Polska pomoc

Pomoc humanitarna w odpowiedzi na kryzys w Libii

W reakcji na oficjalny apel ogłoszony przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w dniu 2 marca 2011 r. w Genewie, Polska dokona wpłaty w wysokości 100 tys. USD na działania tej agendy ONZ w odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany sytuacją polityczną w Libii.

Wskutek ostatnich wydarzeń w Libii dziesiątki tysięcy ludzi zmuszone były do opuszczenia kraju. Masowy exodus ludności cywilnej z Libii doprowadził do sytuacji kryzysowych na terenach przygranicznych, w szczególności na granicy tunezyjsko-libijskiej. Ocenia się, że od 21 lutego 2011 r. granicę tunezyjsko-libijską przekroczyło 96 tys. osób, głównie Egipcjan. Potrzeby ludności napływającej do krajów sąsiadujących z Libią, a także sygnały o pogarszającej się sytuacji humanitarnej na terenie Libiii, wymagają natychmiastowej reakcji społeczności międzynarodowej.

UNHCR - jako jedna z agend ONZ odpowiedzialna za ochronę uchodźców - udziela wsparcia osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym w regionie Afryki Północnej, koncentrując swe obecne działania na granicy tunezyjsko-libijskiej. Pomocy udzielają również inne podmioty, np. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Światowy Programy Żywnościowy oraz lokalne i zagraniczne organizacje pozarządowe.

Polska jest jednym z państw, które zaangażowały się w pomoc dla poszkodowanych w wyniku wydarzeń w Libii. Wsparcia dla organizacji humanitarnych aktywnych w regionie udzieliły również takie kraje Unii Europejskiej jak Niemcy, Francja, Holandia i Estonia.

w górę

Tagi