Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2017

 

Pomoc w liczbach -  Rok 2017

(dane aktualne na dzień 5 grudnia 2018 r.)

 

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA)

W 2017 roku Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) 2,57 mld PLN, z tego w ramach współpracy wielostronnej wydatkowano 1,73 mld PLN, co stanowiło 67% całości środków. Na pomoc dwustronną przekazano 839 mln PLN (33%). Wartość środków wydanych na współpracę rozwojową odpowiadała 0,13% polskiego dochodu narodowego brutto (DNB).

Priorytety geograficzne i tematyczne

W 2017 roku współpraca rozwojowa prowadzona była w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020. Zgodnie z programem polska współpraca rozwojowa realizowana jest w ramach priorytetów geograficznych i tematycznych.

Obszary geograficzne podzielone zostały na dwie grupy. Pierwsza obejmuje cztery kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Cele polskiej pomocy opierają się tutaj na wspieraniu działań na rzecz dobrego rządzenia, kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i sektora prywatnego oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Do drugiej grupy zaliczają się wybrane kraje Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Należy do niej sześć państw: Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal oraz Tanzania. Większość z nich charakteryzuje się wysokim poziomem ubóstwa. Obszary wsparcia dla ww. krajów obejmują kapitał ludzki, ochronę środowiska, przedsiębiorczość i sektor prywatny oraz rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Oprócz ww. krajów priorytetowych polskie wsparcie kierowane jest również do innych wyszczególnionych na liście państw rozwijających się zgodnie z wytycznymi DAC OECD (DAC List of ODA Recipients).

Dwustronna ODA

W 2017 r. głównymi odbiorcami polskiej pomocy dwustronnej były: Ukraina, Białoruś, Turcja, Etiopia, Syria, Liban, Tanzania, Irak, Libia i Mołdawia (szczegóły poniżej).

Zestawienie   największych krajów - biorców polskiej ODA w 2017 r.

 

L.p.

Kraj   biorca polskiej ODA

mln PLN

 

1.

Ukraina

230,01

 

2.

Białoruś

124,77

 

3.

Turcja*

108,49

 

4.

Etiopia

32,58

 

5.

Syria

19,13

 

6.

Liban

18,53

 

7.

Tanzania

16,72

 

8.

Irak

10,69

 

9.

Libia

10,10

 

10.

Mołdawia

7,95

 
 

 

*W pozycji tej mieści się wpłata na Unijny Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji na rzecz wsparcia uchodźców syryjskich (106,72 mln PLN)

Największą część współpracy dwustronnej stanowiły znaczone wpłaty poprzez organizacje międzynarodowe i fundusze pomocowe (earmarked contributions) w łącznej kwocie 402,05 mln PLN. Znaczący udział miały także stypendia i szacunkowe koszty kształcenia finansowane głównie przez MNiSW (301,40 mln PLN). W ramach pomocy projektowej wydatkowano ponad 96 mln PLN netto. Po raz pierwszy wartość spłat kredytów w ramach pomocy wiązanej (mieszczących się w kategorii pomocy projektowej) przewyższyła wypłaty w ramach umów kredytowych (kredyty netto wyniosły -42,27 mln PLN). W 2017 r. nie dokonano umorzenia długu.

Polska kontynuuje wzrostowy trend udzielania pomocy humanitarnej przeznaczonej w głównej mierze na rzecz ludności dotkniętej kryzysem na Bliskim Wschodzie, w tym uchodźców syryjskich. W 2017 r. pomoc humanitarna wyniosła niemal 173 mln PLN, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z poprzedzającym rokiem.

Przeprowadzone postępowania dotacyjne

W 2017 roku Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zorganizował 6 otwartych postępowań dotacyjnych. Dofinansowanie otrzymało 45 projektów na łączną kwotę 33 023 820 PLN, w tym:

  • Konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2017” – 19 381 636 PLN (32 projekty)
  • Trzy edycje konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017” – ostatecznie nie podpisano umowy;
  • Konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” – 10 397 987 PLN (8 projektów)
  • Konkurs „Edukacja globalna 2017” – 250 781 PLN (3 projekty),
  • Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017” – 2 993 416 PLN (2 projekty)

Ponadto zrealizowano 24 projekty na kwotę 21 326 736 PLN w ramach drugich modułów konkursów przeprowadzonych w roku 2016.

Wielostronna ODA

Największa część polskiej wielostronnej pomocy rozwojowej tradycyjnie zasiliła fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na zewnętrzną pomoc rozwojową. W 2017 roku polski udział w tych funduszach osiągnął wartość 1,48 mld PLN. Złożyła się na niego część składki do budżetu unijnego, która została przeznaczona na cele rozwojowe (1,18 mld PLN[1]) oraz wpłata (305 mln PLN[2]) na Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund, EDF), który jest głównym instrumentem pozabudżetowym UE służącym do finansowania współpracy z państwami Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ).

Na rzecz budżetów ogólnych podmiotów działających w Systemie Narodów Zjednoczonych przekazano 84 mln PLN, a w ramach grupy Banku Światowego 25,5 mln PLN. Środki przekazane na rzecz regionalnych banków rozwoju opiewały na kwotę 107 mln PLN (i w większości przekazane zostały  na Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, AIIB).

 

   

[1] Polska wpłaca jedną składkę do budżetu UE, bez rozróżniania na poszczególne programy, fundusze, czy instrumenty. Polski udział w oficjalnej pomocy rozwojowej Unii Europejskiej obliczany jest w następujący sposób: znając wielkość budżetu UE i wielkość polskiej składki można obliczyć jaki procent budżetu UE stanowi polska składka. Przy założeniu, że polski udział w oficjalnej pomocy rozwojowej UE jest taki sam jak udział w całym unijnym budżecie można go wyliczyć w oparciu o dane dotyczące wykonania budżetu UE. Szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu są aktualizowane w miarę napływania kolejnych raportów i sprawozdań Komisji Europejskiej, stąd też mogą podlegać znacznym zmianom.

2] Wielkość wpłat państw członkowskich na Europejski Fundusz Rozwoju określana jest każdorazowo przez Komisję Europejską na podstawie szacunków potrzeb finansowych związanych z działaniami przewidzianymi w danej edycji Funduszu. Środki niewykorzystane w danej edycji nie są zwracane wpłacającym, lecz zaliczane na poczet kolejnej edycji Funduszu.

w górę