Polska pomoc

 

Podnoszenie jakości życia poprzez kompleksowy i przyjazny środowisku rozwój przedsiębiorczości w Południowej Kenii

Południowa Kenia to obszar leżący w strefie klimatu równikowego monsunowego, wilgotnego na wybrzeżu, lecz suchego w głębi lądu, gdzie głównym źródłem utrzymania jest niewykwalifikowana praca dorywcza i drobne rolnictwo. Południowokenijski interior, w obrębie którego położone są hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, charakteryzuje się sezonowością opadów oraz dużą podatnością na zmiany klimatu, które negatywnie wpływają na stabilność sektora rolniczego. Lokalna społeczność nieustannie boryka się z problemami ubóstwa strukturalnego, braku dostępu do czystej wody i zachwianego bezpieczeństwa żywnościowego. W czasie suszy 58% ludności wyprzedaje swój dobytek, w tym wyposażenie domostw, by zakupić produkty spożywcze, 55% zmniejsza porcje lub opuszcza posiłki, by zapewnić wyżywienie całej rodzinie.

Niekorzystny klimat nie sprzyja również zachowaniu zdrowych i higienicznych warunków w placówkach edukacyjnych. Szkoły nieposiadające systemu przechowywania wody rezygnują z czyszczenia klas, a ich uczniowie nie mają możliwości umycia rąk po skorzystaniu z toalety.

Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku całych wsi niedysponujących własnymi źródłami czystej wody, zmuszonych pozyskiwać ją z odległych ujęć lub innych osad. Sytuacja ta nie tylko zagraża bezpieczeństwu sanitarnemu ich mieszkańców, lecz także stoi na przeszkodzie rozwojowi rolnictwa.

W skrajnie trudnych warunkach niezwykle ważne jest działanie w duchu współpracy i przedsiębiorczości. Najzaradniejsi z drobnych farmerów zrzeszają się w kooperatywach rolniczych (self-help groups, SHG), rejestrowanych przez władze lokalne. Spółdzielnie te odpowiedzialne są za prowadzenie miejscowych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej i produkcji rolnej, a ich członkowie w oczach innych mieszkańców wsi stanowią wzór do naśladowania.  

Skuteczne wsparcie lokalnej społeczności wymaga podjęcia wielopłaszczyznowych działań, obejmujących zarówno zapewnienie miejscowej ludności dostępu do czystej wody i edukacji w zakresie higieny, jak i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, promocję przedsiębiorczości i zwiększenie produkcji rolnej.

Podnoszenie jakości życia poprzez kompleksowy i przyjazny środowisku rozwój przedsiębiorczości w Południowej Kenii

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków do zintegrowanego rozwoju społeczności rolniczej w południowej Kenii, poprzez poprawę gospodarki wodnej oraz dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, usprawnienie rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz wzrost zatrudnienia i podniesienie efektywności produkcji w sektorze rolnym.

Działania realizowane w 2018 r. obejmują wyposażenie dwóch placówek edukacyjnych w hrabstwie Makueni – szkoły średniej Song’eni oraz szkoły podstawowej Miau – w systemy zbierania wody deszczowej oraz zbiorniki wodne. Zadaszone murowane rezerwuary wyposażone zostaną w krany, co pozwoli na przechowywanie wody przez cały rok bez ryzyka zanieczyszczenia jej przy otwieraniu zbiornika. W szkołach zostaną też przeprowadzone szkolenia z zakresu utrzymania higieny, w których wezmą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Równolegle prowadzone będą działania na rzecz populacji wsi reprezentowanych przez trzy kooperatywy rolnicze: Kasunguni Frontline Farmers SHG, Mathemu Horticulture Group SHG oraz Mukuni Women Group SHG. Wybudowane zostaną trzy tamy piaskowe – niskie konstrukcje na dopływach rzek sezonowych, które nie zatamują głównego nurtu, lecz zakumulują piach osadowy, zatrzymujący ogromne ilości wody i prowadzący do lokalnego podniesienia wód gruntowych. Wyposażenie każdej zapory w płytką studnię umożliwi pozyskiwanie przefiltrowanej przez piach wody nawet wiele miesięcy po zakończeniu pory deszczowej. Członkowie kooperatyw również zostaną objęci szkoleniem z zakresu utrzymania higieny.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu przeprowadzone zostanie mapowanie ryzyka naturalnego występującego na obszarze działania każdej z trzech SHG. Aktywności związane z ochroną gleby obejmować będą budowę tarasów oraz stworzenie pasów zieleni z nasadzeniami drzew, które zapobiegną erozji gruntu. Projekt przewiduje założenie trzech szkółek leśnych, wykorzystywanych następnie do prowadzenia nasadzeń w miejscach zidentyfikowanych podczas mapowania zagrożeń. Członkowie kooperatyw uzyskają przeszkolenie w zakresie zarówno budowy tarasów, jak i przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych oraz zmian klimatu, technik zapobiegania erozji gleb, prowadzenia szkółek drzewnych, agroleśnictwa, budowy tam piaskowych i zarządzania wodą. Planowane są również wizyty studyjne dla przedstawicieli każdej SHG do innych lokalizacji i miejsc, gdzie realizowano już podobne działania, oraz dla lokalnych urzędników – w celu nawiązania współpracy między hrabstwami a kooperatywami.

Działania projektowe przewidują również zapewnienie lokalnej społeczności źródła utrzymania i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości. Członkowie czterech kooperatyw (Mukuni Women Group SHG, Mathemu Horticulture Group SHG, Kasunguni Frontline Farmers SHG, Mbuuni Water Project SHG) uczestniczyć będą w szkoleniach i wizytach studyjnych mających na celu przekazanie im wiedzy z zakresu komercyjnego wykorzystania zasobów wodnych oraz zarobkowej uprawy roli.

Aktywności podejmowane w ramach II modułu projektu w 2019 r. stanowić będą kontynuację i rozszerzenie działań realizowanych w 2018 r.