Polska pomoc

 

Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - wsparcie programu Miasta Lwów

Potrzeba realizacji projektu, jego koncepcja oraz charakter, wynika bezpośrednio z doświadczeń i wiedzy zespołu partnerskiego, w tym także z potrzeb Obwodu Lwowskiego zdiagnozowanych dzięki zrealizowanemu w latach 2012-2013 projektowi „Obwód Lwowski jako region nowoczesnego zarządzania gospodarką komunalną”. Diagnostyczny oraz koncepcyjny charakter projektu pozwolił na dogłębną analizę potrzeb na tym terenie. Rada Miejska Lwowa prowadzi obecnie starania o realizację projektu produkcji biogazu z osadów i odcieków w miejskiej oczyszczalni ścieków. Uruchomienie projektu planuje się w przeciągu 4 lat, wybrano technologię, podjęto także decyzję o przyznaniu środków dla tego projektu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Głównym problemem jest brak środków na przeprowadzenie odpowiednich badań. Wychodząc naprzeciw temu problemowi zaplanowano wsparcie procesu przygotowania, planowania oraz realizacji badań laboratoryjnych osadów i odcieków. Projekt pozwoli dostarczyć w stosunkowo szybkim terminie pierwsze wyniki analiz, zintegruje podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzenia Lwowskiej Rady miejskiej, dostarczy także wiedzy oraz polskich doświadczeń przed podjęciem kluczowych decyzji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii i środków Lwów może stać się pionierem pod względem zagospodarowania osadów i odcieków oraz produkcji biogazu przez spółkę miejską w skali całej Ukrainy.

Ponadto, projekt jest zgodny z polityką zbliżania się Ukrainy do UE. Aby Ukraina mogła wypełnić wymogi Dyrektyw Europejskich, regulujących między innymi zagospodarowanie powstających odpadów (w tym osadów i odcieków) czy zmniejszenie ilości odpadów bio-degradowalnych składowanych w balaście, potrzebna jest przeszkolona, świadoma i zmotywowana kadra, a także pozytywny przykład z realizacji tego typu projektów na Ukrainie. 

Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - wsparcie programu Miasta Lwów

Projekt ma na celu wsparcie planowanego przez Radę Miejską Lwowa programu produkcji biogazu w miejskiej oczyszczalni ścieków. Obejmuje fazę badawczą, której celem jest ustalenie możliwości produkcyjnych biogazu, a także przekazanie ukraińskim samorządom polskich doświadczeń z zakresu gospodarki komunalnej.

Działania projektowe uwzględniają kompleksowe badania odcieków oraz osadów z lwowskiej oczyszczalni ścieków, szczególnie pod kątem produkcji biogazu, a także instalację produkcji biogazu (do ok. 1 m3). Celem jest dostarczenie szczegółowych danych analitycznych, mających kluczowe znaczenie dla miejskiego programu produkcji biogazu.

Przeprowadzona zostanie także analiza bieżącej sytuacji związanej z ochroną wód rzeki Bug, w ujęciu międzynarodowym. Obecnie poważnym problemem jest zanieczyszczanie rzeki poza terenem Rzeczypospolitej.

Uzupełnieniem działań są wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów, które pozwolą na transfer wiedzy, prezentację nowych technologii, polskich dobrych praktyk i historii sukcesów. Zostaną zorganizowane dwie wizyty studyjne w Polsce dla łącznie 35 osób, prezentująca osiągnięcia miast Polski wschodniej, leżących na rzeką Bug oraz najnowsze technologie w trakcie trwania targów POLEKO 2015. Całość zostanie podsumowana na konferencji we Lwowie, posiadającej także element konsultacji eksperckich. 

Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - wsparcie programu Miasta Lwów

1.           Opracowanie przez polsko-ukraiński zespół ekspertów materiału informacyjnego "Ochrona wód rzeki Bug - analiza sytuacji". Opracowanie zawiera dokładną charakterystykę Rzeki Bug, analizę zakresu ochrony środowiska, opis działających oczyszczalni ścieków, instytucji oraz realizowanych programów (w tym międzynarodowych). Opracowanie zawiera także wyniki monitoringu wód, w tym badań realizowanych w ramach projektu. Materiał został sporządzony w dwóch wersjach językowych (polskim i ukraińskim), jest także udostępniony na stronie projektu. Wersja elektroniczna została przekazana partnerom do dalszej dystrybucji wszystkim zainteresowanym.

2.           Opracowanie przez polsko-ukraiński zespół ekspertów materiału pt. "Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków - analiza". Opracowanie zawiera charakterystykę Lwowskiej Oczyszczalni Ścieków, opis lwowskiego programu produkcji biogazu, doświadczenia innych krajów, przybliżone zasoby biogazu we Lwowie oraz możliwości zastosowania zakupionej w ramach projektu instalacji badawczej. Opracowanie zawiera także wyniki monitoringu wód, w tym badań realizowanych w ramach projektu. Materiał został sporządzony w dwóch wersjach językowych (polskim i ukraińskim), jest także udostępniony na stronie projektu. Wersja elektroniczna została przekazana partnerom do dalszej dystrybucji wszystkim zainteresowanym.

3.           Uruchomienie linii badawczej produkującej biogaz – w ramach projektu dofinansowano w 100% zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji badawczej – przemysłowej suszarki próżniowo-zgarniającej – model РВ0,8-1,6ВК-01. Reprezentuje ona model fizyczny komory fermentacyjnej. Jej zaletami jest wysoki poziom technologiczności: szczelność, równomierne podgrzewanie oraz zapewnienie jednorodności mieszanki (dzięki zastosowaniu mieszalnika zgarniającego). Ponadto posiada ona możliwość zamontowania niezbędnego oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego, jak również łatwej realizacji wszystkich operacji technologicznych. Jest to model o uznanej niezawodności oraz łatwości obsługi (w tym serwisowej). Urządzenie to, poza możliwością produkcji testowej biogazu, może służyć także do suszenia osadów, co zwiększa zakres możliwych badań. Ponadto, jej charakterystyka pozwala na prowadzenie badań przy różnych temperaturach, ciśnieniach czy stopniach mieszania, dzięki czemu znacznie zwiększa się zakres możliwych badań do realizacji.

4.           Wzrost wiedzy na temat najnowszych technologii i sprzętu u 18 przedstawicieli samorządów i podmiotów sektora gospodarki odpadami, poprzez udział w targach POLEKO 2015 – wyniki ankiety ewaluacyjnej oraz informacje zwrotne uzyskane przez personel administracyjny FARR świadczą o pełnym osiągnięciu rezultatu. Ukraińska 18-osobowa delegacja składa się przede wszystkim z pracowników administracyjnych oraz naukowych Lwowskiej Rady Miejskiej oraz podmiotów podległych (wodociągi, laboratorium). Prezentacja nowoczesnych technologii, rozwiązań logistycznych oraz technicznych, w połączeniu z przekazaniem praktycznej wiedzy polskich miast oraz spółek komunalnych pozwoliły na dotarcie do wszystkich uczestników z informacjami, które pozytywnie wpłynęły na wzrost ich wiedzy i doświadczenia. Wyjątkowo pozytywnie oceniona została wizytacja w Centralnej Oczyszczalni Ścieków „Aquanet”. Uczestnicy zgodnie ocenili wyjazd studyjny jako pożyteczny i interesujący.

5.           Wzrost wiedzy na temat realizacji programów zagospodarowania osadów i odcieków u 50 przedstawicieli samorządów i podmiotów sektora gospodarki odpadami, poprzez udział w konferencji zorganizowanej w Lwowie w grudniu 2015 r. Wyniki ankiet wraz z informacjami zwrotnymi dostarczonymi do partnerów projektu po konferencji podsumowującej wskazują na istotny wzrost wiedzy na temat możliwości zagospodarowania osadów pościekowych, produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków oraz zasobów, jakimi w tym zakresie dysponuje Miasto Lwów. Prezentowane materiały oraz wnioski ekspertów z Polski i Ukrainy pozwoliły uzupełnić wiedzę uczestników, wpłynęły także na poszerzenie postrzegania problemu. Ponadto, charakter konferencji pozwolił uczestnikom na swobodną dyskusję oraz łatwy dostęp do ekspertów, co zwiększyło zaangażowanie słuchaczy oraz umożliwiło pogłębienie najistotniejszych zagadnień.