Polska pomoc

Pomoc rozwojowa w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu

   Warsztaty polsko - niemieckie

    12-13 kwietnia 2010 r.

 

Polityka współpracy na rzecz rozwoju prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju to przedmiot polsko - niemieckich dwudniowych warsztatów organizowanych w dniach 12 -13 kwietnia br. w Ministerstwie Środowiska.
Inicjatywa Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Środowiska stanowi wyraz rosnącego zaangażowania Polski w działania na rzecz zmniejszenia poważnych dysproporcji pomiędzy poziomem i jakością życia obywateli krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się Afryki, Azji oraz Europy Wschodniej oraz podkreśla znaczenie środowiska naturalnego i jego jakości  dla długotrwałego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Warsztaty zorganizowane były we współpracy z Federalnym Ministerstwem Środowiska Naturalnego, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU) Republiki Federalnej Niemiec  i przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ich głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat sposobów ujęcia tematyki ochrony środowiska w procesie kształtowania i realizacji polityki pomocy rozwojowej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Podczas inauguracji warsztatów Minister Środowiska Andrzej Kraszewski powiedział: „Jestem dumny z tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, że sami możemy pomagać innym. Będziemy to robić pamiętając o tym, jak przez lata pomagali nam inni. W porozumieniu ze stroną niemiecką będziemy omawiać tu sprawy ważne dla całego świata, dla polityki klimatycznej i polityki rozwojowej."

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele resortu środowiska, jak również innych instytucji rządowych, podmiotów i organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą na rzecz rozwoju.
Wśród referentów znaleźli się m.in.: Katarzyna Reiter, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Środowiska, Antonia Schabel z Referatu ds. Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Środkowej w BMU, Marek Ziółkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Heiko Warnken, kierownik Referatu ds. Środowiska i Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami w Federalnym Ministerstwie Rozwoju i Współpracy Gospodarczej oraz Rudolf Specht, przedstawiciel Referatu ds. Międzynarodowej Ochrony Przyrody w BMU.
Swoje doświadczenia  z realizacji projektów pomocowych w dziedzinie ochrony środowiska zaprezentowali również przedstawiciele niemieckiej organizacji Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  (Harald Lossack, Dirk Schäfer, Alexander Fröde ) jak również  polskich organizacji pozarządowych (Robert Zduńczyk z Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia; Arkadiusz Nowak ze Stowarzyszenia Ochrony Przyrody BIOS) oraz Piotr Zajączkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Tematyka pierwszego dnia warsztatów obejmowała kwestie relacji pomiędzy polityką pomocy rozwojowej a ochroną środowiska naturalnego, porównanie systemu pomocy rozwojowej w Polsce i Niemczech oraz mechanizmy finansowania działań pomocowych.

Współpraca na rzecz rozwoju powinna dążyć do łączenia rozwoju gospodarczego z poprawą stanu środowiska naturalnego uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe danego regionu. Powszechny jest niestety pogląd, iż ochrona środowiska ogranicza wzrost i rozwój gospodarczy;
w rzeczywistości środowisko naturalne jest podstawą funkcjonowania człowieka i całych społeczeństw oraz warunkuje możliwe strategie rozwoju krajów, podczas gdy degradacja środowiska przyrodniczego podważa perspektywy długoterminowego i stałego rozwoju społecznego oraz gospodarczego, mogąc zniweczyć osiągnięte dotychczas sukcesy w redukcji ubóstwa.

Na podstawie praktycznych doświadczeń z realizacji projektów pomocowych w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej oraz gospodarki wodnej, stanowiących przedmiot dyskusji podczas drugiego dnia warsztatów,  zidentyfikowano następujące  czynniki wpływające na efektywność i skuteczność tych projektów:  wsparcie lokalnych władz i rządu kraju biorcy, świadomy i zdeterminowany lokalny lider, edukujący i angażujący lokalną społeczność, wieloletni system finansowania, monitoring, widoczne przełożenie efektów realizowanych projektów na ekonomiczną i społeczną sytuację lokalnych społeczności. Partnerzy niemieccy zwrócili ponadto uwagę że Polska, ze względu na swoje doświadczenia historyczne, mogłaby stać się cennym donorem pomocy rozwojowej dla krajów byłego Związku Radzieckiego.

Podczas warsztatów odbyła się również prezentacja zdjęć z projektów zrealizowanych w ramach programu Polska pomoc oraz prezentacja nt. „Wpływu zmian klimatu na rozwój„ przygotowana przez organizację Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Wydarzeniem towarzyszącym była  również wystawa fotograficzna „Polska Pomoc dla świata", przygotowana przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

w górę

Tagi