Polska pomoc

Posiedzenie plenarne Grupy roboczej ds. efektywności pomocy DAC OECD

Posiedzenie plenarne Grupy roboczej ds. efektywności pomocy DAC OECD

W dniach 28-29 czerwca 2012 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie plenarne Grupy roboczej ds. efektywności pomocy (WP-EFF) DAC OECD. Polskę reprezentował Pan Krzysztof Olendzki, Zastępca Dyrektora DWR w MSZ.

Grupa robocza przyjęła mandat Globalnego Partnerstwa na rzecz efektywnej współpracy rozwojowej - głównego forum międzynarodowego dialogu na temat efektywności współpracy rozwojowej, które zastąpi działającą dotychczas grupę roboczą. Globalne Partnerstwo ma być otwartym, inkluzyjnym forum gromadzącym szerokie grono podmiotów (tradycyjnych donatorów, kraje partnerskie, tzw. emerging economies, wielostronne organizacje międzynarodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, parlamenty i sektor prywatny), które przyjęły dokument końcowy IV Forum ws. efektywności pomocy.

W ramach Globalnego Partnerstwa prowadzenie dialogu politycznego i podejmowanie kluczowych decyzji będzie odbywać się podczas spotkań ministerialnych, z których pierwsze zaplanowano na I kwartał 2013 r. Zadanie koordynacji i wspierania spotkań szczebla politycznego powierzono Komitetowi Sterującemu i zespołowi tworzonemu wspólnie przez OECD i UNDP. Grupa robocza zaakceptowała propozycję grupy tymczasowej (ang. Post-Busan Interim Group, PBIG) dot. składu Komitetu Sterującego (3 współprzewodniczących i 15 członków). W związku z potrzebą przeprowadzenia dodatkowych konsultacji wśród krajów partnerskich ostateczny termin zgłaszania kandydatów przedłużono do 31 lipca br. udzielając mandatu dla wspólnego zespołu OECD-UNDP w zakresie powołania członków Komitetu Sterującego.

Grupa robocza zaakceptowała propozycje PBIG dot. 10 globalnych wskaźników i procesu monitoringu zobowiązań efektywności pomocy. Prace nad technicznym aspektem części wskaźników będą kontynuowane.

Przyjęty został wspólny standard w zakresie przejrzystości pomocy, opracowany przez Grupę roboczą ds. statystyk (WP-STAT) DAC OECD oraz Międzynarodową Inicjatywę Przejrzystości Pomocy (IATI). Do grudnia 2012 r. mają zostać opracowane indywidualne plany dochodzenia do standardu, a jego pełne wdrożenie ma nastąpić do końca 2015 r.

w górę

Tagi