców rolnych reprezentujących Krajową Agencję Rozwoju Wsi w Kiszyniowie ACSA ma umożliwić nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących opracowywania aplikacji (wniosków, biznesplanów, załączników) o dofinansowanie. Natomiast warsztaty w Starym Polu dla 15 osobowej grupy składającej się z konsultantów rolnych szczebla regionalnego reprezentujących Krajową Agencję Rozwoju Wsi w Kiszyniowie ACSA zapewnią nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących analizy i oceny techniczno-technologicznej i ekonomicznej w/w aplikacji o dofinansowanie. Kwota dotacji: 508 750 PLN.

 

131/2013 Rozwój przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i grup producenckich w Mołdawii

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu realizowanego przez projektodawców w 2012 r. Występują w nim, tak jak poprzednio, działania wspierające modelowe gospodarstwa rolne (utworzeniu 12 nowatorskich inicjatyw promujących modelowe, dochodowe formy gospodarowania w regionach wiejskich Mołdawii) oraz wiejskie ośrodki usług rolniczych (stworzeniu 6 pilotażowych, lokalnych punktów usług rolniczych będących wsparciem istniejących spółdzielni rolniczych i potencjalnych grup producenckich). W stosunku do roku 2012 projekt został poszerzony o elementy związane z tworzeniem rolniczych grup producentów żywności niezbędnych do podniesienia konkurencyjności miejscowej produkcji rolnej (na rynku wewnętrznym i na eksport). W projekcie zaplanowano utworzenie 4 pilotażowych rolniczych grup producenckich. Kwota dotacji: 1 230 200PLN.

 

132/2013 Eko oczyszczalnie ścieków szansą na ochronę źródeł wody pitnej mołdawskich wsi

Fundacja "Wschód"

Projekt ma na celu wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków w regionach wiejskich Mołdawii (budowa 4 modelowych oczyszczalni ścieków: wiejskich ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni do obsługi budynków użyteczności publicznej (szkoła i przedszkole)) co w konsekwencji ma prowadzić do poprawa jakości wód gruntowych, czystości gleb, rzek i studni w miejscach realizacji projektu oraz do poprawy warunków higienicznych mieszkańców wsi. Ponadto w projekcie zaplanowano przeprowadzenie warsztatów w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji ekologicznych oczyszczalni ścieków. Warsztaty skierowane do: do pracowników samorządów lokalnych, organizacji ekologicznych oraz przyszłych wykonawców oczyszczalni: architektów, inżynierów. Kwota dotacji: 533 490 PLN.

 

161/2013 Wzmocnienie potencjału administracji lokalnej i organizacji pozarządowych Mołdowy w zakresie programowania i absorpcji środków

Żuławski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa z siedzibą w Starym Polu

Zadaniem niniejszego projektu jest praktyczna nauka opracowywania projektów umożliwiających pozyskiwanie pomocy finansowej na ich realizację, a ponadto wzmocnienie potencjału lokalnych organów władzy w zakresie planowania, formowania budżetu, wdrożenia i monitoringu poprzez organizację warsztatów dla przedstawicieli samorządów lokalnych i administracji oraz służb doradczych. Program warsztatów z opracowywania i realizacji strategii rozwoju na podstawie doświadczeń Lokalnych Grup Działania uwzględnia moduł teoretyczny obejmujący aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców wsi – możliwości implementacji polskich doświadczeń, metodykę opracowywania strategii rozwoju lokalnego i oddolne metody wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Częścią programu był również moduł praktyczny składający się z zajęć warsztatowych z opracowywania własnych strategii dla wybranych jednostek terytorialnych lub grup lokalnych.

 

185/2013 "Zielona ekonomia" w rozwoju rolnictwa w Mołdawii

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Projekt ma na celu wdrożenie modelowych rozwiązań promujących wykorzystanie energii słonecznej i technologii energooszczędnych w działalności rolniczej i przetwórstwie. W ramach projektu powstanie 10 nowatorskich inicjatyw promujących modelowe formy wykorzystania energii słonecznej i technologii energooszczędnych w rolnictwie i przetwórstwie oraz 2 pilotażowe wiejskie suszarni pracujące  wyłącznie na bazie energii słonecznej. Ponadto zostanie doposażony warsztat produkcji i montażu prostych, tanich i wydajnych paneli słonecznych. Kwota dotacji: 455 240 PLN.

 

230/2013 Przygotowanie mołdawskich wspólnot lokalnych do efektywnej absorpcji funduszy z europejskiego programu współpracy transgranicznej

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Projekt ma na celu pomoc w przygotowaniu  mołdawskich wspólnot lokalnych (w założeniu wspólnie działające administracja lokalna i organizacje społeczne) do efektywnej absorpcji środków z jednego z największych programów UE w Mołdawii - tj. programu współpracy transgranicznej pn. Wspólny Program Operacyjny Rumunia-Ukraina-Mołdawia 2007-2013, który zgodnie z założeniami nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 będzie kontynuowany. Przygotowanie będzie miało charakter teoretyczny (specjalistyczne szkolenia) jak i praktyczny polegających na przekazaniu doświadczeń polskich programów transgranicznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 (wizyty studyjne) oraz bezpośredniej pomocy polskich i mołdawskich konsultantów w przygotowaniu przez beneficjentów własnych projektów odpowiadającym unijnym wymogom. Kwota dotacji: 298 875 PLN.

powrót

w górę

Tagi