Polska pomoc

 

Polepszenie warunków bytowych kobiet poprzez realizację małych projektów rolnych w wiejskich wspólnotach w Dystrykcie Jenin

W efekcie kryzysu politycznego poziom ubóstwa w Palestynie podwoił się, a bezrobocie dotyka już jednej trzeciej mieszkańców. Problem dotyczy również kobiet, które ze względu na sytuację zostały zmuszone do przejęcia odpowiedzialności utrzymywania rodziny. Jednocześnie stanowią one grupę o ograniczonych możliwościach i dostępie do pomocy socjalnej.

Kobiety nie są przygotowane do podjęcia takiej roli, wymagają szkolenia i dostępu do infrastruktury społecznej. Poprzedni projekt dofinansowany przez Polską pomoc w rejonie Jenin z 2014 okazał się sukcesem. Obecny projekt skupia się na kolejnych wioskach z tego rejonu: Kufur Kud, Burqen i Jalameh. Ogólna liczba mieszkańców wynosi 16 000 osób, poziom bezrobocia wynosi 30%, z czego 70% stanowią kobiety.

Polepszenie warunków bytowych kobiet poprzez realizację małych projektów rolnych w wiejskich wspólnotach w Dystrykcie Jenin

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 we współpracy Biura Przedstawicielstwa RP w Ramallah z partnerem lokalnym, organizacją pozarządową Juhoud for Community and Rural Development. Jego celem jest polepszenie warunków życia i możliwości dla kobiet z trzech wiosek w rejonie Jenin w Palestynie: Kufur Kud, Gurqen i Jalamah. Projekt jest odpowiedzią na obecne potrzeby kobiet, jednocześnie przyczynia się do ich długoterminowego rozwoju.

Pierwszy etap projektu zakłada selekcję konkretnych beneficjentów biorących udział w projekcie. Następnie przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia dotyczące tematów istotnych dla regionu, np. technik uprawy roli. 18 wybranych gospodarstw otrzyma zwierzęta hodowlane oraz odpowiednie narzędzia. Założone zostaną ogrodzenia oraz systemy nawadniające. Po zakończonych działaniach przewidziane są również dodatkowe konsultacje dla beneficjentów.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 18 gospodarstw prowadzonych przez kobiety. 54 rolników będzie miało możliwość skorzystania ze szkoleń i warsztatów. Dodatkowo czasowe zatrudnienie przy pomocy rozwoju gospodarstw znajdzie 10 mężczyzn.

Polepszenie warunków bytowych kobiet poprzez realizację małych projektów rolnych w wiejskich wspólnotach w Dystrykcie Jenin

Projekt został zrealizowany od 3 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku. Jego celem była poprawa warunków bytowych 18 rodzin prowadzonych przez kobiety, posiadających trudną sytuację materialną. 7 gospodarstw otrzymało pomoc w przygotowaniu działek rolnych do uprawy (przygotowanie ziemi, budowa ogrodzenia i szklarni, instalacja systemu nawadniania). 11 pozostałych rodzin otrzymało zwierzęta domowe (owce, kozy, kury, ule z pszczołami). Beneficjenci musieli włożyć wkład własny do realizacji projektu, np. otrzymując kury musieli zbudować własny kurnik. 54 rolników w trzech wybranych wioskach odbyło szkolenia na temat praktyk hodowli zwierząt i uprawy roślin. Łącznie rolnicy otrzymali ponad 72 godziny szkoleń. 10 mężczyzn zyskało krótkoterminowe zatrudnienie i dodatkowy dochód przy przygotowaniu ogródków rolnych do uprawy.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 120 000 PLN (28 600 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 160 000 PLN (38 300 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.