Polska pomoc

 

Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii - II etap

Podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwości absorpcji zewnętrznych funduszy jest w Mołdawii niedostatek wykwalifikowanej i doświadczonej kadry w urzędach administracjach rejonowych przygotowanych do samodzielnego lub partnerskiego pozyskiwania środków zewnętrznych. Projekt jest ważny dla lokalnej administracji publicznej szczególnie w związku z podpisaniem przez Mołdawię umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego przez fundację Terra Humana w 2014 r. w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, skierowaną do nowych 6 rejonów północnej i centralnej Mołdawii.

Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii - II etap

Celem projektu jest zwiększenie poziomu absorpcji środków w 6 rejonach Mołdawii oraz wdrożenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi planowania działań inwestycyjnych w aspekcie aplikowania o fundusze zewnętrzne i rozliczania tych funduszy.

Projekt zakłada przeszkolenie w 6 rejonach Mołdawii 30 pracowników, którzy utworzą zespoły zdolne do absorpcji środków zewnętrznych oraz efektywnej realizacji projektów. Dzięki warsztatom planowania operacyjnego i zarządzania cyklem projektu wypracowane zostaną projekty inwestycyjne (po jednym w każdym rejonie) wpisujące się w plany operacyjne realizacji strategii rozwoju. Do każdego projektu przygotowany zostanie modelowy wniosek do potencjalnych grantodawców.

Efektem projektu będzie również opracowane studium wykonalności wybranego projektu inwestycyjnego posiadanego przez beneficjentów lub wypracowanego na warsztacie, po jednym dla każdego rejonu (łącznie powstanie sześć studiów wykonalności).

Trwałym elementem projektu będą kontakty nawiązane w ramach wizyty stażowej w Polsce. Staż dotyczy przekazania polskiego doświadczenia realizacji planów operacyjnych poprzez absorpcję środków zewnętrznych, z uwzględnieniem barier i błędów popełnianych w procesie aplikowania o środki pomocowe oraz dobrych praktyk w tym obszarze (kwestii organizacyjnych, merytorycznych i finansowych). Projekt bazuje na polskim doświadczeniu absorpcji środków przedakcesyjnych oraz realizacji inwestycji w oparciu o środki UE w okresach finansowania 2004-2006 i 2007-2013.

Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii - II etap

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników administracji w zakresie absorpcji środków zewnętrznych w oparciu o planowanie operacyjne, zarządzanie cyklem projektu z użyciem narzędzi informatycznych. 
  2. Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie tworzenia studium wykonalności projektu i opłacalności ekonomicznej (społecznej) działań inwestycyjnych. 
  3. Opracowanie dokumentów - 6 projektów inwestycyjnych oraz 6 studiów wykonalności projektów inwestycyjnych z zakresu realizacji strategii rozwoju lokalnego w 6 rejonach północnej i centralnej Mołdawii.  
  4. Utworzenie i przeszkolenie w każdym z 6 rejonów zespołów projektowych składających się z pracowników urzędów rejonowych, przygotowanych do samodzielnej absorpcji środków rozwojowych. 
  5. Przeszkolenie zespołów projektowych każdego z 6 rejonów w ramach przeprowadzonych warsztatów z uniwersalnymi, modelowymi rozwiązaniami aplikowania o środki zewnętrzne zgodnymi z metodologią UE.

Rezultaty to między innymi przeszkolenie 120 pracowników administracji z 6 rejonów Mołdawii, opracowanie 6 projektów oraz 6 studiów wykonalności projektów (po jednym w każdym regionie), wydanie 3000 ulotek, uruchomiona strona www i fanpage, 600 szt. podręcznika.