Polska pomoc

Projekty 2013 - Gruzja

Pobierz PDF

Pobierz XLS

Gruzja

Projekty realizowane w 2013 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

 69/2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia

 119 296

2

83/2013 

Miasto Poznań 

Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym 

 194 290

3

204/2013 

Żywiecka Fundacja Rozwoju 

„Spółdzielcą być..." innowacje w produkcji rolnej w rejonie Shavshvebi 

 323 181

4

207/2013 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

 Działajmy razem II- rozwój potencjału i współpracy w zakresie redukcji ryzyka katastrof naturalnych i ich prewencji w samorządach lokalnych Gurii i Samcche-Dżawacheti 683 717 

5

 208/2013 Fundacja Kaukaz.net  Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borzomi w Gruzji  267 780 

6

231/2013  Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży  Wsparcie samorządów lokalnych Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej   367 130

7

357/2013  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej - CAL  Bliżej edukacji, informacji i pracy - nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek  424 475 

8

380/2013  FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO  Nowoczesna terapia społeczna i zawodowa żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla trenerów i kadry zarządzającej   222 270

9

388/2013  Towarzystwo NASZ DOM   Specjalistyczne wsparcie systemu pieczy zastępczej w Gruzji 962 340 

10

 413/2013  Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin  Razem dla lepszej przyszłości  276 230

11

 432/2013 Caritas Polska  Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie  952 653 

12

 437/2013 Fundacja Ari Ari   Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja 598 900 

13

 3/2013 Główny Urząd Statystyczny  Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych w przekroju terytorialnym.   249 795

14

7/2013  Ministerstwo Finansów   Doskonalenie metod zapobiegania, wykrywania i zwalczania korupcji na szczeblu regionalnym w Gruzji, jako skuteczne narzędzie budowania potencjału administracji publicznej - wykorzystanie polskich doświadczeń. 127 000 

15

 14/2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej  One są wśród nas  200 000 

16

 15/2013 Ministerstwo Zdrowia  Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji   200 000

17

34/2013   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego i przygotowania do współpracy w zakresie ratownictwa.  199 260 

18

42/2013   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  Wypracowanie zestawu instrumentów  wsparcia w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017 dla priorytetów nr 3 i 5, obejmujących rozwój infrastruktury oraz ochronę środowiska - 'instrumenty twarde'. 249 807 

19

 45/2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych - przykłady dobrych praktyk   199 756

ŁĄCZNIE: 6 817 880 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Nr projektu 

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ (EUR)

1

576/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

Integracja społeczna na przykładzie działań szkoły nr 32 w Tbilisi 

10 155

2

656/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

 Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji

53 266

3

671/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

Wsparcie prac remontowych i wykończeniowych w trzech Małych Domach dla Dzieci 

13 320

4

686/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

Edukacja, Rehabilitacja, Działania Rzecznicze i Informacyjne Amazonek w Walce z Rakiem Piersi 

12 634

5

697/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

 Audiobooki dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 12 359

6

740/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

 Renowacja Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej Dzieci Ulicy Begurebi 33 645 

7

 1138/2013

Ambasada RP w Tbilisi

Wsparcie instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (dziećmi i dorosłymi)  54 480 

8

775/2013 

Ambasada RP w Tbilisi

 Monitoring projektów 2013  1 300

ŁĄCZNIE: 191 159 EUR

powrót

Opisy projektow realizowanych w 2013 r.

Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

Projekt przewiduje wzmocnienie implementacji polityki rozwoju gospodarczego Regionu Kachetia w Gruzji poprzez wsparcie władz administracyjnych, instytucji otoczenia biznesu oraz samych przedsiębiorców w zakresie kształtowania wizerunku gospodarczego regionu. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Kachetii, co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia jej mieszkańców. W ramach realizacji działań projektowych zostało utworzone Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi, jako punkt konsultacyjny, informacyjny i promocyjny dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. Zgodnie z założeniami projektu dla przedstawicieli Regionu Kachetia zorganizowana została wizyta studyjna po obszarach podwyższonej aktywności gospodarczej w województwie podkarpackim. Harmonogram projektu przewiduje także zorganizowanie polsko-gruzińskich dni przedsiębiorczości w Regionie Kachetia, w ramach których odbędą się warsztaty eksperckie dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, wymianą handlową oraz tworzeniem ofert etnoturystycznych. Partnerami zagranicznymi województwa podkarpackiego w projekcie są Administracja Państwowa Regionu Kachetia oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Kachetii.

 

Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym

Miasto Poznań

Projekt zakłada transfer wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oferowany zarówno przez jednostki samorządu miejskiego, jak również organizacji pozarządowe. Polska kadra ekspercka w trakcie realizacji projektu zapoznała się podczas pierwszego etapu z sytuacją osób niepełnosprawnych w Kutaisi i szerzej w Gruzji. Gruzińscy stażyści z kolei poznają codzienną pracę instytucji niosących pomoc osobom niepełnosprawnym w Poznaniu. Głównym założeniem działań jest, by rozwiązania, które uznane zostaną za godne i możliwe do wprowadzenia w Kutaisi, były w tym mieście wdrożone. W projekt zaangażowanych jest bezpośrednio osiem organizacji pozarządowych, dwa urzędy miasta i duża grupa wolontariuszy pomagająca stażystom podczas ich miesięcznego pobytu w Poznaniu.

 

"Spółdzielcą być..." innowacje w produkcji rolnej w rejonie Shavshvebi

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji w produkcji rolnej w rejonie Shavshebi w Gruzji, w zakresie integracji procesów zarządzania ziemią oraz całym procesem produkcyjnym w gospodarstwie rolnym, włączywszy w to sprzedaż wytworzonych dóbr oraz  usług. Jednym z efektów projektu było założenie przez miejscowych rolników Spółdzielni Rolnej. W ramach projektu dwa pomieszczenia w urzędzie gminy przekształcono w salę szkoleniową oraz biuro spółdzielni. Sala ma służyć celom projektu oraz przyszłym działaniom spółdzielni. W ramach pomocy zostanie zakupiony sprzęt rolniczy, który wesprze pierwsze działania statutowe spółdzielni oraz wzmocni potencjał produkcyjny jej członków. Członkowie spółdzielni poprzez wspólne działanie mają szansę osiągnąć wyższą konkurencyjność na rynku, zwiększyć potencjał inwestycyjny oraz efektywność produkcji, dzięki lepszemu wykorzystaniu ziemi, maszyn oraz innych środków produkcji. Elementem edukacyjnym projektu były szkolenia, warsztaty i indywidualne konsultacje, prowadzone podczas wizyty studyjnej w Polsce w gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Lokalnym w Gori.

 

Działajmy razem II- rozwój potencjału i współpracy w zakresie redukcji ryzyka katastrof naturalnych i ich prewencji w samorządach lokalnych Gurii i Samcche-Dżawachetii

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

 

Celem projektu jest podniesienie sprawności i poziomu zarządzania kryzysowego samorządów w gruzińskich regionach: Samcche-Dżawachetii i Gurii, wzmocnione kompetencji i stopnia koordynacji pracy służb ratowniczych tych regionów, a także podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków zdarzeń kryzysowych oraz ratowania życia. Działania prowadzone w ramach projektu polegają na szkoleniu oraz doposażeniu w nowoczesny sprzęt ratowniczy jednostek straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz nowopowstałych struktur zarządzania kryzysowego w wymienionych regionach. Projekt przewiduje organizację szkoleń w Polsce oraz na terytorium Gruzji, prowadzonych przez polskich specjalistów z dziedzin pożarnictwa, ratownictwa medycznego oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Wyszkolona zostanie grupa wolontariuszy z miejscowości zagrożonych zdarzeniami kryzysowymi wsi, a wśród młodzieży szkolnej i przedszkolnej przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona akcja edukacyjna. Działania zwieńczy symulacja zdarzenia kryzysowego, pozwalająca sprawdzić posiadane umiejętności. Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2010 roku.

 

Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borzomi w Gruzji

Fundacja Kaukaz.net

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi w zakresie turystyki konnej we wsiach w okolicy Parku Narodowego Borżomi - Karagauli. Projekt przewiduje wyposażenie jego uczestników w spełniające europejskie standardy bezpieczeństwa siodła i inne potrzebne narzędzia. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń z zakresu organizacji biznesu, zasad organizacji imprez turystyki konnej, hodowli koni oraz użytkowania i konserwacji wyposażenia jeździeckiego. Połowa uczestników projektu wzięła już udział w wizycie studyjnej w Polsce na terenie gminy Lutowiska, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami dwóch gospodarstw agroturystycznych wyspecjalizowanych w organizacji turystyki konnej, a także odwiedzili Urząd Gminy Lutowiska i hodowlę koni huculskich Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W trakcie trwania projektu utworzono pierwsze w Gruzji stowarzyszenie hodowców, dbające o utrzymywanie właściwego poziomu usług turystyki konnej. Efektem projektu będzie pojawienie się na rynku usług turystycznych w rejonie Borżomi dwunastu dobrze przygotowanych i wyposażonych właścicieli koni. Część projektu stanowi również wypracowanie mechanizmów wsparcia i współpracy między hodowcami koni i samorządem Borżomi, a także nawiązanie współpracy między samorządami Borżomi i gminy Lutowiska.

 

Wsparcie samorządów lokalnych Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Celem projektu jest wdrożenie przez samorządy lokalne w dwóch regionach Gruzji: Samegrelo i Kakheti, nowego alternatywnego modelu edukacji przedszkolnej, wyrównującego szanse edukacyjne wszystkich dzieci. W ramach projektu, we wsiach na terenie partnerskich samorządów, w udostępnionych przez nie wyremontowanych pomieszczeniach, powstało i działa 14 alternatywnych grup przedszkolnych. W powstałych ośrodkach prowadzone są zajęcia edukacyjne dla 15-20 osobowych grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dostęp do wczesnej edukacji uzyskało 252 dzieci. Ze środków projektu opłacana jest praca nauczycielki, a także zapewniono wszelkie pomoce dydaktyczne oraz zabawki. We wszystkich ośrodkach przeprowadzono diagnozę psychologiczną i badania lekarskie dzieci. Dodatkowo zrealizowano szkolenia metodyczne dla 40 nauczycielek przedszkoli oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Gruzji, zorganizowano seminaria dla samorządowców i dyrektorów przedszkoli na temat jakości pracy i zarządzania przedszkolem. Partnerami projektu jest organizacja Civitas Georgica z Tbilisi oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

 

Bliżej edukacji, informacji i pracy - nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej - CAL

Działania zaplanowane w projekcie są odpowiedzią na trudną sytuację bibliotek w dwóch regionach zachodniej Gruzji – Gurii i Imeretii. Głównym celem projektu jest modernizacja funkcjonowania niedofinansowanych i niedoposażonych do tej pory bibliotek regionu, poprzez wprowadzenie systemu ICT i podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie planowania pracy biblioteki na rzecz aktywizacji mieszkańców. Poszerzenie unowocześnionej oferty bibliotek o działania skierowane do grup defaworyzowanych społecznie, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich, pozwoli skuteczniej rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby edukacyjne mieszkańców. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Państwowa Biblioteka Naukowa Miasta Kutaisi  im. Ilii Czawczawadze z Gruzji, stanowi on kontynuację działań realizowanych w ramach projektu dotyczącego regionu Imeretii, pomysłodawcą którego była FRSI w 2010 roku.

 

Nowoczesna terapia społeczna i zawodowa żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla trenerów i kadry zarządzającej

FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie wsparcia nowoutworzonego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w regionie Kachetii. W ramach zostanie przeszkolonych 16 terapeutów ośrodka.  Dodatkowo zostaną utworzone warsztaty terapii zajęciowej, sala do muzykoterapii oraz warsztaty hortiterapii (terapia ogrodem). Jednocześnie, wybrani uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się w trakcie stażu w Polsce ze sposobami pozyskiwania środków finansowych na działalność podobnych obiektów, a także metodami pracy z wybranymi grupami niepełnosprawnych.

 

Specjalistyczne wsparcie systemu pieczy zastępczej w Gruzji

Towarzystwo NASZ DOM

Celem projektu jest budowa kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci pozbawionych kontaktu z rodzicami, a przez to zagrożonych marginalizacją społeczną. Wzmocnieniu struktury pomocy społecznej ma służyć przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń tematycznych i specjalistycznych oraz zatrudnienie 30 opiekunów w nowopowstałych domach dla dzieci. Planowanych jest 225 konsultacji oraz cyklicznych seminariów dla specjalistów w zakresie opieki zastępczej, psychologów, konsultantów, kierowników służb socjalnych, organizacji zarządzających domami oraz organizacji partnerskiej, Children of Georgia. Efektem działań ma być wypracowanie i wdrożenie nowych, ujednoliconych i wyższych jakościowo standardów pracy oraz przygotowanie kompetentnych specjalistów, co w przyszłości zaowocuje skróceniem czasu pobytu dzieci w domach dziecka, a także wzmocni proces reintegracji rodziny. Przewidziane  jest również wdrożenie planów usamodzielnienia dla 80 wychowanków domów dziecka, przygotowujących młodzież do samodzielnego życia. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych programów pomocowych oraz komplementarną część działań na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Gruzji, wprowadzanej przez gruziński rząd.

 

Razem dla lepszej przyszłości

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

Głównym założeniem projektu jest powstanie i rozwój lokalnych organizacji pozarządowych reprezentujących interesy mieszkańców poszczególnych osiedli gruzińskiego miasta Rustavi oraz podniesienie sprawności instytucjonalnej ich działania we współpracy z władzami miasta. W trzech osiedlach miasta dokonane zostaną oceny potrzeb lokalnych społeczności w celu wypracowania programów usług na rzecz mieszkańców osiedli, a następnie przeprowadzenia konkretnych inicjatyw lokalnych. Szczególny akcent w projekcie położony jest na angażowanie młodych mieszkańców Rustavi w lokalne inicjatywy społeczne. Projekt ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy samorządów Rustavi i Gdyni przy wsparciu dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin (SRGG) oraz Gruzińskiego Stowarzyszenia Praktyków Samorządowych (SATMA). Doświadczenia Gdyni w rewitalizacji Chylonii, współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i aktywizacji społecznej młodych mieszkańców będą podstawą rozwiązań rekomendowanych przez polskich partnerów projektu.

 

Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie

Caritas Polska

Projekt zakłada wzmocnienie wsparcia dla dzieci ulicy w Gruzji, które dorastając w warunkach biedy, tracą szanse na normalne życie. Projekt przewiduje zapewnienie placówkom dodatkowego wsparcia organizacyjnego oraz przeprowadzenie koniecznych remontów adaptacyjnych wraz z dostarczeniem sprzętu poszczególnym ośrodkom.

 

Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja

Fundacja Ari Ari

Projekt dotyczy kontynuacji wsparcia dla osób niewidomych w Gruzji i Armenii. W ramach projektu kolejna grupa niewidomych zostanie przeszkolona w zakresie czynności życia codziennego oraz komunikacji. Przeszkoleni będą także  instruktorzy orientacji w przestrzeni oraz tyfloterapeuci w zakresie kyno- i hipoterapii. Dodatkowo przygotowane zostaną pomoce tyflodydaktyczne oraz zakupiony sprzętu rehabilitacyjne (w tym białe laski) oraz mapy Gruzji, a także podręczniki dla osób niewidomych. Jednocześnie projektodawca będzie kontynuował oznakowania dla niewidomych i słabowidzących w wyznaczonych obiektach Gruzji oraz w Erywaniu.

powrót

w górę

Tagi