Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 29 marca 2010 r. poprzez zamieszczenie projektu założeń Ustawy o współpracy rozwojowej i o utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej oraz o zmianie innych ustaw na prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stronie internetowej programu Polska Pomoc http://www.polskapomoc.gov.pl/.

Przeprowadzono  również konsultacje w postaci:

 • spotkań z wybranymi organizacjami pozarządowymi, na których omówiono tematykę wolontariatu oraz relacje organizacji z administracją publiczną w świetle projektu założeń ustawy;
 • otwartego spotkania publicznego (23 kwietnia 2010 r.), na którym przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych zgłosili uwagi oraz komentarze w formie ustnej.

W reakcji na zaproszenie do składania uwag i komentarzy otrzymaliśmy wiele pism i maili m.in. od Grupy Zagranica, zrzeszającej 49 organizacji. Odrębnie swoje opinie nadesłały także: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia oraz Global Development Research Group.

W proponowanym projekcie założeń sektor pozarządowy szczególnie pozytywnie ocenił   zapisy:

 • umożliwiające finansowanie wieloletnie, co pozwoliłoby na przygotowanie i realizację przedsięwzięć, które mają horyzont działań dłuższy niż jeden rok, zwłaszcza tych
  o większej skali jednostkowej;
 • przewidujące udzielanie wsparcia przez projektowaną Polską Agencję Współpracy Rozwojowej  przedsięwzięć realizowanych przez polskie niepubliczne podmioty, korzystające z instrumentów finansowych Unii Europejskiej i innych dawców.

Zgłoszone uwagi oraz propozycje modyfikacji zapisów projektu założeń ustawy można ująć skrótowo w następujących  kilku punktach:

Uwagi dotyczące koordynacyjnej funkcji ministra właściwego ds. zagranicznych i jego zadań:

 • niezbędne jest prowadzenie ewaluacji efektywności  pomocy rozwojowej;
 • należy wzmocnić koordynacyjną rolę Ministra Spraw Zagranicznych, a zwłaszcza jego „moc decyzyjną" w odniesieniu do form pomocy rozwojowej udzielanej przez inne instytucje administracji publicznej;
 • należy rozważyć utworzenie dwupoziomowego systemu koordynacyjnego uwzględniającego poziom zewnętrzny (środowiska pozarządowe) oraz poziom wewnętrzny (uzgadnianie z resortami ich działań, w miejsce proponowanego
  w projekcie „opiniowania").

 Uwagi dotyczące funkcjonowania Rady Programowej Współpracy Rozwojowej:

 • środowisko organizacji pozarządowych powinno mieć silną reprezentację
  w projektowanej Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej, dzięki czemu działalność Rady będzie wzbogacona twórczym wkładem, opartym na doświadczeniu zgromadzonym w zakresie współpracy rozwojowej.

 Uwagi dotyczące przygotowywania strategii i programów pomocy rozwojowej:

 • należy ściślej konsultować programy i projekty pomocowe ze stroną biorcy, tzn. ze stosownymi instytucjami oraz administracją publiczną w kraju beneficjenta, co powinno wzmocnić poczucie własności (ownership) programów pomocy po stronie jej beneficjentów;
 • trzeba bardziej precyzyjnie ująć zapisy dotyczące szerszych wewnętrznych konsultacji społecznych w programowaniu pomocy rozwojowej.

 Uwagi dotyczące zakresu podmiotowego:

 • należy rozszerzyć katalog podmiotów uczestniczących w realizacji współpracy rozwojowej o organizacje pozarządowe nienastawione na zysk pochodzące z krajów-biorców oraz o przedsiębiorców zagranicznych;
 • oczekiwane jest większe zaangażowanie MSZ i Agencji na rzecz capacity building, czyli budowy zdolności i kompetencji organizacji pozarządowych, tak aby mogły skuteczniej uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć finansowanych z polskiej - i nie tylko - pomocy rozwojowej.

 Uwagi dotyczące zastosowanych definicji i pojęć:

 • należy nadać większą precyzję użytym pojęciom, a także celom i zasadom współpracy rozwojowej, w szczególności poprzez uwzględnienie wartości i standardów, których źródłem są Traktat Lizboński, Deklaracja Paryska czy też Konsensus Europejski.

Uwagi dotyczące form realizacji zadań Agencji:

 • zaproponowano szereg zmian dotyczących form realizowania zadań Agencji, jak np. rezygnacja z inicjowania, opracowywania oraz wdrażania własnych projektów przez Agencję czy też zapewnienie współfinansowania projektów realizowanych przez podmioty sektora niepublicznego z instrumentów finansowych UE i ONZ.

Uwagi dotyczące wolontariatu:

 • zwrócono uwagę na fakt, iż znowelizowana niedawno ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera zapisy regulujące kwestię wolontariatu w sposób satysfakcjonujący z punktu widzenia ustawy o współpracy rozwojowej i w związku z tym nie ma powodu do podjęcia starań o kolejną nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze projektowanej ustawy o współpracy rozwojowej.

 

Zgłoszone postulaty zostały w znacznej mierze uwzględnione w projekcie założeń przyczyniając się do podwyższenia jego wartości merytorycznej.

W najbliższym czasie projekt założeń projektu Ustawy o współpracy rozwojowej i o utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej oraz o zmianie innych ustaw zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych.

 

w górę

Tagi