Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 6

Boliwia jest jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki Południowej, w wielu dziedzinach rozwoju znajduje się na ostatnim miejscu wśród państw regionu. Leży w środkowej części kontynentu południowoamerykańskiego. Projekt jest realizowany w najbiedniejszym regionie Boliwii – Potosi, charakteryzującym się wysokim procentem ubóstwa i analfabetyzmu. Miejscowość Tupiza znajduje się na południu kraju, na wysokości ponad 3 000 m. n.p.m.

Z powodu braku środków finansowych, wiele dzieci zmuszonych jest do podejmowania pracy zarobkowej, nie ma możliwości uczęszczania do szkoły, a także zapewnionej podstawowej opieki ze strony rodziny. Podopiecznymi miejscowego domu dziecka są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, zaniedbane szczególnie w sferze emocjonalnej, a co za tym idzie wymagające specjalnej opieki oraz wyrównania możliwości w stosunku do rówieśników. Bezpośrednimi odbiorcami działań projektu jest 33 wychowanków ośrodka. Projekt jest kontynuacją, poszerzeniem i utrwaleniem rezultatów wsparcia realizowanego na placówce od 2009 roku.

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 6

W okresie od 17 lipca do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej zrealizowało projekt mający na celu podniesienie poziomu jakości życia oraz dostępu do edukacji dzieci i młodzieży z regionu Potosi w Boliwii. Projekt był realizowany w miejscowości Tupiza. Projekt bezpośrednio objął 33 wychowanków domu dziecka w wieku 4-19 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju MDG – cel 1: zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu oraz cel 2: zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez umożliwienie rozwoju wychowanków oraz wyrównanie szans w stosunku do ich rówieśników, dzięki prowadzonym warsztatom i zajęciom a także zapewnieniu całodobowej opieki. Istotnym elementem projektu było objęcie dzieci i młodzieży profesjonalną opieką psychologiczną. W wyniku realizacji projektu wzrosło poczucie własnej wartości i równowagi emocjonalnej wychowanków, nastąpił rozwój kreatywności i samodzielności, dzięki czemu beneficjenci projektu są lepiej przygotowani do kontynuacji nauki oraz podjęcia pracy zapewniającej możliwość własnego rozwoju i utrzymania rodziny.

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 6

Projekt był realizowany w terminie 17 lipca - 31 grudnia 2016 r., w tym wolontariuszki przebywały na placówce od 14 sierpnia do 31 grudnia 2016.

W ramach głównych działań projektowych wolontariuszki prowadziły zajęcia z języka angielskiego, geograficzno – kulturoznawcze, plastyczne, sportowe, kulinarne, biblioterapię. Podopieczni brali udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach psychologicznych. Ponadto wolontariuszki pomagały w administracji domu. Dzięki przeprowadzonym aktywnościom i pomocy w nauce nastąpiło podniesienie poziomu edukacji, przekazanie pozytywnych wzorców zachowań oraz wzrost kreatywności wychowanków. Dzieci na bieżąco nadrabiały szkolne zaległości, poprawiły znajomość języka angielskiego, poznali swój rejon. Dzięki zajęciom sportowym zmniejszeniu uległ poziom agresji, a konsultacje psychologiczne pozwoliły na większa asertywność i radzenie sobie z trudnościami. Stała opieka wolontariuszek nad wychowankami przyczyniła się do wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa.

Projekt został zakończony całościową ewaluacją, a przez cały okres jego trwania prowadzono stałą ocenę realizowanych działań, czego efektem jest przekonanie o adekwatności realizowanej pomocy i konieczności kontynuacji podobnego wsparcia rozszerzanego na kolejnych wychowanków i stałego wzmacniania osiągniętych rezultatów, zidentyfikowano także wciąż występujące braki i trudności.