Polska pomoc

 

Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie przedszkola w Centrum Edukacyjnym św. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Centrum Edukacyjne im. św. Maksymiliana Kolbego, prowadzone od 20 lat przez polskich franciszkanów w Segerei, jest instytucją edukacyjno-wychowawczą o charakterze ponadwyznaniowym, do której uczęszczają chrześcijanie, muzułmanie i animiści. Placówka wspiera edukację dziewcząt, starając się przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć, oraz osób niepełnosprawnych. Podopiecznym wpajane są wartości humanistyczne, tolerancja, poszanowanie godności i kultury drugiego człowieka, szacunek dla prawa i środowiska naturalnego. Centrum funkcjonuje w duchu współodpowiedzialności za dobro wspólne, angażując w proces decyzyjny nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Segerea to obszar zamieszkiwany przez przybyłych do Dar es Salaam migrantów zarobkowych, często z powodu biedy niezdolnych posłać potomstwa do szkoły czy przedszkola. Centrum Edukacyjne im. św. Maksymiliana Kolbego wychodzi naprzeciw potrzebom najbiedniejszych dzieci poprzez zwolnienie z opłat oraz stypendia z programu „Adopcja na odległość”. Oferuje też swym podopiecznym – także tym w wieku przedszkolnym – nauczanie w języku angielskim, co jeszcze zwiększa zainteresowanie działającymi w ramach Centrum placówkami edukacyjnymi. Franciszkanie prowadzą obecnie dwa, umieszczone w różnych budynkach, niewielkie przedszkola, które nie są w stanie pomieścić większości zgłaszanych do nich dzieci.

Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie przedszkola w Centrum Edukacyjnym św. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z Segerei do edukacji przedszkolnej poprzez wzniesienie nowego budynku przedszkola i wyposażenie go pomoce dydaktyczne, zabawki i plac zabaw.

Planowany obiekt będzie mógł pomieścić 470 przedszkolaków, co wpłynie na poprawę warunków nauczania dzieci uczęszczających do istniejących przedszkoli, które można będzie przenieść do przystosowanego do potrzeb najmłodszych budynku, a także umożliwi przyjęcie kolejnych podopiecznych. Dostęp do edukacji przedszkolnej i nauka języka angielskiego pozwolą wyrównać szanse najbiedniejszych dzieci, zapewniając im odpowiednie przygotowanie do dalszych etapów kształcenia. 

Przedsięwzięte działania prowadzić też będą do stworzenia nowych miejsc pracy. Nowo powstałe przedszkole da zatrudnienie 22 nauczycielom oraz 7 osobom personelu pomocniczego – 2 kucharkom, 2 sprzątaczkom i 3 pracownikom administracyjnym.