Polska pomoc

 

Powrót do przyszłości!

Projekt miał na celu zachęcenie wolontariuszy, którzy wrócili z wolontariatu zagranicznego, do trwałego zaangażowania w edukację globalną po powrocie do kraju, przyczyniając się do jej upowszechnienia w Polsce.

Aby nawiązać ściślejszą więź z wolontariuszami oraz wesprzeć ich w rozwoju zdobytych doświadczeń i umiejętności, Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu zorganizował specjalne szkolenia. Pierwsza część szkoleń koncentrowała się na wsparciu psychologicznym, poruszając zagadnienia związanie m.in. ze zjawiskiem szoku po powrocie do kraju oraz w jaki sposób najlepiej dzielić się doświadczeniami zdobytymi w trakcie i po wyjeździe wolontariackim. Zadaniem drugiej części szkoleń było wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności przydatne w realizowaniu edukacji globalnej w kraju, m.in. znajomość Public Relations, Fundraising, zarządzanie zmianą oraz metody pracy kreatywnej. W szkoleniach uczestniczyło 40 osób. Wolontariusze otrzymali publikacje, mające zmotywować ich do działania na rzecz społeczności lokalnej również po wolontariacie, w tym poradnik dla wolontariuszy powracających z misji zagranicznych, kodeks dobrych praktyk w zakresie edukacji globalnej oraz poradnik, jak korzystać z portali społecznościowych.

Dodatkowe szkolenia zorganizowano z myślą o osobach przygotowujących wolontariuszy do wyjazdu. Wzięło w nich udział 30 trenerów i koordynatorów organizacji wysyłających, którym przedstawiono m.in. pojęcie szoku popowrotowego, rolę i cechy dobrego lidera oraz jak skutecznie motywować wolontariusza do zaangażowania po powrocie. Uczestnicy szkoleń na zakończenie otrzymali poradnik dla koordynatorów wolontariuszy organizacji wysyłających, zawierający wiele cennych ćwiczeń i rad.

Ciekawym elementem projektu była jego kampania promocyjna. Podczas audycji radiowych wolontariusze opowiadali o swojej pracy w Boliwii i Sierra Leone, zaś w artykułach prasowych przedstawili swoje doświadczenia w innych krajach Afryki i Ameryki Południowej. W ramach akcji edukacyjnych przeprowadzonych przez wolontariuszy, skierowanych do 400 osób, został rozstrzygnięty konkurs na najlepiej zorganizowane przedsięwzięcie. Komisja konkursowa wybrała trzy: zorganizowanie wystawy fotograficznej, wieczoru kulturowego oraz przeprowadzenie akcji Flash Mob w tramwajach przez wolontariuszy. Nagrodą dla zwycięzców było nakręcenie krótkich filmów w profesjonalnej jakości o  ich przygotowaniach i pobycie na wolontariacie oraz dalszym zaangażowaniu w kraju. Filmy zostały udostępnione w Internecie. Kampania promocyjna miała na celu zachęcenie wolontariuszy, którzy pracowali w krajach rozwijających się, do większej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Jej zadaniem było również ukazanie społeczeństwu pozytywnych przykładów zaangażowania wolontariuszy w działania z zakresu edukacji globalnej. Odbiorcami kampanii było ok. 100 000 Polaków. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania na grupie 200 wolontariuszy opracowano raport o zaangażowaniu wolontariuszy po powrocie z wyjazdów zagranicznych, który został udostępniony online. Projekt był częścią projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EuropeAid o tej samej nazwie „Back to the future!”.