Polska pomoc

Pomoc techniczna

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD pomoc techniczna polega na przekazywaniu know-how krajom rozwijającym się. Polska od lat dzieli się wiedzą na temat planowania i wdrażania reform gospodarczo-ustrojowych (polskie doświadczenia w tym zakresie są dla wielu państw szczególnie interesujące), przekształceń gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych oraz doświadczeniami związanymi z procesem integracji z Unią Europejską. W ramach projektów realizowanych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe Polska finansuje studia, stypendia, szkolenia i staże dla obywateli państw-biorców oficjalnej pomocy rozwojowej, zapewnia wsparcie eksperckie, zleca opracowywanie analiz.

Najważniejsze segmenty polskiej współpracy technicznej:

  • rządowe programy stypendialne

W 2009 r. bezpłatną naukę pobierało w Polsce 4337 studentów oraz 417 doktorantów i stażystów. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Białorusi i Ukrainy. Koszty wyniosły ponad 33 mln PLN, a wartość wypłaconych przez MNiSW stypendiów to ponad 17 mln PLN. W kwotach tych zawarte są koszty funkcjonowania Programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, realizowanego od 2006 r. na rzecz studentów z Białorusi. Umożliwia on naukę na polskich uczelniach osobom, które z przyczyn politycznych nie mogą studiować na rodzimych uczelniach.

Dodatkowe stypendia dla obywateli państw rozwijających się finansują Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 r. koszt stypendiów wypłaconych przez Ministerstwo Zdrowia wyniósł prawie 700 tys. PLN, a najliczniejszą grupę beneficjentów stanowili obywatele Białorusi (51 osób). Minister kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczył na stypendia ponad 90 tys. PLN. MKiDN sfinansowało ponadto udział twórców z Armenii, Białorusi i Ukrainy w programie „Gaude Polonia" realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

  • szkolenia

Od 1995 roku działa Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska", która kształci absolwentów szkół wyższych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zawodowo zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków.

MSZ realizuje szkolenia dla młodych dyplomatów z krajów rozwijających się  organizowane we współpracy z Akademią Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W 2009 r. (piąta edycja) w szkoleniu uczestniczyli pracownicy służby zagranicznej z Afganistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Turkmenistanu oraz Ukrainy. Departament Współpracy Rozwojowej MSZ prowadzi szkolenia SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) dla przedstawicieli wysokiego szczebla administracji państwowej z krajów stojących u progu przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych; w 2009 r. głównym celem szkolenia było wzmocnienie administracji rządowej Białorusi, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na szczeblu krajowym i lokalnym. Projekt wpisał się w działania Polski realizowane na rzecz krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego.

W 2009 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej podległy Ministerstwu Sprawiedliwości zrealizował szkolenie na temat systemu penitencjarnego w Polsce dla uczestników z Iraku Inicjatywa została włączona w działania cywilnej misji EUJUST LEX, której celem jest wzmocnienie współpracy operacyjnej między wszystkimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości Iraku.

Uchwałą Rady Ministrów nr 220/2007 utworzono Polski Kontyngent Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL Afghanistan). Celem misji jest monitorowanie, doradztwo, opieka mentorska i szkolenie afgańskiej Policji. W 2009 r. polska Policja podległa MSWiA wysłała trzech funkcjonariuszy do pracy w tej misji.

  • wolontariat

Od dwóch lat ważnym elementem pomocy technicznej MSZ jest programu Wolontariat - polska pomoc, który umożliwia bezpośrednie zaangażowanie obywateli w pomoc kierowaną do mieszkańców krajów rozwijających się. W 2009 r. w ramach drugiej edycji programu 25 wolontariuszy realizowało projekty w sześciu krajach Ameryki Łacińskiej (w Boliwii, Ekwadorze, Gwatemali, Kostaryce, Meksyku i Peru), w sześciu krajach na kontynencie afrykańskim (w Etiopii, Ghanie, Mauretanii, Nigrze, Tanzanii i Zambii), a także w Azji (w Bangladeszu i Tadżykistanie) oraz w Gruzji.

  • wsparcie eksperckie

W 2009 r. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (od 2010 r. - Ośrodek Rozwoju Edukacji) rozpoczął realizację pilotażowego trzyletniego projektu pt. „Liderzy inicjatyw oświatowych", który był odpowiedzią na zgłaszane przez stronę ukraińską potrzeby związane z podnoszeniem jakości pracy szkół, rozwojem zawodowym nauczycieli oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych.
Uzyskanie przez Polskę i Ukrainę prawa do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 stało się impulsem do uruchomienia projektów z dziedziny rozwoju turystyki i bezpieczeństwa imprez masowych.           

W 2009 r. w realizację inicjatyw o charakterze pomocy technicznej włączyły się także polskie instytucje finansowe. Narodowy Bank Polski sfinansował seminaria, warsztaty, wizyty studyjne i staże dla pracowników sektora bankowego z wybranych krajów rozwijających się. Zorganizował też wyjazdy eksperckie mające na celu edukację ekonomiczną pracowników centralnych jednostek bankowych w Tunezji, Serbii, Białorusi, Gruzji, Kirgistanie, Tadżykistanie, Azerbejdżanie i Wietnamie. Koszt wydatków poniesionych w 2009 r. to ponad 350 tys. PLN.
Wizyty studyjne dla przedstawicieli krajów partnerskich zorganizowało Ministerstwo Finansów i podległa mu administracja celna. Uczestnicy z Białorusi zapoznali się z polskim systemem szkoleniowym i celnym, uczestnicy z Kazachstanu mieli okazję poznać programy zwalczania przemytu narkotyków, a tematem wizyty dla gości z Ukrainy były procedury tranzytowe.
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa zrealizowała projekt „Wspieranie rozwoju instytucji rynkowych Republiki Białorusi".
We współpracę techniczną włączyła się również Kancelaria Sejmu, która sfinansowała w 2009 r. koszty uczestnictwa stażystów z Ukrainy i Mongolii w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Realizowany od 2007 r. program stwarza uczestnikom okazję zapoznania się z procedurami sejmowymi i mechanizmami podejmowania decyzji politycznych w Polsce.

 

w górę

Tagi