Polska pomoc

 

Położna w Afryce - Kithatu

Misja Kithatu mieści się w Meru w Prowincji Wschodniej, w górzystym terenie, około 200 km od Nairobi. Jest to rejon rolniczy, ludność zamieszkująca te tereny, będąca po opieką misji, jest biedna i niewykształcona. Placówka misyjna Kithatu obejmuje swą działalnością tereny składające się w większości z małych gospodarstw. Na   terenie misji znajduje się ośrodek zdrowia, porodówka, przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła krawiecka stworzona specjalnie dla młodzieży ze słabszymi wynikami w nauce. Misja prowadzi również akcje dożywiania dzieci do lat 4 (pomocą objęte jest około 50 dzieci). Dziennie do ośrodka zgłasza się ok. 40 osób. Główne schorzenia, z jakimi zgłaszają się pacjenci to malaria, ameboza, tyfus, HIV/AIDS oraz urazy. W ośrodku  prowadzi się również akcje szczepień i badań dla kobiet w ciąży. W ośrodku zdrowia pracuje pielęgniarka s. Dariana, która nie jest jednak w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów dlatego też zwróciła się do Fundacji z prośbą o pomoc medyczną. Uzupełnieniem działań medycznych są akcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i personelu medycznego o charakterze prozdrowotnym.

Położna w Afryce - Kithatu

Działania zaplanowane w projekcie były odpowiedzią na zapotrzebowanie ośrodka i miały na celu pomoc tamtejszej ludności, poprawę ich jakości życia, dostępu do opieki zdrowotnej, zwiększenie świadomości prozdrowotnej. Wolontariuszka przebywała w ośrodku Kithatu przez okres 3 miesięcy. W tym czasie zrealizowała następujące zadania:

 1. Praca pielęgniarska w ośrodku zdrowia, świadczenie doraźnej pomocy lekarskiej (zmiana opatrunków, podawanie leków, podstawowe badanie pacjentów).
 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Wolontariuszka będzie uzupełniać karty pacjentów. Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pomoże w pracy kolejnym wolontariuszom, którzy przyjadą na misje.
 3. Szczepienia dzieci i akcja odrobaczania przeprowadzona wśród uczniów szkoły i przedszkola na terenie misji.
 4. Opieka nad kobietami w ciąży, przeprowadzanie odpowiednich badań.
 5. Zorganizowanie wizyt domowych dla kobiet w ciąży.
 6. Odbieranie porodów, opieka nad matką i dzieckiem.
 7. Przeprowadzenie lekcji na temat higieny i dbania o zdrowie oraz na temat dojrzewania i rozwoju płciowego.
 8. Zorganizowanie szkoły rodzenia dla kobiet w ciąży.

Położna w Afryce - Kithatu

W okresie od 18.07.do 31.12.2015 r. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio we współpracy z Misją w Kithatu, znajdującą się w regionie Meru, zrealizowała projekt mający na celu polepszenie standardów opieki medycznej oraz zwiększenie dostępu do powszechnej służby zdrowia. Wolontariuszka przebywała w Kenii od 22 września do 23 grudnia 2015 roku. Projekt bezpośrednio objął 1 500 pacjentów w wieku od 0 do 70 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju:

MCR 4:   Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do lat 5.

MCR 5:   Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności matek.

MCR 6:   Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

 1. Pracę w ośrodku zdrowia w Kithatu oraz na porodówce. Wolontariuszka pracowała w przychodni przez 7 dni w tygodniu w tym czasie przyjęła około 1500 pacjentów, każdy pacjent posiada swoja kartę medyczną, gdzie zapisano informację o jego leczeniu. Wolontariuszka wykonywała podstawowe badanie medyczne, zmieniała opatrunki, wykonywała drobne zabiegi chirurgiczne, związane głównie z trudno gojącymi się ranami. Wolontariuszka badała również kobiety w ciąży zgłaszające się do przychodni na badania oraz pracowała na oddziale położniczym w ośrodku. W trakcie swojego pobytu przyjęła 4 porody. Zajmowała   się również kobietami, które trafiały do ośrodka w związku z problemami ciążowymi, wówczas wykonywała podstawową diagnostykę (pomiar tętna płodu, badanie palpacyjne). W razie konieczności pacjentki kierowane były do najbliższego szpitala. Wolontariuszka przebadała 80 kobiet w ciąży.
 2. Akcje szczepień profilaktycznych, wolontariuszka w trakcie projektu zaszczepiła 800 dzieci.
 3. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Ze środków projektu dla ośrodka zakupiony został analizator krwi.
 4. Akcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i personelu. Wolontariuszka przeprowadziła 8 lekcji edukacyjnych. Młodzież szkolna została wyedukowana na   temat chorób przenoszonych drogą płciową. Z przeprowadzonej po zajęciach ewaluacji wynika, iż wielu z nich nie posiadało podstawowej wiedzy o chorobach płciowych. Maluchy zrozumiały jak ważne jest posiadanie czystych rąk w ciągu dnia. Z kolei 60 uczniów zostało przeszkolonych na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej.