Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla osób przesiedlonych na Ukrainie

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE UDZIELENIA  POMOCY HUMANITARNEJ W PRZYGOTOWANIU OSÓB WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONYCH NA UKRAINIE DO ZIMY

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o współpracy rozwojowej minister właściwy do spraw zagranicznych może w przypadkach udzielania pomocy humanitarnej zlecić realizację zadania z zakresu współpracy rozwojowej z pominięciem otwartego konkursu ofert .

Celem zadania jest realizacja projektów polskiej pomocy humanitarnej w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie do zimy.

Miejscem świadczenia pomocy jest Ukraina, z wyłączeniem działań bezpośrednich polskich podmiotów na obszarze obwodu Ługańskiego i Donieckiego.

Wnioski mogą być składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać:

1.1.1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

1.1.1.1  stowarzyszenia,

1.1.1.2  fundacje,

1.1.1.3 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

1.1.1.4 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

1.1.1.5 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

1.1.1.6 spółdzielnie socjalne,

1.1.1.7 niepubliczne szkoły wyższe,

Wymaganiem koniecznym jest złożenie wniosku projektowego wraz z dwoma załącznikami (Załącznikiem nr 2 oraz Załącznikiem nr 3) do dnia 1 października br. do godziny 15:00.

Wzór wniosku Załącznik nr 1

Wzór harmonogramu Załącznik nr 2

Wzór formularza budżetu Załącznik nr 3


Nie ma obowiązku składania dodatkowych załączników.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności kosztów projektu są określone w Istotnych Postanowieniach Umowy Dotacji stanowiących Załącznik nr 4

Na etapie przygotowywania wniosku projektowego Wnioskodawca jest zobowiązany do notyfikowania planowanych działań z Ministerstwem Ukrainy ds. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Kierownictwem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz do kontaktu z biurem UN OCHA w Kijowie w celu koordynacji działań pomocowych, określenia potrzeb i trybu udzielania wsparcia.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wnoszenia wkładu własnego, przy czym koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 15% jego wartości.

Wnioski projektowe muszą być złożone w języku polskim, w dwóch egzemplarzach.

Działania projektowe muszą zostać zakończone do 31 grudnia 2014 r.

Termin wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację projektu w roku 2014 może rozpocząć się najwcześniej od daty ogłoszenia wyników naboru wniosków projektowych na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania, na które podmiot otrzymał dofinansowanie, wnioskodawca ma obowiązek złożenia sprawozdania końcowego.

OCENA WNIOSKÓW:

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

ADEKWATNOŚĆ

Humanitarny  charakter projektu[1]

0 – 5 pkt

Uzasadnienie realizacji projektu realnymi potrzebami beneficjentów, w oparciu o analizę sytuacji w regionie.

Określenie  możliwych do osiągnięcia rezultatów projektu, a także odpowiedni dobór wskaźników jakościowych i ilościowych.

EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

Możliwość osiągnięcia założonych rezultatów poprzez realizację proponowanych działań i metod projektowych.

0 – 5 pkt

Spójność budżetu, stosunek kosztów do planowanych celów bezpośrednich, uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztowych i ich wysokości.

Kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w projekt.

Koordynacja działań z innymi podmiotami w regionie  realizacji projektu (Ministerstwo Ukrainy ds. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Kierownictwo Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, ONZ, Org. Czerwonokrzyskie)

Analiza ryzyka i zagrożeń dla realizacji projektu (z uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu wnioskodawcy), w tym zaplanowanie rozwiązań lub wariantów działania na wypadek ich wystąpienia.

Wnioski projektowe będą oceniane przez zespół oceniający na podstawie ww. kryteriów. Przy ocenie merytorycznej zespół oceniający przyznaje wnioskowi ocenę punktową w skali od 0 do 5 w dwóch kryteriach, tj. adekwatność oraz efektywność i skuteczność. Przyznane punkty są mnożone razy 4 w kryterium adekwatności i razy 5 w kryterium efektywności i skuteczności. Wniosek może uzyskać od zespołu łącznie 45 punktów.

Zespół zastrzega sobie prawo do nierekomendowania do dofinansowania wniosków projektowych, które w jego  ocenie nie mają charakteru humanitarnego  w myśl art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy o współpracy rozwojowej.

ŚRODKI FINANSOWE:

Projekty w zakresie pomocy humanitarnej w przygotowaniu osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie do zimy.

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 250 000 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi po ostatecznej decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków finansowych z rezerwy celowej. W przypadku nieotrzymania pozytywnej decyzji o uruchomieniu środków na ten cel, MSZ zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

KONTAKT:

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo:

olga.piaskowska@msz.gov.pl; tel. 0 22 523 90 38

Przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Pomoc dla Ukrainy 2014

 


[1] Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy o współpracy rozwojowej pomoc humanitarna polega w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka. Polska jako sygnatariusz Europejskiego Konsensusu ws. Pomocy Humanitarnej zobowiązała się do przestrzegania zasad u wzorców postępowania w pomocy humanitarnej.

w górę

Tagi