Polska pomoc

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Do 8 września 2014 r. można składać do Fundacji Solidarności Międzynarodowej wnioski wstępne (listy intencyjne) o granty na realizację polsko-ukraińskich projektów dot. demokracji lokalnej i niezależnych mediów w ramach Konkursu Grantowego "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji" adresowanego do mieszkańców Ukrainy.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości:

  • 150-300 tys. zł w przypadku projektów rocznych (okres realizacji ~listopad 2014 r. - 30 listopad 2015 r.),
  • 500-850 tys. zł, w przypadku projektów modułowych, (okres realizacji ~listopad 2014 r. - 30 listopad 2016 r.).

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

  • działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
  • posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2009-2014 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
  • posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2011-2014,
  • publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Wnioski składane są dwuetapowo. W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne (listy intencyjne). W drugim etapie składane są wnioski pełne.

Terminy składania wniosków:

  • Wnioski wstępne (listy intencyjne): do 8 września 2014 r. do godz.13:00
  • Wnioski pełne: 30 dni od dnia ogłoszenia wyników oceny wniosków wstępnych na stronie internetowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Szczegółowe informacje o konkursie

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD)

w górę

Tagi