Polska pomoc

 

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w Dystrykcie Gakenke (Rwanda)

Celem strategicznym projektu realizowanego w Regionie Gakenke w Rwandzie było zwiększenie poziomu wiedzy o formach i sposobach realizacji wyspecjalizowanej opieki medycznej oraz praktycznych umiejętności personelu medycznego i pomocniczego Szpitalu Nemba w Rwandzie, co jak zakładano przełoży się na poprawę jakości usług świadczonych przez tą placówkę. Szpital w Nemba podobnie jak większość szpitali w Rwandzie cierpi na niedobór lekarzy specjalistów z wielu dziedzin. W związku z tym pacjenci pozbawieni są wyspecjalizowanej opieki, co przekłada się na pogorszenie ich stanu zdrowia.

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w Dystrykcie Gakenke (Rwanda)

W okresie od 17 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Nauka dla Rozwoju we współpracy z Caritas Diecezji Ruhengeri zrealizowała projekt mający na celu zwiększenie poziomu wiedzy o formach i sposobach realizacji wyspecjalizowanej opieki medycznej oraz praktycznych umiejętności personelu medycznego i pomocniczego Szpitalu Nemba w Rwandzie. Miejscem realizacji projektu był szpital rejonowy w Nemba w Rwandzie, w regionie Gakenke.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju MDG – cel 8 mówiący o rozwijaniu i wzmacnianiu światowego partnerstwa w sprawach rozwoju. Szkolenia adresowane do personelu medycznego i pomocniczego Nemba Hospital w Dystrykcie Gakenke przeprowadzono w budynku szpitala z wykorzystaniem należących do niego pomieszczeń oraz akcesoriów zakupionych w ramach realizacji projektu. W trakcie realizacji szkoleń prowadzonych przez Wolontariusza omówiono nowoczesne stosowane w Polsce i na świecie metody leczenia, problematykę objawów chorobowych i skutków ubocznych prowadzonych terapii w ramach leczenia przyczynowego. Planowane zajęcia poszerzone zostały o spotkania poświęcone tematyce rozwoju osobistego, opracowywania własnych standardów pracy, promowania rozumienia i rozwoju opieki medycznej, które powinny być wpisane w codzienne zadania pracowników ochrony zdrowia. W cyklu planowanych spotkań szkoleniowych omówiono ogólne zasady obowiązujące w sprawowaniu opieki i wykonywania zabiegów medycznych oraz operacji. Zajęcia podzielono na część teoretyczną i praktyczną.

W ramach realizacji działań projektowych Wolontariusz przeprowadzał zabiegi operacyjne oraz konsultacje medyczne. Projekt obejmował również działania mające na celu poszerzenie wiedzy Polaków na temat problemów występujących w krajach rozwijających się, idei wolontariatu oraz celów polskiej współpracy rozwojowej.

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w Dystrykcie Gakenke (Rwanda)

Podczas projektu wolontariusz opracował składający się z prezentacji multimedialnych program szkolenia personelu medycznego i pomocniczego w Szpitalu Rejonowym w Nemba, który wykorzystał podczas pięciu szkoleń o charakterze audtytoryjnym oraz wielu spotkań szkolno-treningowych adresowanych do małych 2-5 osobowych grup. Łącznie w spotkaniach szkoleniowych uczestniczyło 107 osób.

Pracownicy medyczni i personel pomocniczy szpitala podnieśli swoją wiedzę o nowoczesnych procedurach medycznych, co spowodowało zmianę form opieki nad pacjentami, zarówno w sferze konsultacji lekarskich jak i zabiegów operacyjnych.

W wyniku szkoleń i spotkań treningowych, 407 konsultacji lekarskich i 52 zabiegów medycznych, w tym operacji, przy których wolontariuszowi asystował personel medyczny i pomocniczy szpitala, udało się całkowicie wyleczyć lub rozpocząć leczenie licznych pacjentów zamieszkujących okolice Nemba.

Po zakończeniu projektu wolontariusz przekazał Szpitalowi w Nemba narzędzia chirurgiczne, które zakupił ze środków projektowych i wykorzystywał w trakcie pracy. 

Dzięki działaniom zorganizowanym w ramach inicjatywy edukacyjnej: realizacji filmu „Poprawa jakości świadczonej opieki medycznej w Dystrykcie Gakenke (Rwanda)” dokumentującego pracę wolontariusza, publikacji folderu informacyjnego poświęconego projektowi (400 egz.), prezentacji wystawy fotograficznej złożonej z 22 wielkoformatowych zdjęć wykonanych podczas projektu, trzech spotkań wolontariusza z publicznością (łącznie z 176 osobami), licznym publikacjom w Internecie oraz wywiadowi radiowemu udzielonemu radiu RDC „Świątek piątek: jak to jest być lekarzem w Rwandzie?” zwiększyła się wiedza społeczeństwa polskiego o celach polskiej współpracy rozwojowej, w tym głównie o tworzeniu w krajach rozwijających się warunków dla zrównoważonego rozwoju.