Polska pomoc

Projekt Rozporządzenia ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej

Szanowni Państwo,

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przedstawia w ramach konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej: EU Aid Volunteers.

Projekt, zgodnie z art. 214 ust. 5 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zakłada utworzenie europejskiego korpusu wolontariuszy (EU Aid Volunteers).

Koncepcja EU Aid Volunteers zakłada zbudowanie systemu wolontariatu bazującego na czterech filarach: wolontariuszy (utworzenie rejestru wykwalifikowanych wolontariuszy), certyfikowanych podmiotów delegujących wolontariuszy, podmiotów przyjmujących wolontariuszy w państwach trzecich oraz podmiocie zarządzającym całością.

Podstawowym celem funkcjonowania EU Aid Volunteers jest włączenie wolontariuszy z UE, państw kandydujących do UE, państw – potencjalnych kandydatów do UE oraz krajów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w działania z zakresu pomocy humanitarnej, rozwijanie zdolności Unii Europejskiej w dziedzinie reagowania na kryzysy humanitarne oraz budowanie i wzmacnianie odporności na katastrofy państw trzecich podatnych lub dotkniętych w przeszłości klęskami.

Projekt Rozporządzenia ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej: EU Aid Volunteers.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 17 października br. do godz. 12.00 na adres olga.piaskowska@msz.gov.pl.

w górę

Tagi