Polska pomoc

Polsko-gruzińskie rozmowy na temat współpracy rozwojowej

– Gruzja jest jednym z priorytetowych beneficjentów polskiej pomocy rozwojowej od 2004 r. – podkreśliła wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka podczas rozmów prowadzonych z przedstawicielami gruzińskich władz.

 – W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 300 projektów w takich dziedzinach jak dobre rządzenie, rozwój regionalny, kapitał ludzki czy zarządzanie kryzysowe. Nadszedł czas, aby na tak zbudowanym solidnym fundamencie rozwinąć kolejny, nowoczesny wymiar współpracy rozwojowej z Gruzją – mówiła wiceszefowa MSZ.

 Wiceminister Joanna Wronecka została przyjęta przez wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Micheila Dżanelidze, wicepremiera i ministra edukacji i nauki Aleksandrea Jejelawę, ministra pracy, zdrowia i spraw społecznych Dawida Sergeenko oraz ministra rozwoju regionalnego i infrastruktury Zuraba Alawidze. Wiceszefowa polskiego MSZ spotkała się ponadto z wiceministrami spraw wewnętrznych. Podstawowym celem rozmów był przegląd dotychczasowej współpracy oraz omówienie kierunków dalszej działalności. W trakcie spotkań podsekretarz stanu w MSZ podkreśliła, że Gruzja jest kluczowym partnerem Polski w regionie Kaukazu Południowego, także w wymiarze współpracy rozwojowej. Z uznaniem odniosła się do determinacji władz gruzińskich w procesie integracji ze strukturami UE, pomimo wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. – Polska popiera euro-atlantyckie aspiracje Gruzji i pragnie wspierać Tbilisi w realizacji celu, jakim jest silna i dostatnia Gruzja.

 Współpraca rozwojowa stanowi w tym względzie istotną wartość dodaną – podkreśliła w rozmowie z gruzińskim szefem dyplomacji Micheilem Dżanelidze wiceminister Wronecka. Wiceszefowa polskiej dyplomacji zaznaczyła również, że MSZ jest gotowe nadal wspierać wysiłki społeczeństwa gruzińskiego w takich obszarach jak wdrażanie umów stowarzyszeniowych, zarządzanie kryzysowe, reforma systemu edukacji przedszkolnej, wdrażanie polityki rozwoju regionalnego czy budowania systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem. Wskazała również na konieczność nowego podejścia do projektów rozwojowych, szczególnie, jeśli chodzi o wzmacnianie roli kobiet w społeczeństwie i tworzenie warunków dla trwałej aktywizacji zawodowej osób w potrzebie.

 Polsko-gruziński dialog na temat współpracy rozwojowej w dniach 9-10 października 2017 r. to okazja do odwiedzenia miejsc realizacji projektów rozwojowych finansowanych w ramach Polskiej Pomocy. Wiceminister spotkała się z pracownikami i podopiecznymi centrum kryzysowego dla ofiar przemocy domowej oraz centrum dla osób niepełnosprawnych prowadzonego przez oo. Kamilianów. Polska, uznając wagę wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, od lat realizuje pilotażowe inicjatywy w Gruzji na ich rzecz. Wiceminister Joanna Wronecka udała się również do Gori, gdzie trwają prace nad rewitalizacją skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

w górę

Tagi