Polska pomoc

 

Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny mieszkańców gminy Ngan Doiuf, Senegal

Gmina Ngan Diouf jest jedną z największych gmin w Senegalu (26 tys. mieszkańców). Lokalna ludność utrzymuje się głównie ze sprzedaży plonów orzeszków ziemnych, uprawianych w trakcie pory deszczowej. Tereny uprawne stanowią ok. 60% powierzchni gminy, przy czym z powodu braku systemów melioracyjnych i całkowitej zależności od opadów, powierzchnia ta każdego roku ulega zmniejszeniu. Pomimo że w strukturze populacji wyraźnie dominują młodzi mieszkańcy, na terenie gminy nie ma centrów szkolnictwa zawodowego. Do problemów Ngan Diouf zalicza się brak podstawowej infrastruktury sanitarnej. Na 25 funkcjonujących szkół podstawowych jedynie 3 wyposażone są w latryny.

Zwiększenie dostępu do podstawowej infrastruktury sanitarnej należy do priorytetowych potrzeb gminy. Według danych WHO za 2015 r. odsetek osób posiadających dostęp do podstawowej infrastruktury sanitarnej na senegalskiej wsi wynosił 33,8%. Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzystosowanych ma bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne, zdrowie mieszkańców i zwierząt hodowlanych. Przyczynia się do zakażenia wody pitnej i zwiększonej zapadalności na choroby pasożytnicze i bakteryjne (dur brzuszny, cholera, choroby biegunkowe). Najczęściej ofiarami chorób „brudnych rąk” padają małe dzieci. Wyzwania związane z asenizacją na wsi dotyczą nie tylko potrzeby stworzenia infrastruktury sanitarnej, ale również podniesienia niskiej kultury higienicznej mieszkańców.

W dążeniu do poprawy istniejącej sytuacji istotne jest, aby miejsca skupiające większą liczbę osób, na przykład szkoły i punkty podstawowej opieki zdrowotnej (PPOZ), były zaopatrzone w publiczne toalety. Niemniej ważny jest aspekt szkoleniowy zorientowany na podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie higieny.

Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny mieszkańców gminy Ngan Doiuf, Senegal

Projekt realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2016 r. na terenie gminy Ngan Diouf. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie „Towarzystwo Navegadores”, a partnerami lokalnymi wójt gminy Ngan Diouf i spółka Afrig.

Celem projektu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego i sytuacji higienicznej i zdrowotnej mieszkańców regionu. Działania będą realizowane w największych skupiskach ludności: powstaną latryny przy szkołach i punktach podstawowej opieki medycznej.  W celu ograniczenia problemu samowoli budowlanych lokalni robotnicy otrzymają przeszkolenie w zakresie prawidłowej budowy latryn. Ponadto do zmiany złych nawyków higienicznych przyczyni się kampania społeczna prowadzona przez społeczne liderki. Pogadanki o higienie i potrzebie budowy latryn indywidualnych w gospodarstwach będą się odbywały podczas wizyt w domach, na rynku oraz przy okazji różnych ceremonii. Dzięki przeprowadzonym lekcjom w szkołach zostanie także podniesiony poziom wiedzy o higienie wśród uczniów.

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim uczniowie 4 objętych projektem szkół oraz pacjenci PPOZ, w których zostaną zbudowane toalety. Kolejną grupę beneficjentów będą stanowić lokalni robotnicy - uczestnicy warsztatów z zakresu budowy toalet (ok. 20 osób). Ponadto – według przyjętych założeń – trenerki, które będą zachęcać do budowania latryn indywidualnych, dotrą do około 60 osób miesięcznie. Korzyści z podniesienia świadomości na temat znaczenia właściwej higieny oraz przeszkolenia robotników w budowie toalet odniosą wszyscy mieszkańcy gminy.

Projekt służy realizacji Priorytetu 6 – ochrona środowiska ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”.

Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny mieszkańców gminy Ngan Doiuf, Senegal

Projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. w 14 lokalizacjach senegalskiej gminy Ngan Diouf. Działania projektowe objęły szkolenia praktyczne miejscowych robotników w zakresie budowy i instalacji toalet, budowę infrastruktury, szkolenia lokalnych trenerek z zakresu higieny oraz szkolenia prowadzone przez trenerki wśród dorosłych, a także lekcje higieny kierowane do uczniów.

W wyniku realizacji projektu zbudowano wielokabinowe latryny przy 9 szkołach i 5 przychodniach. W jednym z ośrodków zdrowia, (w którym funkcjonuje niewielki oddział położniczy), powstała toaleta wewnątrz budynku, odpowiednio przystosowana do potrzeb pacjentów. Przy okazji prac budowlanych przeprowadzone zostały szkolenia praktyczne dla miejscowych robotników, którzy w przyszłości będą mogli wykonywać podobne realizacje. Nad prawidłową eksploatacją toalet czuwać ma Komisja Zdrowia, która już wcześniej funkcjonowała w strukturach gminnej społeczności.

Oprócz tego przeprowadzono również szkolenia z zakresu higieny kierowane do lokalnych trenerek (tzw. Badianou Ngoh). Cieszące się autorytetem wśród lokalnej społeczności trenerki poprowadziły kampanię społeczną wśród dorosłych, motywując ich do większej dbałości o higienę i budowania indywidualnych latryn.

Ostatnim komponentem szkoleń były lekcje higieny prowadzone dla uczniów szkół, przy których powstały latryny.