Polska pomoc

 

Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie)

Arunachal Pradesh (AP) to najdalej wysunięty na wschód stan Indii, zamieszkały przez ludność plemienną. Należy do najbiedniejszych części kraju – blisko 34,6% populacji żyje tam poniżej oficjalnej linii ubóstwa. Poważnym problemem mieszkańców jest bardzo słaba komunikacją – podróż do najbliższych ośrodków zdrowia zajmuje mieszkańcom wiele godzin, a w czasie sezonu monsunowego wiele wiosek pozostaje zupełnie odciętych. W regionie brak jest wykwalifikowanej kadry medycznej, w nielicznych ośrodkach zdrowia znajdujących się na terenie AP brakuje zaplecza diagnostyczno – laboratoryjnego oraz lekarzy specjalistów. Mieszkańcy Arunachal borykają się także z wieloma innymi problemami takimi jak kłopoty z dostępem do wody pitnej, słaba komunikacja telefoniczna oraz Internetowa, utrudniony dostęp do edukacji - analfabetyzm w regionie według danych oficjalnych wynosi 27% dla mężczyzn i 41% dla kobiet (2011).

W sytuacji braku dostępu do podstawowej opieki medycznej niezwykle istotna jest edukacja zdrowotna. Niezbędna jest wiedza na temat profilaktyki chorób zakaźnych, sposobów postępowania w przypadku najczęstszych problemów zdrowotnych oraz symptomów w razie wystąpienia których niezbędna jest niezwłoczna konsultacja z lekarzem. Według Światowego Raportu Zdrowia WHO (2008) 70% zachorowań można by zapobiec poprzez podstawowe środki profilaktyczne i edukację zdrowotną. Wprowadzenie zmian w zachowaniach ludzi (np. większej dbałości o higienę dzieci i dorosłych, przegotowywanie wody pitnej, picie większej ilości płynów) przyczynia się wymiernie do zmniejszenia zapadalności na wiele groźnych chorób. Ponadto upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad postępowania w sytuacji choroby lub urazu jest niezbędne w sytuacji odcięcia od możliwości korzystania z pomocy medycznej.

Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie)

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców regionu wschodniego Arunachal Pradesh. Bezpośrednio nawiązuje on do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ (Cel 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób poprzez powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań). Cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie świadomości oraz kształtowanie postaw ludności w zakresie zachowań zdrowotnych.

Wolontariuszka przeprowadzi szereg programów profilaktycznych w 10 wybranych wsiach Arunachal Pradesh. Programy skierowane będą do różnych grup odbiorców w tym m.in. młodzieży szkolnej i kobiet. Prócz tego wolontariuszka włączy się w bieżące programy organizacji Seva Kendra (m.in. wsparcia kobiet, rozwoju umiejętności społecznych młodzieży). Dzięki szkoleniu w ośrodku Jamkhed prowadzącym skuteczny program pomocy zdrowotnej dla mieszkańców Maharasztry, wolontariuszka będzie mogła przygotować nowoczesny i dostosowany do indyjskich warunków program profilaktyki zdrowotnej. Pozwoli to również implementować doświadczenia z Jamkhed w Arunachal Pradesh, trwale przyczyniając się do poprawy sytuacji zdrowotnej w regionie.

Przed rozpoczęciem bezpośrednich działań w Arunachal Pradesh wolontariuszka weźmie udział w szkoleniu poprzyjazdowym w formie miesięcznego kursu “Zdrowie i rozwój oparty na społeczności lokalnej” organizowanym przez organizację Comprehensive Rural Health Project. Dzięki udziałowi w szkoleniu wolontariuszka lepiej przystosuje program promocji zdrowia do potrzeb lokalnej ludności.

Następnie wolontariuszka przeprowadzi 10 szkoleń dla różnych grup beneficjentów. Przeciętnie w każdym weźmie udział 50 osób. W sumie z programów skorzysta co najmniej 500 beneficjentów ostatecznych.

Program promocji zdrowotnej będzie obejmował następujące tematy:

  • zasady zapobiegania najczęstszym chorobom zakaźnym (biegunki, choroby pasożytnicze, bakteryjne i grzybicze choroby skóry, infekcje dróg oddechowych, gruźlica, malaria itp.)
  • higiena ciała i jamy ustnej
  • choroby przenoszone drogą płciową i ich profilaktyka (w tym HIV/AIDS)
  • zdrowie kobiet
  • zasady zdrowego odżywiania
  • zasady postępowania w przypadku najczęstszych dolegliwości (biegunki, ból brzucha, bóle stawowe).

Ponadto wolontariuszka włączy się w bieżące działania organizacji Seva Kendra, poprzez organizację warsztatów, udział w codziennych zajęciach, konsultacje programowe ( dot. m.in. wsparcia grup samopomocy kobiet, zdrowia matek i dzieci, rozwoju młodzieży).

W czasie pobytu w Arunachal Pradesh wolontariuszka będzie również kontynuować naukę języka hindi.

W ramach inicjatywy edukacyjnej zostanie stworzona prezentacja multimedialna dotycząca problemów zdrowotnych w regionie Arunachal Pradesh. Jej adresatami będzie młodzież szkolna oraz osoby zainteresowane problemami globalnymi w Polsce. Tematem prezentacji będą zagadnienia związane z niedostatecznym przestrzeganiem zasad higieny (tzw. „choroby brudnych rąk”), ukazane jako poważny problem zdrowotny zarówno w krajach Globalnego Południa, jak i Globalnej Północy.

W czasie realizacji projektu w Arunachal  Pradesh, organizowane będą warsztaty, w ramach których uczestnicy zdobędą informacje o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem zasad higieny, a także poznają sposoby właściwego dbania o czystość. Część warsztatów będzie przeznaczona dla młodzieży, która zostanie również przeszkolona z podstaw fotografii oraz tworzenia materiałów audiowizualnych. Efektem warsztatów będzie przygotowanie przez młodzież samodzielnie materiałów na temat „chorób brudnych rąk”, które zostaną następnie profesjonalnie obrobione w celu przygotowania atrakcyjnej prezentacji.

Prezentacja zostanie umieszczona w Internecie i  promowana będzie  przez organizacje, z którymi wolontariuszka i PMM współpracuje lub współpracowali w przeszłości, rozesłana mailingowo (1500 osób) oraz promowana w mediach społecznościowych.

Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie)

Wolontariuszka przebywała w Indiach od 15 lipca do 19 grudnia 2014 roku. W czasie swojego pobytu przeszła szkolenie w  organizacji Comprehensive Rural  Health Project Jamkhed, które pomogło jej dostosować realizowane przez nią działania do specyfiki pracy w pomocy medycznej na indyjskich obszarach wiejskich.

Wolontariuszka przeprowadziła 17 sesji edukacji medycznej dla wybranych grup mieszkających na wiejskich obszarach Arunachal  Pradesh, w których uczestniczyło 780 osób. Liczba ta znacznie przerosła zakładane na początku projektu prognozy (10 warsztatów dla ok. 500 osób). Dzięki szkoleniom zwiększyła się świadomość mieszkańców Arunchal Pradesh na temat sposobów zapobiegania najczęstszym chorobom.

Jednym z zadań wykonanych przez Wolontariuszkę w projekcie, było wsparcie organizacji indyjskiej Seva Kendra Arunachal East, która przy współpracy Ambasady RP w Delhi zorganizowała Laboratorium Komputerowe. Wolontariuszka przygotowała również analizę dotyczącą możliwości fundraisingowych.

W ramach inicjatywy edukacyjnej powstał film „Historia z Arunachal”, który przedstawia problemy północno-wschodnich Indii i ma przyczynić  się do zwiększenie świadomości polskiego odbiorcy  co do zagrożeń związanych z utratą kultury w obliczu szybkich  zmian cywilizacyjnych  i ukazać znaczenie podstawowej edukacji medycznej. Film wyświetlany był 1 lutego 2015 roku w Muzeum dla Dzieci w Warszawie. W Internecie dostępny jest na stronie https://vimeo.com/113577072.