Polska pomoc

 

Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano - Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego

Z roku na rok kooperacja z regionami przygranicznymi nabiera na znaczeniu obejmując tym samym coraz więcej dziedzin. Z dotychczasowych kontaktów z obwodem iwano–frankiwskim wynika, iż bardzo ważnym sektorem tej kooperacji jest obszar ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego. Powodzie, które wystąpiły w 2008 r. i 2010 r. pochłonęły kilka ofiar, podtopiły kilkaset domów, zniszczyły kilkanaście mostów oraz ponad 200 km dróg lokalnych. Strażacy z województwa podkarpackiego nie tylko pomagali w usuwaniu skutków tego kataklizmu, ale także udzielali niezbędnego instruktarzu służbom ratowniczym.

Obecnie na Ukrainie wdrażana jest reforma samorządowa, z którą nierozerwalnie łączy się decentralizacja władzy, przekazanie prerogatyw i kompetencji na właściwy szczebel administracji. Zmianami i reorganizacją zostanie objęty także sektor zarządzania kryzysowego i szybkiego reagowania. Właściwy podział kompetencji w tym zakresie między odpowiednimi służbami w regionie pozwoli zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej.

Należy także pamiętać, iż Ukraina po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE powinna zaznajamiać się i wdrażać rozwiązania obowiązujące w całej Europie, stąd potrzeba rozszerzenia wiedzy z zakresu Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jest to, zatem stosowny czas by zaprezentować partnerom ukraińskim sprawdzone i skutecznych rozwiązania w tym zakresie.

Obwód iwano–frankiwski jest jednym z najbardziej zaludnionych regionów Ukrainy z jednocześnie występującymi trudno dostępnymi obszarami. Istnieje tu analogia z charakterystyką województwa podkarpackiego, gdzie występują tereny górzyste, trudno dostępne, wymagające od służb ratowniczych, służb reagowania kryzysowego oraz służby ochrony ludności odpowiednich umiejętności.

Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano - Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego

W ramach projektu zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli administracji państwowej oraz Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z obwodu iwano-frankiwskiego. Jej celem było poznanie systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych.

Kolejnym działaniem były szkolenia dla ratowników z zakresu ratownictwa górskiego oraz uwarunkowań międzynarodowej współpracy ratowniczej oraz ochrony ludności. Umiejętności zdobyte na szkoleniach można było sprawdzić podczas ćwiczeń praktycznych polegających na zorganizowaniu procesu zarządzania oraz przeprowadzenie akcji ochrony ludności podczas powodzi, dodatkowo w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt ratowniczy: pompy szlamowe wraz z oprzyrządowaniem, laptop z oprogramowaniem i specjalistyczną walizką do jego transportowania, ręczne odbiorniki GPS, plecak medyczny i deska ortopedyczna oraz 15 par gumowego obuwia specjalistycznego.

Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano - Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego

W wyniku projektu podniesiono kwalifikacje władz lokalnych oraz ratowników z obwodu iwano-frankiwskiego z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa.  W dalszej perspektywie wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców obwodu, jak i odwiedzających go turystów. Ponadto, w sytuacji wielkoskalowego zdarzenia, które wymagać będzie pomocy państw ościennych, Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS) w obwodzie iwano-frankiwskim została przeszkolona w zakresie występowania i przyjmowania takiej pomocy.

Nieoczekiwanym rezultatem projektu było zdobycie praktycznej wiedzy przez społeczność lokalną wsi Bowsziw, która zaangażowała się w ćwiczenia praktyczne umacniając i podnosząc korony wałów. Dzięki zdobytym umiejętnościom, w sytuacji zagrożenia, osoby biorące udział w szkoleniu będą potrafiły prawidłowo zareagować i przygotować zabezpieczenia swoich domostw. Co więcej, zakupiony w ramach projektu sprzęt doposażył jednostkę DSNS, zwiększając tym samym możliwości techniczne i organizacyjne ratowników.