Polska pomoc

Projekt ustawy o współpracy rozwojowej przyjęty przez Rząd

W dniu 19 lipca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o współpracy rozwojowej. Dzięki tej ustawie Polska, podobnie jak inne państwa UE, będzie dysponować systemem udzielania pomocy rozwojowej i humanitarnej, opartym na standardach i procedurach umożliwiających sprawne i skoordynowane działanie. Potrzeba wypracowania takiego systemu wynika z poczucia naszej solidarności z krajami rozwijającymi się oraz dotrzymania podjętych zobowiązań międzynarodowych. 

System współpracy rozwojowej oparty zostanie na trzech elementach stanowiących jednocześnie trzy najistotniejsze obszary naszej aktywności wobec krajów rozwijających się:

  • pomocy rozwojowej polegającej na wspieraniu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego,  redukcji ubóstwa oraz poprawy stanu zdrowia ludności a także podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności;
  • pomocy humanitarnej polegającej na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych katastrof spowodowanych przez naturę lub człowieka;
  • wspieraniu demokracji poprzez działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów, instytucji demokratycznych, rządów prawa oraz promowaniu ochrony praw i wolności człowieka w krajach niedemokratycznych oraz krajach znajdujących się w fazie transformacji.

Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań o charakterze organizacyjnym, m.in. określi cele, zasady i formy współpracy rozwojowej, wprowadzi ład terminologiczny oraz zdefiniuje zadania i rolę koordynacyjną Ministra Spraw Zagranicznych w tej dziedzinie. W pełnieniu funkcji koordynacyjnych działań prowadzonych przez administrację państwową oraz partnerów społecznych Ministra Spraw Zagranicznych wspierać będzie Rada Programowa jako organ opiniodawczo-doradczy.

Ponadto projekt ustawy szczegółowo reguluje także proces programowania współpracy rozwojowej. Pięcioletnie programy współpracy rozwojowej oraz budowane na ich podstawie plany operacyjne o dwuletnim horyzoncie, zagwarantują długofalowy charakter i spójność polskiej współpracy rozwojowej.

Na kształt instrumentów przewidzianych w projekcie ustawy wpływ miały także ostatnie wydarzenia w krajach sąsiedztwa Unii Europejskiej, najpierw na Białorusi, a następnie w Tunezji, Egipcie oraz w innych krajach regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Stąd też projekt ustawy przewiduje utworzenie zewnętrznego, w stosunku do MSZ, operatora działań polegających na wspieraniu organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, instytucji demokratycznych oraz promowaniu ochrony praw i wolności człowieka, tj. Fundacji Solidarności Międzynarodowej, tworzonej na bazie Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć jak", której Minister Spraw Zagranicznych będzie mógł zlecać realizację tego rodzaju zadań poprzez dokonywanie przez tę Fundację re-grantingu powierzonych jej środków.

Projekt ustawy zostanie wkrótce przekazany do parlamentu. Planuje się, że nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

w górę

Tagi