Polska pomoc

 

Profesjonalny system pomocy dziecku i rodzinie w Gruzji

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z gruzińskim Ministerstwem Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych oraz nieformalną koalicją międzynarodowych i lokalnych organizacji pozarządowych, w tym Caritas oraz Child and Family Association prowadzi szkolenia, konsultacje metodyczne i psychologiczne dla służb wspierających małe domy dla dzieci w Gruzji. Domy te, nazywane „polskim modelem” pieczy instytucjonalnej zapewniają rodzinne warunki wychowania 10-osobowym grupom dzieci. Towarzystwo Nasz Dom wprowadziło w nich metodę indywidualnej odpowiedzialności za realizację planu pracy z dzieckiem i jego rodziną. Priorytetem projektu jest też przestrzeganie gruzińskich standardów opieki nad dziećmi, w tym działania na rzecz reintegracji dzieci z rodzinami.

W sytuacji, gdy wsparciem rodzin zajmuje się w Gruzji zaledwie 120 pracowników socjalnych, nie istnieją profesjonalne służby wsparcia psychologicznego, a dotacje dla małych form pieczy instytucjonalnej są wyjątkowo niskie – zewnętrzna pomoc jest niezbędna dla zapewnienia wysokiej jakości świadczeń socjalnych, jak również stanowi model do budowania systemu pomocy społecznej opartego na gruzińskich zasobach. Trudną sytuację w systemie pieczy zastępczej w Gruzji dodatkowo wzmaga fakt wysokiego bezrobocia (przekraczającego 50%), bezdomność, obecność uchodźców z Abchazji i Osetii Południowej i duża liczba dzieci ulicy (w samym Tbilisi ich liczba szacowana jest na 2 000). Szansą na poprawę sytuacji jest wsparcie pracowników systemu pomocy społecznej i zaoferowanie im szkoleń specjalistycznych, konsultacji oraz doradztwa metodycznego i merytorycznego.

Projekt stanowi kontynuacje działań prowadzonych przez Towarzystwo Nasz Dom w latach 2007-2013 w ramach projektów finansowanych ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”.

Profesjonalny system pomocy dziecku i rodzinie w Gruzji

Projekt realizowany był od 1 lutego do 31 grudnia 2014 na terenie całej Gruzji, a w szczególności w takich miejscowościach jak Tbilisi, Telavi, Baisubani, Gori, region Mtsheta, Khashuri, Kutaisi, Khoni. Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerami lokalnym Caritas Gruzja oraz Child and Family Association.

Projekt był odpowiedzią na brak profesjonalnych usług wspierających dzieci z rodzin w kryzysie w Gruzji. Bezpośrednim celem było zwiększenie efektywności systemu pieczy zastępczej poprzez   konsultacje, szkolenia oraz doradztwa indywidualne i zespołowe dla opiekunów domów dla dzieci oraz pracowników służb pomocy społecznej. 

Beneficjentami projektu byli specjaliści pieczy zastępczej typu instytucjonalnego i rodzinnego: konsultanci, liderzy i opiekunowie z domów dla dzieci, opiekunowie zastępczy, pracownicy socjalni, przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Usług Socjalnych i Agencji Usług Socjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.  Pośrednio beneficjentami było ok. 200 dzieci z domów dla dzieci i 1 000 dzieci z rodzin zastępczych, ok. 600 rodzin zastępczych, pedagodzy ze szkół do których uczęszczają dzieci z pieczy zastępczej, szeroko rozumiane społeczeństwo, społeczności lokalne, gdzie są domy dla dzieci, szkoły, służby oświatowe, zdrowotne, prasa, media lokalne i ogólnopolskie.

W ramach projektu przewidziane zostały szkolenia dla wychowawców pracujących w małych domach dla dzieci (partner Towarzystwa – Child and Family Association ma wyłączność na tego rodzaju szkolenia w Gruzji), szkolenia gruzińskich trenerów (którzy następnie prowadzą kursy zaawansowane dla różnych grup specjalistów), szkolenia z zakresów, w których brak w Gruzji odpowiednich specjalistów (jak np. rozwój seksualny dzieci, efekty molestowania seksualnego, zaburzenia rozwojowe). Towarzystwo wyszkoliło i zatrudniło również grupę psychologów i terapeutów wspierających system instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto we współpracy z władzami gruzińskimi pracuje nad nowymi przepisami i procedurami programu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz profesjonalnego programu rodzinnej pieczy zastępczej.

Profesjonalny system pomocy dziecku i rodzinie w Gruzji

Projekt umożliwił stworzenie wykwalifikowanej kadry specjalistów w dziedzinie pieczy zastępczej. Wykonawca projektu zbadał także potrzeby oraz przygotował programu rekrutacji i szkolenia rodzin zastępczych.

Udało się również stworzyć koalicję organizacji rządowych, pozarządowych i fundacji komercyjnych na rzecz pieczy zastępczej. Jednocześnie możliwe było także wypracowanie modelu pracy zespołowej w formacie: opiekun z domu dla dzieci – pracownik socjalny – psycholog, który usprawnił pracę w nowych formach pomocy społecznej takich jak domy dla dzieci. Możliwe było ponadto wypracowanie rozwiązań prawnych w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.