Polska pomoc

Podsumowanie realizacji projektów w ramach małych grantów w Serbii w 2017 roku

Serbia wciąż zmaga się z dziedzictwem wojen lat 90. XX wieku: ubóstwem, wysokim bezrobociem, niedofinansowaniem sektora opieki zdrowotnej i społecznej. Często opieką nad najuboższymi i najbardziej potrzebującymi zajmują się organizacje pozarządowe, finansowane głównie przez zagranicznych donatorów. Ambasada RP w Belgradzie uwzględnia powyższą sytuację przy realizacji projektów rozwojowych, współpracując zarówno z jednostkami budżetowymi (szkoły, szpitale, przychodnie lekarskie, gminy), jak i organizacjami pozarządowymi (Caritas, Czerwony Krzyż).

W 2017 roku we współpracy z instytucjami partnerskimi Ambasada RP w Belgradzie zrealizowała siedem projektów za kwotę ok. 25 tys. EUR. W sumie, w latach 2007-2017, zrealizowano dotychczas 40 projektów za łączną kwotę ok. 485 tys. euro.

Ambasada wspiera projekty, których celem jest poprawa warunków życia i zdrowia grup marginalizowanych, ich integracja ze społeczeństwem oraz wzmacnianie ich poczucia godności. Przykładem takich działań jest projekt realizowany w okolicach miasta Valjevo w zachodniej Serbii, gdzie w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Caritas w terapii zajęciowej uczestniczy dziś kilkanaście osób z zaburzeniami psychicznymi, którym groziło wcześniej wykluczenie społeczne. Podczas prac w gospodarstwie, pod czujnym okiem psychologa, osoby te zdobywają nowe umiejętności, budują poczucie własnej wartości i integrują się z innymi pracownikami gospodarstwa. Ponadto, uczestniczący terapii, w większości osoby bezrobotne i ubogie, otrzymują bezpłatnie wyprodukowane w gospodarstwie produkty spożywcze, dzięki czemu projekt pozytywnie wpływa także na członków ich rodzin. Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży zwierząt i produktów rolnych Caritas jest dziś w stanie zapewnić kontynuację projektu oraz finansowanie innych projektów pomocowych.

Polska pomoc świadczona w Serbii jest zauważana i doceniana. Wszystkie wizyty monitoringowe realizowane przez pracowników Ambasady mają bogatą oprawę medialną i odbywają się przy udziale władz centralnych lub lokalnych. Dla przykładu, w monitoringu Ośrodka Geriatrycznego w Zrenjaninie, na rzecz którego zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów, ambasadorowi Tomaszowi Niegodziszowi towarzyszył serbski minister pracy, zatrudnienia, weteranów i polityki społecznej Zoran Đorđević. Ponadto, sześć wizyt monitoringowych odbyła w Serbii w 2017 r. zastępca Dyrektora DWR Joanna Stachyra.

w górę

Tagi