Polska pomoc

Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020

Stosownie do wymogów określonych w art. 5 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, MSZ ogłasza „Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020” określający cele, zakres, formy oraz zasady współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z ww. podmiotami.

Pobierz plik z Zarządzeniem >

w górę