Polska pomoc

 

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w regionie Lindi Rural

Projekt zrealizowano w szpitalu misyjnym St. Walburg’s  w Nyangao, w południowej Tanzanii, w regionie Lindi Rural, niedaleko granicy z Mozambikiem. Placówka ta pełni także rolę szpitala Dystryktu Rural Lindi, gdzie przyjmowani są pacjenci z Regionów Lindi i Mtwara oraz szpitala referencyjnego (Referral Hospital),  tj. takiego, do którego z innych szpitali kierowani są pacjenci z bardziej skomplikowanymi schorzeniami. Poza nieliczną grupą chorych przybywających z miast i miasteczek większość pacjentów stanowi  ludność wiejska. Jednym z problemów, z jakimi boryka się  szpital jest brak lekarzy z odpowiednim doświadczeniem, zwłaszcza lekarzy specjalistów, w tym „urazowców” i diabetologów umiejących rozpoznać typ cukrzycy i zaordynować odpowiednią, skuteczną terapię. Jest to poważny problem, gdyż  cukrzyca jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się schorzeń w Tanzanii. Aby przeciwdziałać tym problemom jako jedno z zadań projektowych  przewidziano przeprowadzenie stosownych szkoleń dla miejscowych lekarzy.

Fundacja Nauka dla Rozwoju nie współpracowała wcześniej ze Szpitalem w Nyangao, jednak działania w tym projekcie można uznać za kontynuację wsparcia udzielonego szpitalowi w 2015 r. przez MSZ RP w „Systemie małych grantów", obejmującego między innymi zakup urządzeń medycznych i remont oddziału chirurgicznego szpitala. Wsparcie w ramach niniejszego projektu opierało się na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności wolontariuszy z Polski – lekarzy dwóch specjalności (ortopedy-lekarza urazowego oraz diabetologa).  

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w regionie Lindi Rural

Projekt zrealizowano w okresie 14 czerwca - 31 grudnia 2016 r. z inicjatywy Fundacji Nauka dla Rozwoju i Diecezji Kościoła Katolickiego w Lindi. Wolontariusze, przebywali w Nyangao dwukrotnie: jedna z wolontariuszek w okresie od 02.09.2016 r. do 13.10.2016 r., druga wolontariuszka w okresie od 28.09.2016 r. do 23.11.2016 r.

Celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy o formach i sposobach realizacji wyspecjalizowanej opieki medycznej, w szczególności ortopedycznej i diabetologicznej oraz praktycznych umiejętności personelu medycznego i pomocniczego szpitala St. Walburg`s, co - jak zakładano - przełoży się na poprawę jakości usług świadczonych przez tą placówkę.

Przedmiotem prowadzonych przez wolontariuszki – lekarki szkoleń dla personelu medycznego i pomocniczego była prezentacja nowoczesnych, stosowanych w Polsce i na świecie metod leczenia, objawów chorobowych i skutków ubocznych terapii prowadzonych w ramach leczenia przyczynowego. W programie szkoleń uwzględniono także ogólne zasady obowiązujące w sprawowaniu opieki, realizacji konsultacji i wykonywania zabiegów medycznych. Zajęcia podzielono na część teoretyczną i praktyczną.

Projekt obejmował również działania mające na celu poszerzenie wiedzy Polaków na temat problemów występujących w krajach rozwijających się, idei wolontariatu oraz celów polskiej współpracy rozwojowej.

Projekt przyczynił się do realizacji 3 Celu Zrównoważonego Rozwoju, tj. zapewnienia wszystkim zdrowych warunków życia i promocja zdrowia dla każdego, niezależnie od wieku.

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w regionie Lindi Rural

W wyniku realizacji projektu – głównie szkoleń i spotkań treningowych, przeprowadzonych przez wolontariuszki – personel medyczny oraz pomocniczy szpitala St. Walgurg`s w Nyangao uzyskał kompendium wiedzy w zakresie nowoczesnych metod leczenia schorzeń ortopedycznych i diabetologicznych. Jednocześnie dzięki m.in. zajęciom seminaryjnym i ćwiczeniom praktycznym z zakresu obsługi elektrokardiografu personel szpitala zyskał możliwość wykorzystania sprzętu zakupionego ze środków projektowych, usprawniającego codzienną pracę. Wiedzę teoretyczną personel szpitala czerpał z cotygodniowych spotkań służących wymianie doświadczeń i omawianiu przypadków pacjentów. Pracownicy szpitala otrzymali również materiały szkoleniowe przygotowane przez wolontariuszki na nośnikach elektronicznych oraz w formie drukowanej. Wolontariuszki przekazały ponadto personelowi zalecenia terapeutyczne (treatment guidelines).

Rezultaty działań wolontariuszek przyczyniły się do wzrostu jakości usług medycznych świadczonych pacjentom przez szpital St. Walburg's w Nyangao. Rozszerzono działalność szpitala o opiekę nad pacjentami z cukrzycą prowadzoną w ramach utworzonej w tym czasie poradni przyszpitalnej. Poszerzono także zakres stosowanych leków.

Odnotowana została poprawa stanu zdrowia grupy pacjentów znajdujących się pod opieką szpitala w Nyangao m.in. dzięki przeprowadzonej przez wolontariuszki serii konsultacji i zabiegów medycznych, a także dzięki wdrożeniu protokołów leczenia pacjentów, objętych zasięgiem usług szpitala w Nyangao i wprowadzeniu do diagnostyki aparat EKG, po uprzednim przeszkoleniu z jego obsługi całego personelu medycznego.

W okresie od 3 lipca do 30 grudnia 2016 na koncie należącym do Fundacji Nauka dla Rozwoju na portalu społecznościowym Facebook zamieszczono 5 notatek (częściowo dwujęzycznych, polsko-angielskich) wraz ze zdjęciami informujących o postępach w realizacji projektu, do których dotarło ok. 3920 osób.

Na stronie internetowej Fundacji (http://f-ndr.org) zamieszczono 1 notatkę dotyczącą prezentacji postępów i osiągnięć projektu.