Polska pomoc

Pomoc rozwojowa

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance – ODA). Zgodnie z definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Development Assistance Committee, Organization for Economic Cooperation and Development  - DAC OECD), Oficjalna Pomoc Rozwojowa to darowizny i pożyczki przekazywane przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się. Pożyczki są traktowane jako ODA wtedy, gdy zawierają element darowizny na poziomie 25% wartości całej kwoty. Ponadto warunkiem zaklasyfikowania współpracy rozwojowej jako Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest także to, aby kraj partnerski, na rzecz którego udzielane jest wsparcie, znajdował się na liście ustalanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD - liście biorców pomocy rozwojowej DAC.

Pomoc rozwojowa stanowi bardzo pojemny termin, pod którym kryje się wiele form pomocy (sposobów wpływania na zmiany w państwie, które jest beneficjentem tej pomocy). W specjalistycznym żargonie wyróżnia się około 10 różnych form, a w dyskusji nad kolejną generacją celów rozwojowych (tzw. procesie post-Busan) podejmowane są próby opisywania nowych.

  Różne typy pomocy rozwojowej opisane w litaraturze 

Pomoc międzynarodowa (international aid) – to pomoc udzielana beneficjentom państwa trzeciego, czyli innemu krajowi lub jego mieszkańcom.

Pomoc projektowa (project aid) – to pomoc udzielana na konkretny cel (szkolenie, budowę budynku, zakup wyposażenia).

Pomoc programowa (programme aid) – to pomoc udzielana w ramach konkretnego sektora mająca rozwiązać szerszy problem (np. wsparcie reformy w danym sektorze gospodarki lub jakiegoś elementu reformy w danym sektorze, np. w sektorze edukacji lub zdrowia).

Wsparcie budżetowe (budget support) – to forma wsparcia ogólnej polityki/strategii rozwoju danego kraju  polegająca na przekazaniu środków bezpośrednio do budżetu danego kraju i wydatkowana jego krajowym systemem finansów publicznych.

Budżetowe wsparcie sektorowe (sector budget support/sector wide approach) – to kombinacja pomocy programowej oraz wsparcia budżetowego, w którym pomoc udzielona zostaje na realizację konkretnej reformy w danym sektorze poprzez przekazanie środków do budżetu kraju partnerskiego.

Pomoc żywnościowa (food aid) – wsparcie polegające na przekazaniu artykułów spożywczych krajom, których mieszkańcy mają kłopoty z dostępem do żywności.

Pomoc wiązana (tied aid) – to pomoc, która wykorzystana może być przez państwo beneficjenta pomocy na zakup dóbr lub usług państwa dawcy pomocy.

Pomoc techniczna (technical assistance) programowa lub projektowa pomoc polegająca na wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy (urzędników, lekarzy, inżynierów…) obywateli państwa dawcy przy wsparciu rozwoju państwa partnerskiego. 

Kredyty, pożyczki i umorzenia – (concessional loans) to wsparcie państwa partnerskiego poprzez udzielenie pomocy finansowej na preferencyjnych warunkach spłaty. Może być również elementem pomocy wiązanej, przybierając formę kredytu wiązanego.

Więcej informacji nt. definicji oficjalnej pomocy rozwojowej i dyskusji dotyczącej pomocy rozwojowej znaleźć można na stronie Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/.

Specyfikę polskiego podejścia do zagadnień rozwojowych podkreśla głębokie przekonanie, wyniesione m.in. z okresu polskiej transformacji społeczno-gospodarczej, świadczące o tym, że niemożliwy jest rozwój i budowa zamożnego społeczeństwa bez demokratyzacji życia publicznego. Dlatego też polska pomoc rozwojowa skupia się przede wszystkim na dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz transformacji systemowej.

W zależności od sposobu realizacji pomocy możemy wyróżnić pomoc dwustronną oraz wielostronną. Pomoc dwustronna jest kierowana bezpośrednio do instytucji, organizacji i osób w kraju partnerskim. Pomoc wielostronna jest udzielana za pośrednictwem instytucji międzynarodowych.

Polska pomoc rozwojowa - grafika

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi elementami programu polskiej współpracy rozwojowej „polska pomoc” opisanymi w definicji współpracy rozwojowej wprowadzonej ustawą z 16 września 2011 roku: pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

w górę

Tagi