Polska pomoc

Pomagamy uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie

Od 2014 r., kiedy wybuchł konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, MSZ wspiera osoby wewnętrznie przesiedlone z Donbasu oraz najuboższą ludność ich przyjmującą. Obecnie realizowane działania mają na celu zapewnienie podstawowej opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej. Ze środków polskiej pomocy zapewniane jest również wsparcie w rozwijaniu przedsiębiorczości i znalezieniu zatrudnienia w nowym miejscu zamieszkania.

 

Pomoc medyczno-socjalna

W ramach pomocy humanitarnej finansowana jest działalność gabinetów  medyczno - socjalnych w obwodach charkowskim, zaporoskim i donieckim koordynowana przez Caritas Polska. Poza codzienną, stacjonarną pracą personel każdego gabinetu raz w tygodniu wyjeżdża w teren, by pomagać osobom, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do lekarza. Gabinety oferują darmowe usługi medyczne, zabiegi, w tym badania USG, kardiogram, pomiar ciśnienia oraz cukru  oraz leki i artykuły higieniczne. Miesięcznie w gabinetach przyjmowanych jest kilka tysięcy przesiedleńców oraz najuboższych mieszkańców lokalnych. Pierwszeństwo w skorzystaniu z usług gabinetów mają osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle chorzy, rodziny wielodzietne oraz samotne matki. Szczególnie doceniana przez pacjentów jest wysoka jakość usług, kompetentny, serdeczny personel, który poświęca każdemu pacjentowi tyle czasu, ile potrzebuje.

Pomoc psychologiczna

Nie mniej istotna jest pomoc społeczno – psychologiczna oraz działania służące integracji ze społecznością lokalną. We współpracy z Caritas Polska w 7 miastach Ukrainy utworzono centra wsparcia rodziny. Zgłaszają się tam osoby, które w wyniku wojny zmuszone były opuścić swój dom, straciły pracę, nierzadko zmagają się z traumą po stracie bliskich. Centra oferują im kompleksową pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej. Przydzielony każdej rodzinie asystent pomaga dotrzeć do odpowiednich służb socjalnych, gdy jest taka potrzeba kieruje na terapię psychologiczną lub warsztaty. Centra stały się także miejscem integracji przesiedleńców z miejscową wspólnotą. Regularnie organizowane są kółka zainteresowań oraz imprezy plenerowe, które sprzyjają obalaniu wzajemnych stereotypów i integracji ukraińskiego społeczeństwa.

Szczególnym miejscem na mapie Charkowa jest Centrum wsparcia psychologicznego i integracji  dla przesiedleńców „ARTE”. Dzięki finansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacja HumanDoc stworzyła przyjazną i otwartą przestrzeń, w której osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć na profesjonalną pomoc.  Psychologowie udzielają darmowych porad i konsultacji, prowadząc terapie grupowe i indywidualne w oparciu o techniki arteterapii, które nie były dotąd powszechnie stosowane w Ukrainie. W codziennej pracy jako narzędzie w terapii wykorzystywana jest sztuka, film, fotografia, muzyka. Psychologowie i wolontariusze Centrum regularnie odwiedzają tymczasowe osiedla dla przesiedleńców, domy dziecka oraz szpitalne oddziały pediatryczne. Ważną częścią działalności centrum jest także pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie czy mającym problemy z socjalizacją szkolną.

Zapewnianiu lepszego dostępu do opieki psychologicznej służą również szkolenia i staże dla ukraińskich psychologów i psychiatrów ze wschodniej Ukrainy organizowane przez Wojskowy Instytut Medyczny. Szkolenia obejmują diagnostykę i podstawy terapii zaburzeń związanych z traumą wojenną. Wiedza ta jest niezbędna w codziennej pracy ukraińskich lekarzy, którzy na co dzień niosą pomoc osobom przesiedlonym borykającym się z różnymi problemami psychologicznymi.  A trauma może ukrywać się pod różnymi maskami.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Ze środków polskiej pomocy prowadzone są również działania pozwalające osobom, które ucierpiały w wyniku konfliktu, znaleźć źródło utrzymania i samodzielnie funkcjonować. We współpracy z Biurem NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP) kontynuowany jest projekt, którego celem jest wsparcie osób przesiedlonych i członków lokalnej społeczności z obwodów donieckiego i ługańskiego w rozpoczęciu lub reaktywacji działalności biznesowej. Głównym elementem realizowanej inicjatywy jest konkurs grantowy, w ramach którego wsparcie uzyskało ponad 130 mikro i małych przedsiębiorców, które stworzyły około 450 nowych miejsc pracy. Beneficjenci, oprócz wsparcia finansowego, korzystają również z doradztwa prawno-księgowego oraz pomocy w prowadzeniu działań marketingowych. Dodatkowo realizowane są działania mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem. W tym celu stworzono kampanię medialną Big Stories about Small Businesses, w ramach której wyprodukowano materiały filmowe inspirujące przesiedleńców i ludność ich przyjmującą do prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Z kolei w obwodzie Dniepropietrowskim Fundacja ADRA dzięki dofinansowaniu MSZ realizuje projekt, który pozwala osobom przesiedlonym wewnętrznie zdobyć nowe kompetencje zawodowe pożądane na lokalnym rynku pracy. Biorą oni udział w kursach zawodowych, które zostały wybrane na podstawie dostępności ofert pracy w regionie. Mają także możliwość współpracy ze specjalistą HR, który pomaga im w poszukiwaniu zatrudnienia. Wiele z osób uczestniczących w projekcie zmaga się z wypaleniem emocjonalnym związanym z przeżytym stresem, brakiem wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego w ramach projektu przewidziane są także konsultacje psychologiczne.

W 2017 r. ze środków polskiej pomocy zrealizowano 12 projektów pomocy rozwojowej i humanitarnej na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych oraz najuboższej ludności przyjmującej na łączną kwotę 9 364 338 PLN. 

 

Zobacz filmy – UNDP Big Stories about Small Businesses:

 

 

w górę

Tagi

Ukraina (6)
uchodźcy (1)