Polska pomoc

 

Poprawa dostępu do zajęć sportowych zmarginalizowanych dzieci z obozu uchodźców Al Amari

Obóz dla uchodźców Al Amari znajduje się na terenie Ramallah i Al Bireh. Obóz został utworzony ok. 1949 roku przez Agendę Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom na Bliskim Wschodzie. Obecnie w obozie pokrywającym 0,93 km2 mieszka 10,5 tys. zarejestrowanych uchodźców, przestrzeń między budynkami wynosi mniej niż pół metra, brak tu zielonych przestrzeni i drzew. Oprócz starego i zniszczonego placu zabaw przy Palestinian Child Club brak jest jakichkolwiek miejsc, w których dzieci mogłyby w bezpieczny sposób spędzać czas.

Ważnym elementem rozwoju jest stworzenie dzieciom warunków do poszerzania swoich umiejętności, budowaniu dyscypliny i poczucia przynależności. Sport jest wyjątkowo efektywnym narzędziem do osiągnięcia tych celów. Dlatego też istnieje potrzeba utworzenia nowej instytucji – szkółki futbolowej, która organizowałaby bezpieczne, pozaszkolne zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci z obozu dla uchodźców.

Poprawa dostępu do zajęć sportowych zmarginalizowanych dzieci z obozu uchodźców Al Amari

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Biura Przedstawiciela RP w Ramallah z partnerem lokalnym, Al Amari Youth Center (AYC). Jego głównym celem była poprawa dostępu do bezpiecznych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci z obozu dla uchodźców Al Amari.

Projekt zakłada utworzenie Szkółki Futbolowej dla dzieci i młodzieży, w której realizowane były by również inne wydarzenia. W jego ramach zaplanowano rekrutację trenerów, którzy następnie wezmą udział w warsztatach przygotowujących do pracy w szkółce. Jednoczenie przeprowadzona będzie rekrutacja dla dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczynek. Zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do utworzenia 3 drużyn piłkarskich: stroje sportowe, buty, piłki, ochraniacze.

Sesje treningowe stanowią najważniejszy element projektu, odbywać się będą trzy razy w tygodni po dwie godziny dla każdej z drużyn. Utworzenie szkółki ma również na celu promocję równości płci oraz integrację dzieci z obozu z sąsiednimi dzielnicami.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 75 dzieci w wieku od 8 do 12 lat oraz ich rodzice. Ponadto utworzenie szkółki umocni działalność AYC i Palestinian Child Club oraz stworzy nowe możliwości zatrudnienia dla trenerów.

Poprawa dostępu do zajęć sportowych zmarginalizowanych dzieci z obozu uchodźców Al Amari

Projekt zrealizowano w okresie od 3 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku. Jego głównym celem była poprawa dostępu do bezpiecznych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci z obozu Al Amari, co przyczyni się do lepszego rozwoju i zmniejszenia ryzyka dalszej marginalizacji. Cel został osiągnięty poprzez stworzenie Szkółki Futbolowej dla dzieci i młodzieży, do której uczęszcza obecnie 75 dzieci podzielonych na trzy drużyny (dwie chłopięce i jedna dziewczęca). Przeprowadzono rekrutacje dla dzieci i trenerów, zakupiono stroje sportowe i potrzebny sprzęt sportowy, na których widnieje logo Polskiej pomocy. Od momentu inauguracji szkółki dzieci uczestniczą w regularnych treningach i zawodach. Dodatkowo, Klub organizuje dla nich zajęcia sportowe, towarzysko-kulturalne oraz charytatywne, w celu budowy poczucia przynależności do wspólnoty i rozwoju osobowości. Promowana jest równość płci oraz integracja dzieci z obozu z sąsiednimi dzielnicami.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 117 000 PLN (28 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 125 000 PLN (30 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.